Bioteknologi

Høyre mener at etikk og verdier skal sette rammene for bruk av teknologi, samtidig som det skal legges til rette for medisinske og teknologiske fremskritt i et samfunn der det er plass til alle.

bioingeniør som titter i et mikroskop

Høyre vil

Forhindre at menneskelig liv sorteres ut fra egenskaper

Vår mening

Det offentlige skal ikke legge til rette for rutinemessige screening av egenskaper, tilstander eller sykdom hos et foster, uten at det foreligger særskilt risiko som tilsier dette. Høyre mener at det offentlige tilbudet om fosterdiagnostikk primært skal ha medisinske formål, med sikte på å diagnostisere alvorlige tilstander hos barnet som kan forebygges og behandles, eller som krever særskilt oppfølgning gjennom svangerskapsomsorgen.

Si nei til anonym sæd- og eggdonor for å sikre at alle barn født i Norge skal ha mulighet til å kjenne sitt biologiske opphav

Vår handlingsplan

Høyre mener hvert menneske har rett til å kjenne sitt biologiske opphav. Det kan være av grunnleggende betydning for å forstå og kjenne sin identitet, bakgrunn og historie. Høyre mener at alle donorbarn født ved donasjon i Norge, ved fylte 15 år skal ha rett til å få vite sitt biologisk opphav. Høyre mener derfor det ikke skal være tillat med anonym sæd- og eggdonasjon.

Si nei til surrogati, men ikke straffe personer som får utført surrogati i utlandet

Vår handlingsplan

Høyre mener at surrogati bryter det naturlige båndet mellom barnet og moren, på en måte som kan innebære en betydelig belastning både for barn og surrogatmor. Det innebærer en risiko for barnet og surrogatmoren som ikke kan oppveies av hensyn til voksne som ønsker barn.

Opprettholde dagens abortlov

Vår handlingsplan

Høyre vil beholde dagens abortlov med selvbestemt abort til uke 12. Det er en lov som fungerer godt. I dagens abortlov balanserer vi kvinnens selvbestemmelse opp mot et økende vern av fosteret jo lengre svangerskapet har kommet.  

Dette er problemet

Bioteknologi gir tilgang til betydelig informasjon og kunnskap om menneskers genetiske egenskaper. På den ene siden skaper en slik informasjon bedre grunnlag for forskning, forebygging og behandling, og på den andre siden kan slik kunnskap gi grunnlag for valg som skaper et samfunn hvor det ikke er plass til alle. Disse problemstillingene er etisk vanskelige, og den teknologiske utviklingen går raskt.

Dette er Høyres løsning

Høyre legger til grunn at alle mennesker har en iboende og ukrenkelig egenverdi. Av dette følger det at alle mennesker har samme verdi, uavhengig av egenskaper, evner og funksjonsnivå. Menneskelig liv kan derfor ikke graderes eller rangeres. Det følger også av at ingen mennesker skal brukes som middel for andre mennesker. Høyre ønsker et samfunn der det er plass for alle.

Vi vil fremme mulighetene for behandling og forebygging av sykdom innen bioteknologi innenfor forsvarlige etiske rammer. Høyre setter til grunn at etikk og verdier skal sette rammene for bruk av teknologi. Bioteknologi gir store muligheter for nye behandlinger og forebygging av sykdom. Samtidig er det viktig for Høyre å fortsette med føre-var-prinsippet og sette grenser for bruken av teknologiske mulighetene.

Dette har vi gjort

Vedtatt store endringer i bioteknologiloven

Høyre i regjering la frem og vedtok store endringer i bioteknologiloven herunder reglementet rundt genterapi, genetiske undersøkelser og eggdonasjon og fosterdiagnostikk, i takt med den stadige teknologiske utviklingen på feltet.

Åpnet opp for NIPT-test

Helse- og omsorgsdepartementet åpner opp for at den såkalte NIPT-testen kan tas i bruk ved undersøkelse av arvelig, kjønnsbundet sykdom og for de som oppfylte krav om fosterdiagnostikk, for å unngå fostervannsprøver og morkakeprøver.