Fastlege-
ordningen

Fastlegeordningen og primærhelsetjenesten er bærebjelkene i helsetjenesten. Høyre jobber for å bedre rekrutteringen til fastlegeordningen.

fastlege med pasient

Høyre vil

Øke rekrutteringen i fastlegeyrket

Dette vil vi gjøre

Høyre vil jobbe for at flere leger skal ha lyst til å bli fastlege. Det må bli mer attraktivt å bli fastlege og vi må sikre at fastleger blir værende i stillingene sine. Vi vil videreutvikle ALIS-prosjektene, som er prosjekter for å rekruttere flere allmennlegespesialister i kommunehelsetjeneste. ALIS går ut på å få kommunene til å prøve ut nye utdanningsmodeller som passer for både næringsdrift og fastlønn for legene som ansettes.

Mer bruk av yrkesgrupper som ikke er leger

Dette vil vi gjøre

For å lette på presset på fastlegene, må vi bli flinkere til å bruke mer personell som ikke er leger. Det kan bidra til riktigere kompetansebruk, mindre press på fastlegetjenesten og dempe rekrutteringsbehovet. Sykepleiere kan for eksempel bistå i forbyggende arbeid, følge opp kronikere, gjøre enkle diagnostiseringer og

Mer samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten

Dette vil vi gjøre

Pasientene skal ikke oppleve å være kasteballer mellom sykehus og kommuner. Vi må ha helsefellesskap mellom hvert av helseforetakene og kommunene som hører til. Det vil bidra til bedre samarbeid. Helsefellesskapene skal prioritere følgende fire pasientgrupper: Barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser. I tillegg vil vi satse på oppsøkende behandlingsteam i kommunene, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Dette er problemet

Fastlegeordningen er i det store og hele en suksess, og befolkningen er fornøyd med ordningen. Imidlertid er det en del utfordringer nå og i tiden fremover. Arbeidsbelastningen på fastlegene har økt. I store deler av landet er det vanskelig å rekruttere leger og flere enn før slutter.

Brukerne opplever fulle lister og lange ventetider. Når fastlegen får mindre tid per pasient, henvises flere til sykehus. Utfordringene i fastlegeordningen er alvorlige. Som oftest er det gjennom fastlegen at de fleste har sin første kontakt med helsetjenesten, og da er det avgjørende at ordningen fungerer godt.

Fastlegeordningen er en forutsetning for en velfungerende helsetjeneste. Flere hundre tusen nordmenn mangler nå fastlege. Det haster å sikre at fastlegene kan få redusert antall pasienter på listene sine, slik at flere fastleger blir i jobben og at de som har sluttet kommer tilbake. For Høyre er det viktig at alle føler seg tygg på at fastlegen er der når de trenger den.

Dette er Høyres løsning

Høyre mener at fastlegeordningen må være tilgjengelig, kompetent og moderne, til det beste for pasienten. Det er også viktig at fremtidens fastlegeordning kan tilby tverrfaglig oppfølging av mennesker med sammensatte behov.

Det må legges til rette for at fastlegeyrket blir mer attraktivt. Høyre ønsker å styrke fastlegeordningen ved å rekruttere flere fastleger og sikre at fastleger forblir i tjenesten. Vi må bli bedre til å avlaste fastlegene, og bruke andre yrkesgrupper i helsetjenesten mer. Sykepleierne må kunne avlaste legene i større grad. I tillegg må det utdannes flere fastlegespesialister.

Høyre foreslo å styrke fastlegeordningen i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2022.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Høyre mener vi må ha et system bygget på tillit. Fastlegene har lange arbeidsdager, de trenger ikke strengere reguleringer som gjør det vanskeligere å drive fastlegepraksisen.

venstresiden

Arbeiderpartiet vil gjennomgå kommersielle fastlegeaktørers praksis for legemiddelutskriving og henvising, og fremme forslag om strengere regulering hvis praksisen tilsier at det er systematiske forskjeller.

Dette har vi gjort

Høyere lønnsvekst

I 2018 fikk fastlegene 100 millioner mer enn det andre grupper fikk i lønnsvekst.

Tilskudd til rekruttering og stabilisering

Tilskuddene til rekruttering og stabilisering av fastleger i kommuner som har rekrutteringsutfordringer gikk fra 13,9 millioner kroner til 64 millioner kroner i 2019.

Tilskuddsordning for fastleger som er under spesialisering i allmennmedisin

Det ble satt av 48 millioner kroner til en tilskuddsordning for fastleger som er under spesialisering i allmennmedisin (ALIS) i kommuner med rekrutteringsutfordringer. Tilskuddsordningen forutsetter at kommunene bidrar med 12 millioner kroner. Til sammen blir dette 60 millioner kroner. Total bevilgning til nasjonal ALIS-ordning er 215 mill. kroner inkludert 40 mill. kroner til ALIS-kontor.  

Ny takst for fastleger

Det er etablert en ny takst for fastleger som skal stimulere til økt samhandling mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten. 

Tilskuddsordning til næringsdrivende fastleger

Det etableres en ny tilskuddsordning på 50 millioner kroner til næringsdrivende fastleger som har mange pasienter med store behov.

38 nye turnusstillinger for leger (LIS1-stillinger)

Det ble opprettet 38 nye turnusstillinger for leger (LIS1-stillinger) til en årlig kostnad på om lag 78 millioner kroner. Alle stillingene legges til Nord-Norge, og lyses ut høsten 2020 og våren 2021. Dette innebærer en økning i antall stillinger for landsdelen på over 22 prosent.

Ny handlingsplan for en bedre allmennlegetjeneste

Solberg-regjeringen la frem en forpliktende handlingsplan for en bedre allmennlegetjeneste i 2020. Gjennom handlingsplanen iverksatte vi flere tiltak som i sum vil gjøre det attraktivt å velge og å bli i fastlegeyrket.

E-resept og digitale konsultasjoner

Vi har gjort det mulig å gjennomføre digitale møter med fastlegen, og reseptene kan hentes ut fra hvor som helst gjennom e-resept.