Spesialisthelsetjenesten

Høyre vil sikre høy faglig kvalitet i helsetjenesten, slik at pasientene får best mulig hjelp og pleie.

Høyre vil

Få ned behandlingskøene

Dette vil vi gjøre

Vi vil ha raskere behandling og kortere ventetider for pasientene. Det er nødvendig for å skape pasientens helsetjeneste. Vi vil at den gjennomsnittlige ventetiden ikke skal være lenger enn 50 dager. For psykisk helsevern for voksne, og for barn og unge i rusbehandling, er målet enda lavere, henholdsvis på 40, 35 og 30 dager.  

Ha valgfrihet til pasientene uavhengig av størrelsen på lommeboken

Dette vil vi gjøre

Alle skal ha muligheten til å velge hvor man skal behandles. Ikke bare de som har størst lommebok. Derfor har Høyre innført fritt behandlingsvalg, så det offentlige betaler hvis man velger utenfor det offentlige i spesialisthelsetjenesten. Det vil vi fortsette å ha og utvikle videre.

Ha slutt på svingdørspasientene

Dette vil vi gjøre

Ingen skal være kasteballer mellom sykehus og kommune. Lykkes vi med bedre samarbeid mellom sykehus og kommune vil pasientene få bedre oppfølging og større trygghet. Vi vil videreutvikle pakkeforløpene. Pakkeforløp innebærer at pasienten skal få vite hva som skal skje, når det skal skje og hvem som har ansvaret. Hver pasient får sin egen koordinator som skal være pasientens og de pårørendes kontaktperson.

At kompetansen i helsetjenesten planlegges og brukes bedre

Dette vil vi gjøre

Det blir flere pasienter per ansatt i helsetjenesten. Dette kan vi ikke bemanne oss ut av. Vi må jobbe smartere. Utdanningene skal endres etter behovene og det gjøres særlig tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere.

Høyre har, og vil fortsette å styrke LIS-ordningen, slik at flere leger kan spesialisere seg.

Øke bruken av private avtalespesialister

Dette vil vi gjøre

Avtalespesialister altså privatpraktiserende spesialister med avtale med det offentlige, har lenge vært et viktig element i spesialisthelsetjenesten. De er organisert utenfor de offentlige sykehusene, men har avtaler om refusjon med det offentlige, og drives i mindre og uavhengige praksiser. Avtalespesialister kan spiller en viktig rolle i å raskt behandle sykehuspasienter, som kan få ned helsekøene. Derfor ønsker Høyre å øke bruken av private avtalespesialister, med flere hjemler og bedre arbeidsdeling mellom sykehus, poliklinikker og avtalespesialister.

Dette er problemet

Spesialisthelsetjenesten består blant annet av sykehusene våre som i det siste har jobbet på spreng for å håndtere koronaviruset.

Pandemien har ført til at mange behandlinger ble satt på vent slik at helsekøene har økt. Allerede før koronapandemien var det for dårlig samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Pasienter opplever å bli kasteball mellom sykehuset og kommunen. Bedre samarbeid mellom sykehusene og kommunene må til for at pasientene skal få mer trygghet og bedre oppfølgning.

Dette er Høyres løsning

Høyre vil lage pasientenes helsetjeneste. Kvaliteten på behandlingen skal være høy, ventetiden så kort som mulig, og pasienten skal bli hørt i alle deler av helsetjenesten. Pasientene skal møtes med kunnskap og respekt.

God informasjonsflyt og kommunikasjon mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen og spesialisthelsetjenesten er viktig for å få til dette.

Gjennom fritt behandlingsvalg gir vi pasientene rett til å velge den behandlingen som er best for seg, og har kortest ventetid. Regningen tas av det offentlige.  

Pakkeforløp gir forutsigbar og rask diagnostisering, behandling og oppfølging, og er en aktuell metode for flere pasientgrupper i det norske helsevesenet.

Høyre vil fortsette å gjøre livet til pasienter best mulig, og fortsette å få ned ventetidene.

Koronapandemien viste oss at helsetjenesten vår er solid i møte med kriser. Allikevel er den sårbar. Derfor vil Høyre blant annet opprette en egen reservestyrke tilknyttet helsevesenet som kan settes inn i en pandemi eller helsekrise. Vi må også sørge for tilstrekkelig produksjonskapasitet eller lager av nødvendig medisinsk utstyr og råvarer til viktige legemidler for en eventuell krisesituasjon, i samarbeid med helsenæringen.

Slik skiller vi oss ut fra opposisjonen

Fritt behandlingsvalg

Høyre

Vi vil ha fritt behandlingsvalg. Pasienten skal kunne velge hvor de skal behandles i spesialisthelsetjenesten.

Det offentlige skal betale uansett om man velger privat eller offentlig klinikk.  

Opposisjonen

Arbeiderpartiet går til valg på å avvikle fritt behandlingsvalg. Det vil gjøre at kun de som har råd kan velge behandling utenfor det offentlige tilbudet.

I tillegg kan det gjøre at behandlingskøene øker, når kun det offentlige skal ta alle pasientene.   

Dette har vi gjort

Utvidet «fritt sykehusvalg-ordningen»

I 2015 utvidet vi «fritt sykehusvalg-ordningen» til å omfatte fritt behandlingsvalg for pasienter i spesialisthelsetjenesten.  Det betyr man kan velge hvor man skal få behandling, og staten betaler selv om sykehuset er privat. 

Skapt pasientenes helsetjeneste

Høyre har jobbet for å skape pasientens helsetjeneste. Pasienten som trenger tjenestene skal være i sentrum. Det skjer gjennom økt valgfrihet og kapasitet, kortere ventetider og pakkeforløp på en rekke behandlinger.

Innført pakkeforløp for kreft

Vi har innført pakkeforløp for kreft. Pakkeforløp gir forutsigbarhet i behandlingsforløpet og rask diagnostisering. Til nå er det innført 28 pakkeforløp.

Gjennomført fritt behandlingsvalg

I 2015 ble fritt behandlingsvalg gjennomført. Det har gitt pasientene rett til å velge behandlingen som er best for seg, eller har kortest ventetid. Regningen tas av det offentlige. 

Utnyttet mer av kapasiteten som finnes i sykehusene

Helseregionen har økt sine kjøp fra private gjennom anbud. På den måten utnytter vi mer av kapasiteten som finnes i sykehusene.

Det renoveres og bygges for tiden 14 nye sykehus

Det renoveres og bygges for tiden 14 nye sykehus og fløyer. Polikliniske konsultasjoner har økt, samarbeidet med kommunene får antall døgnopphold ned og frigjør kapasitet. Antall årsverk i sykehusene har økt med om lag 12 prosent som tilsvarer 12 000 stillinger siden 2013.

Fastslått prinsipper for sykehusstruktur i Norge

I 2015 ble prinsippene for sykehusstruktur i Norge ble lagt frem for Stortinget i Nasjonal helse- og sykehusplan. Her ble det slått fast at det fortsatt skal være en desentralisert og diffrentiert sykehusstruktur i Norge, med et tilstrekklig antall akuttsykehus for å sikre beredskap og øyeblikkelig hjelp. Nye sykehus bygge og noen får andre oppgaver enn tidligere. Endringer gjøres for å bruke ressursene våre best mulig.