Svangerskap, fødsel og barsel

Høyre skal sørge for at Norge fortsatt skal være et av verdens tryggeste land å føde i. Vi vil videreutvikle fødetilbud, følgetjeneste og barselomsorg i hele Norge.

Mor holder nyfødt baby

Høyre vil

Sikre et trygt og kompetent fødetilbud i hele landet

  • Høyre vil sikre at det skal være en forsvarlig bemanning, god kvalitet på tjenestene og kvalifisert personell til stede når kvinner skal føde. Derfor har Høyre i regjering økt bevilgningene til sykehusene og stilt krav til at helseforetakene styrker fødselsomsorgen og følgetjenestene.
  • Høyre har tegnet ferdig sykehuskartet, slik at det er trygghet for at tilbudet skal forbli der det er nå. Alle skal ha tilgang til gode sykehustjenester, uavhengig av hvor i landet man bor. Mindre fødeavdelinger og fødestuer skal fordeles slik at vi sikrer nærhet til fødetilbudene, også utenom de store kvinneklinikkene. Kvinner med mer enn 90 minutters reisevei til fødestedet skal ha følge av jordmor.

Rekruttere og beholde ansatte i fødetilbudet til sykehusene

Vi må ha arbeidsforhold på fødeinstitusjonene som legger grunnlaget for å rekruttere og beholde leger, jordmødre, barnepleiere og andre personellgrupper.

I dag jobber en stor andel av jordmødrene deltid. Høyre ønsker å jobbe for at flere velger å jobbe heltid, og har også bedt helseforetakene følge opp dette. Samtidig har vi gitt økonomiske rammer til å ansette flere.

Styrke jordmortjenesten i kommunene

Høyre i regjering innførte krav til jordmorkompetanse i kommunene. Det ga resultater, og stadig flere av kommunene har nå jordmorkompetanse. Høyre er ikke fornøyde før alle, uavhengig av bosted får tilgang på jordmorkompetanse. Vi skal fortsette å jobbe for at man får den oppfølgingen man har krav på gjennom svangerskapet, uansett livssituasjon eller bosted.

Sikre bedre oppfølging og hjelpeapparat i forbindelse med svangerskap og barseltid

Jordmortjenesten i kommunen har blitt kraftig styrket. Høyre vil gi jordmødre et større ansvar for å sikre kvinner god helse, der jordmødre bidrar gjennom mer ansvar for svangerskapskontroller, prevensjons- og familierådgivning, helsekontroller og prøvetaking. Med tettere oppfølging av gravide kan vi fange opp flere svangerskap der det er risiko for komplikasjoner.

Høyre vil også forebygge og behandle fødselsdepresjon. Vi vil også styrke forskning på fødselsdepresjon.

Dette er problemet

Norge er et av verdens tryggeste land å føde i, fødende er mer fornøyde nå enn tidligere og færre blir skadet under fødsel. Men det et behov for å fortsette styrkingen av fødselstilbudet og bedre jordmordekningen. Vi mangler om lag 200 jordmor-årsverk.

Vi venter lengre med å få barn og det er en økning i andelen risikopasienter blant de fødende. Det stiller nye krav til kompetanse og ressurser ved fødeinstitusjonene. Med tettere oppfølging av gravide kan vi fange opp flere svangerskap med komplikasjoner og svangerskap der det er økt risiko knyttet til fødselen.

Kvinners mentale helse under graviditeten og etter fødsel er viktig. Depresjon etter fødselen er den vanligste komplikasjonen til fødsel. Kvinner har økt risiko for depresjon i minst seks måneder etter en fødsel. Det er viktig at kvinner med fødselsdepresjon fanges opp og får hjelp.

Dette er Høyres løsning

Vår jobb er å gjøre fødetilbudet enda tryggere og enda bedre – i hele landet.

Det vil vi sikre ved at sykehusene får tilstrekkelig økonomisk handlingsrom til å innfri kravene til kvalitet, kompetanse og bemanning i fødselsomsorgen. Vi må ha arbeidsforhold på fødeinstitusjonene som legger grunnlaget for å rekruttere og beholde leger, jordmødre og andre personellgrupper.

Det er sytti prosent flere jordmødre i kommunene nå enn for få år siden, og flere får hjemmebesøk. Vi skal fortsette å jobbe målrettet med å øke antall jordmødre i kommunene.

Med tettere oppfølging av gravide kan vi fange opp flere mødre med risiko for fødselsdepresjon, svangerskap med komplikasjoner og risiko for at fødselen vil skje fort og uventet. Alle skal ha tilgang til gode sykehustjenester og fødetilbud. Mindre fødeavdelinger og fødestuer skal fordeles slik at vi sikrer nærhet til fødetilbudene, også utenom de store kvinneklinikkene. Kvinner med mer enn 90 minutters reisevei til fødestedet skal ha følge av jordmor.

I mai 2022 fikk Høyre gjennomslag i Stortinget for flere tiltak som skal sikre en bedre barselomsorg.

Dette har vi gjort

Økt antall jordmor-årsverk i kommunene

Solberg-regjeringen tok kvinner og ansatte i fødselsomsorgen på alvor.

Gjennom tilskuddet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten har antall jordmødre i kommunen økt betraktelig. For 2021 øremerket vi 60 millioner kroner av tilskuddet til dette. Fra 2018 gjeninnførte Solberg-regjeringen lovkravet om jordmorkompetanse i kommunene, som den rødgrønne regjeringen i sin tid fjernet.

Fra 2015-2020 økte antall jordmor-årsverk i kommunene med om lag 70 %. Fordi det fødes færre barn, har antall gravide som hver jordmor følger opp, gått ned.

Flere får hjemmebesøk

Flere ansatte på helsestasjonene har gjort at flere nyfødte har fått hjemmebesøk innen to uker enn tidligere. Fra 2015 til 2019 har andelen nyfødte med hjemmebesøk økt fra 83% til 90%. Under koronaåret 2020 ble det færre hjemmebesøk.

Styrket sykehusenes budsjetter og stilt krav til at de styrker fødselstilbudet

En styrking av sykehusøkonomien betyr også at fødselstilbudet skal styrkes. Sykehusene er så langt styrket med 7,5 milliarder kroner i 2021.

Solberg-regjeringen har etter ni budsjetter lagt til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 19 prosent. Det er om lag 8 ½ prosentenheter høyere budsjettert vekst enn etter åtte budsjetter med de rødgrønne. 

Høyre i regjering stilte krav til helseforetakene i oppdragsdokumentet om at mer skal brukes på fødselsomsorg.

Lagt til rette for flere hele og faste jordmor-stillinger og at det utdannes flere jordmødre

Vi vet at det å tilby hele, faste stillinger, gode fagmiljøer og muligheter for etter- og videreutdanning bidrar til å gjøre arbeidsplassene attraktive. Det er stilt krav til helseforetakene om å jobbe systematisk og planmessig med å rekruttere, beholde og utvikle personell, og at flest mulig tilsettes i hele faste stillinger.

I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020 tildelte regjeringen om lag 1 100 studieplasser til helse- og sosialfagutdanninger. Av disse gikk 250 studieplasser til videreutdanninger i spesialsykepleie, inkludert jordmorutdanning

Tegnet ferdig sykehuskartet, fornyer og forbedrer landets sykehus

Høyre har kunngjort at sykehuskartet er ferdig tegnet. Herfra gjelder det å styrke tilbudet på de sykehusene vi har, ikke spre pengene enda tynnere utover eller skape usikkerhet ved å ta omkamper.

Helseforetakene skal bygge sykehus for nær 100 milliarder kroner de neste fem årene. Siden 2014 har Solberg-regjeringen sørget for igangsetting av 21 ulike sykehusprosjekter fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord. Det bygges og renoveres for tiden 14 nye sykehus og fløyer.