Fornybar energi

Høyre vil at Norge skal være et foregangsland innen fornybar energi 

demning og natur sett ovenfra

Høyre vil

Tillate skånsom utbygging av vannkraft

Dette vil vi gjøre

Høyre vil tillate skånsom kraftutbygging i vernede vassdrag uten at det forringer verneverdiene. Vi har også foreslått å endre skattereglene for vannkraft slik at det blir mer lønnsomt å oppgradere eksisterende vannkraftverk, uten at det går på bekostning av kommunenes fortjeneste.

Sikre at vertskommuner får kompensasjon

Dette vil vi gjøre

Endre skatteregime på vindkraft for å skape et mer rettferdig skattesystem og sikre økt kompensasjons til vertskommunene.

Sikre offentlig kontroll over vannkraftressursene gjennom konsesjonsbestemmelser og skatteregler som sikrer fellesskapets interesser. Dagens konsolideringsmodell, som innebærer at nye konsesjoner kun skal gis til selskaper der det offentlige eierskapet er minst to tredjedeler, skal legges til grunn for eierskap til vannkraftverk.

Sikre kunnskap om norske energiressurser

Dette vil vi gjøre

Olje- og energiminister Tina Bru vil i løpet av våren 2021 legge frem en stortingsmelding om som samler kunnskapen vi har opparbeidet oss om energiressursene våre over de siste årene, samtidig som den ser på hvordan vi skal skape arbeidsplasser og inntekter fra våre felles energiressurser, både fornybare og fossile også i fremtiden.

Dette er problemet

Det grønne skiftet er helt avhengig av at vi produserer mer fornybar energi. Vi blir flere mennesker på jorda, vi bruker flere ting som benytter seg av elektrisitet, og fossile energikilder er på vei ut. Derfor må vi erstatte den fossile energien med fornybare energikilder.

Dette er Høyres løsning

Høyres politikk handler om å forandre for å bevare. Vi skal overlate kloden i samme stand til de som kommer etter oss. Derfor er vi opptatt av å ha en god balanse mellom å ta vare på naturen og produksjon av energi. 

Norge har alltid vært en kraftnasjon, uansett om strømmen har kommet fra vannkraft eller olje og gass. Høyre vil at Norge fortsatt skal være verdensledende innen kraftproduksjon. Vi er derfor avhengige av at næringslivet har incentiver til å utvikle grønn teknologi som produserer ren strøm. Slik sikrer vi norsk kompetanse innenfor fornybar energi, og billig og ren strøm vi kan bruke selv og dele med verden. 

For Høyre er det også et viktig prinsipp at kommunene som stiller seg disponible for strømproduksjon skal kompenseres, og at innbyggerne i kommunen skal få igjen for å stille ressursene sine disponible. Når det kommer til vindkraft på land, har vi også foreslått historiske innstramninger i regelverket for å ivareta natur, miljø og naboer. I 2020 sikret vi flertall for at kommunene selv kan velge om de vil stille arealer tilgjengelig og at planleggingsprosessen kommer inn i plan- og bygningsloven.

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Høyre

Flere selskaper i Norge er allerede godt i gang med både havvind og hydrogen. Mange av disse har fått støtte fra staten både til innovasjon og å kunne opprette selskapet. Høyre har tro på de norske aktørene som allerede er godt i gang med både havvind og har tatt markedsandeler internasjonalt.

Når disse selskapene allerede har kommet langt ser vi ingen grunn til at staten skal gå inn som en direkte konkurrent for å få produksjonen i gang.

Opposisjonen

De rødgrønne med Arbeiderpartiet i spissen har gått ut og sagt at de ønsker å opprette statlige selskaper for hydrogen og havvind.  

Høyre

Høyre vil bruke kunnskapen vi har opparbeidet oss over flere tiår fra Høyre vil bruke kunnskapen vi har opparbeidet oss over flere tiår fra olje- og gassnæringen til å utvikle og bygge fornybar energiteknologi. Kunnskapen vår om hvordan man bygger flytende og bunnfaste installasjoner brukes nå til å bygge verdens største havvindpark.

Slik får vi benyttet oss av den kompetansen petroleumsindustrien har opparbeidet seg, samtidig som vi utvikler ny grønn teknologi. Om vi avvikler oljenæringen fremfor å omstille den vil vi stå i en situasjon der vi taper kompetanse og arbeidsplasser vi aldri får tilbake igjen.

Opposisjonen

SV og MDG ønsker en politisk avvikling av oljenæringen uten å tenke over at vi drar teppet under føttene på den næringen som har skapt grobunn for
fornybarnæringen.

Om vi avvikler oljenæringen, fremfor å omstille den, risikerer vi å miste kompetansen som danner grunnlaget for hydrogensatsing, karbonfangst og – lagring og flytende havvind.

Dette har vi gjort

Doblet støtten til Enova

Regjeringen har nær doblet bevilgningene til Enova siden 2013. Enova er statens verktøy for å investere i klima- og energiteknologi. Bevilgningene er nå på 3,3 milliarder, i tillegg fikk Enova 2 milliarder til å få fart på det grønne skiftet under koronakrisen. 

Enova har ført til satsing på alt fra elektriske bybusser, støtte til solceller på privatboliger til verdens største flytende havvindpark. Samtidig gjør vi det stadig dyrere å forurense. Dette gir forutsigbarhet for næringslivet, skaper jobber og gjør det lønnsomt å investere i grønn teknologi.

Bygget verdens største flytende havvindpark 

Regjeringen har, gjennom Enova, bevilget 2,3 milliarder til byggingen av verdens største flytende havvindpark. Anlegget bidrar både til å utvikle teknologi verden trenger for å bli mer fornybar. Anlegget gir strøm til Snorre og Gullfaks feltene og bidrar til å redusere norske utslipp med 200.000 tonn CO2 i året eller utslippene fra 100.000 personbiler.

I tillegg har regjeringen bevilget 120 millioner til forskning på havvind, opprettet et eget Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) om havvind og åpnet to områder som er egnet for flytende havvind.

Flytende havvind er en teknologi mange land vil etterspørre og der Norge gjennom sin kompetanse fra olje- og gassnæringen allerede har store konkurransefortrinn. Satsningen vil bidra til mange nye arbeidsplasser for norske sjøfolk i fremtiden. 

Foreslått historiske innstramninger i vindkraftutbygging på land

Regjeringen har kommet med forslag til historiske innstramninger i reglene for å bygge vindkraft på land. Målet er å skape et regelverk som tar bedre vare på natur, miljø og naboer.

I tillegg har vi flyttet deler av planleggingsprosessen av vindkraft på land inn i plan- og bygningsloven, slik at kommunene nå selv stiller arealer tilgjengelig, dersom de ønsker vindkraft.  

Satset på energieffektivisering

Regjeringen bevilget i 2015 ca. 1,6 milliarder fra Enova til Hydro Karmøy, slik at de kunne utvikle ny teknologi for å skape verdens reneste og mest energieffektive aluminiumsproduksjon. Dette ble da den største enkeltinvesteringen i klimavennlige industrisatsningen på 10 år.  

Hydro Karmøy er så energieffektiv at om alle andre land i verden skulle ta i bruk samme teknologi hadde det spart energi nesten tilsvarende all energiproduksjon i Norge på ett år. 

Startet arbeidet med et veikart for hydrogen 

Olje- og energiminister, Tina Bru (H) har startet arbeidet med et “veikart for hydrogen”8. Veikartet skal både vise potensiale for hydrogen samtidig som det kartlegger hvor i landet det er strategisk viktig å starte arbeidet med å bygge opp hydrogenklynger (strategiske steder der man både skal produsere og kunne fylle hydrogen, slik at ulike former for transport; ferger, hurtigbåter, lastebiler osv. Kan fylle hydrogen når de kjører faste ruter). Målet er å få på plass økonomisk lønnsomme klynger flere steder i Norge og Norden slik at vi både kan frakte varer og passasjerer effektivt og uten utslipp. 

I tillegg har regjeringen også lagt frem en egen hydrogenstrategi og endret regelverket for offentlige anbud slik at kommuner kan etterspørre nullutslippstransport og hydrogenferger når det setter ting på anbud. 

Opprettet investeringsselskapet Nysnø 

I 2017 opprettet regjeringen det statlige investeringsselskapet Nysnø Klimainvesteringer AS. Selskapet skal finne frem til lovende selskaper med smarte løsninger som gjennom teknologi bidrar til å redusere utslipp. Gjennom sine investeringer bidrar de både med kunnskap, kompetanse og penger til selskapene, samtidig som de viser at selskapene er gode investeringer for andre selskaper.  
 
Siden oppstarten og frem til 2020 har Nysnø fått bevilget 1,4 milliarder til grønne investeringer. Dette har ført til investeringer selskaper som blant annet driver med hydrogen og solcellepanel. 

Bidratt til fornybar energi i utviklingsland 

I 2019 annonserte regjeringen en satsing på garantier for utbygging av fornybar energi i utviklingsland. Ordningen gjør det mindre risikofylt for private investorer å gå inn med penger i fornybar energi i utviklingsland.