Fornybar energi

Høyre vil at Norge skal være et foregangsland innen fornybar energi 

demning og natur sett ovenfra

Høyre vil

Tillate skånsom utbygging av vannkraft

Dette vil vi gjøre

Høyre vil tillate skånsom kraftutbygging i vernede vassdrag uten at det forringer verneverdiene. Vi har også foreslått å endre skattereglene for vannkraft slik at det blir mer lønnsomt å oppgradere eksisterende vannkraftverk, uten at det går på bekostning av kommunenes fortjeneste.

Sikre at vertskommuner får kompensasjon

Dette vil vi gjøre

Høyre vil at kommune som stiller seg disponible til kraftproduksjon enten det er vindkraft, vannkraft eller annen former for energiproduksjon skal kompenseres for dette gjennom skattesystemet.

Sette norsk energi i arbeid

Sette norsk energi i arbeid

Hvis vi spiller kortene våre riktig, er ikke det grønne skiftet slutten på noe godt, men starten på noe bedre. Norge har kapitalen, flinke folk og ressursene til å bli verdensledende på fornybar energi. Les mer om hvordan Høyre vil sette norsk energi i arbeid her.

Tilrettelegge for mer solkraft

Dette vil vi gjøre

Solkraft er en rimelig og effektiv måte å skaffe energi på. Dessverre er regelverket fortsatt for tungvint. Høyre vil gjøre det mer lønnsomt og enklere å etablere ny solkraft på næringsbygg.

Dette er problemet

Det grønne skiftet er helt avhengig av at vi produserer mer fornybar energi. Vi blir flere mennesker på jorden, vi bruker flere ting som benytter seg av elektrisitet, og fossile energikilder er på vei ut. Derfor må vi erstatte den fossile energien med fornybare energikilder.

Dette er Høyres løsning

Høyres politikk handler om å forandre for å bevare. Vi skal overlate kloden i samme stand til de som kommer etter oss. Derfor er vi opptatt av å ha en god balanse mellom å ta vare på naturen og produksjon av energi. 

Våren 2022 lanserte Høyre vår helt egen plan for hvordan vi kan sette norsk energi i arbeid. Du kan lese mer om den planen her.

Høyre vil legge til rette for sikker og miljøvennlig energiforsyning, der effektiv og lønnsom utbygging av fornybar energi blir prioritert. God og bærekraftig forvaltning av vannkraft, vindkraft og andre fornybare energiformer er nødvendig for å sikre et grønt skifte. Norge er også et av de landene i verden som har tjent mest på salg av kraft og energi. Høyre vil sikre at Norge skal fortsette å være en ledende energinasjon, som skaffer inntekter til fellesskapet og bidrar til nødvendig grønn omstilling.

Dette gjelder spesielt for havvind. Norge har de beste forutsetningene for havvind i hele Europa. Vi har ressursene, vi har vinden i Nordsjøen, vi har kapitalen og vi har kunnskapen. Dessverre, så mangler vi en regjering med politisk vilje til å realisere potensialet. Du kan lese mer om hva Høyre mener om havvind her.

For Høyre er det et viktig prinsipp at kommunene som stiller seg disponible for strømproduksjon skal kompenseres, og at innbyggerne i kommunen skal få igjen for å stille ressursene sine disponible. Når det kommer til vindkraft på land, har vi også foreslått historiske innstramninger i regelverket for å ivareta natur, miljø og naboer. I 2020 sikret vi flertall for at kommunene selv kan velge om de vil stille arealer tilgjengelig, at planleggingsprosessen kommer inn i plan- og bygningsloven og at det innføres produksjonsavgift på vindkraft, der pengene går til kommunene. 

Sør-Norge har siden høsten 2021 opplevd svært høye strømpriser. For Høyre har det hele tiden vært viktig å hjelpe dem som trenger det mest, slik at hjelpen faktisk monner når strømregningen kommer. Les mer om hva Høyre mener om strømprisene i Norge her.

På kort sikt, må staten stille opp og hjelpe folk med strømregningen. På lang sikt, må vi bygge ut mer fornybar energi. Høyre mener vi må legge til rette for mer vindkraft til havs, oppgradering av eksisterende vannkraftverk, legge til rette for skånsom utbygging av vernede vassdrag der det er forenlig med verneverdiene og gjøre det mer lønnsomt og enklere med solkraft.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Høyre tror på Norge og alle gründerne som finnes der ute. Vi tror at de er best egnet til å finne nye klimaløsninger og teknologi, så lenge staten har et godt virkemiddelapparat og bidrar med sin innkjøpskraft.  

venstresiden

De rødgrønne vil opprette et statlig selskap for hydrogen, til tross for at Norge allerede har private selskaper som gjøre det godt på det internasjonale markedet. Høyre vil heller bruke statlige midler på å bygge opp forskning og innovasjon for å skape et mangfold i markedet fremfor å bruke tid og penger på å bygge opp statlige konkurrenter til disse.  

Høyre

Høyre vil bruke kunnskapen vi har opparbeidet oss over flere tiår fra olje- og gassnæringen til å utvikle og bygge fornybar energiteknologi. Kunnskapen vår om hvordan man bygger flytende og bunnfaste installasjoner brukes nå til å bygge verdens største havvindpark.

Slik får vi benyttet oss av den kompetansen petroleumsindustrien har opparbeidet seg, samtidig som vi utvikler ny grønn teknologi. Om vi avvikler oljenæringen fremfor å omstille den vil vi stå i en situasjon der vi taper kompetanse og arbeidsplasser vi aldri får tilbake igjen.

venstresiden

MDG ønsker en politisk avvikling av oljenæringen uten å tenke over at vi drar teppet under føttene på den næringen som har skapt grobunn for
fornybarnæringen.

Om vi avvikler oljenæringen, fremfor å omstille den, risikerer vi å miste kompetansen som danner grunnlaget for hydrogensatsing, karbonfangst og – lagring og flytende havvind.

Dette har vi gjort

Sørget for krisestøtte mot høye strømpriser

Høyre fikk gjennomslag i stortinget for nødhjelp til de som sliter aller mest med høyre strømpriser gjennom vinteren i 2021 og starten av 2022. Høyre fikk gjennomslag for økt bostøtte og sosialhjelp.

Doblet støtten til Enova

Solbergregjeringen har mer enn doblet bevilgningene til Enova siden 2013. Enova er statens verktøy for å investere i klima- og energiteknologi. I statsbudsjettet for 2022 foreslo vi å bevilge 3,4 milliarder, i tillegg fikk Enova 2 milliarder til å få fart på det grønne skiftet under koronakrisen. 

Enova har ført til satsing på alt fra elektriske bybusser, støtte til solceller på privatboliger til verdens største flytende havvindpark. Samtidig gjør vi det stadig dyrere å forurense. Dette gir forutsigbarhet for næringslivet, skaper jobber og gjør det lønnsomt å investere i grønn teknologi.

Satset på vindkraft til havs

Solbergregjeringen har bevilget 2,3 milliarder til byggingen av verdens største flytende havvindpark, Hywind Tampen. Havvindprosjektet vil bidra til å utvikle ny teknologi verden trenger for å bli mer fornybar. Hywind Tampen vil gi strøm til Snorre og Gullfaks feltene og bidrar til å redusere norske utslipp med 200.000 tonn CO2 i året eller utslippene fra 100.000 personbiler.

I tillegg har regjeringen bevilget 120 millioner til forskning på havvind, opprettet et eget Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), Norwegian Research Centre on Wind Energy (NorthWind), og åpnet to områder for bygging av havvind.

Flytende havvind er en teknologi mange land vil etterspørre og der Norge gjennom sin kompetanse fra olje- og gassnæringen allerede har store konkurransefortrinn. Satsningen vil bidra til mange nye arbeidsplasser for norske sjøfolk i fremtiden. 

Foreslått historiske innstramninger i vindkraftutbygging på land

Solbergregjeringen har kommet med forslag til historiske innstramninger i reglene for å bygge vindkraft på land. Målet er å skape et regelverk som tar bedre vare på natur, miljø og naboer.

I tillegg har Høyre vært med å sørge for at planleggingsprosessen av vindkraft på land er flyttet inn i plan- og bygningsloven, slik at kommunene nå selv stiller arealer tilgjengelig, dersom de ønsker vindkraft i kommunen.

Satset på energieffektivisering

Solbergregjeringen bevilget i 2015 ca. 1,6 milliarder fra Enova til Hydro Karmøy, slik at de kunne utvikle ny teknologi for å skape verdens reneste og mest energieffektive aluminiumsproduksjon. Dette var da den største fastlandsinvesteringen i norsk industri på over ti år. 

Hadde verden produsert aluminium med den samme teknologien Hydro Karmøy bruker, ville Norge spart energi tilsvarende nær hele Norges årlige produksjon av vannkraft vært spart

Startet arbeidet med et veikart for hydrogen 

Olje- og energiminister, Tina Bru (H) startet arbeidet med et “veikart for hydrogen”. Veikartet skal både vise potensiale for hydrogen samtidig som det kartlegger hvor i landet det er strategisk viktig å starte arbeidet med å bygge opp hydrogenklynger (strategiske steder der man både skal produsere og kunne fylle hydrogen, slik at ulike former for transport; ferger, hurtigbåter, lastebiler osv. Kan fylle hydrogen når de kjører faste ruter). Målet er å få på plass økonomisk lønnsomme klynger flere steder i Norge og Norden slik at vi både kan frakte varer og passasjerer effektivt og uten utslipp. 

I tillegg har regjeringen også lagt frem en egen hydrogenstrategi og endret regelverket for offentlige anbud slik at kommuner kan etterspørre nullutslippstransport og hydrogenferger når det setter ting på anbud. 

Opprettet investeringsselskapet Nysnø 

I 2017 opprettet regjeringen det statlige investeringsselskapet Nysnø Klimainvesteringer AS. Selskapet skal finne frem til lovende selskaper med smarte løsninger som gjennom teknologi bidrar til å redusere utslipp. Gjennom sine investeringer bidrar de både med kunnskap, kompetanse og penger til selskapene, samtidig som de viser at selskapene er gode investeringer for andre selskaper.  

Bidratt til fornybar energi i utviklingsland 

I 2019 annonserte regjeringen en satsing på garantier for utbygging av fornybar energi i utviklingsland. Ordningen gjør det mindre risikofylt for private investorer å gå inn med penger i fornybar energi i utviklingsland. 

I statsbudsjettet for 2022 foreslo vi å opprette et eget klimainvesteringsfond som skal investere i fornybar energi i utviklingsland. Målet er å bidra til reduserte klimagassutslipp.