Mangfold

Respekten for mangfold og likestilling er grunnleggende verdier for Høyre.  Troen på det enkelte mennesket og respekten for individet er en bærebjelke i Høyres politikk.

Høyre vil

Jobbe for likeverd og like muligheter

Dette vil vi gjøre

Høyre vil jobbe for likeverd og like muligheter for alle, uavhengig av kjønn, alder og etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering eller hvilken kjønnsidentitet man har.

Sikre LHBTIQ-personers rettigheter

Dette vil vi gjøre

Vi vil bidra til åpenhet, aktivt motarbeide diskriminering og bidra til at kompetanse om denne gruppen kommer inn i rammeplanen til alle relevante utdanningsløp.

Dette er problemet

I en rekke miljøer er det sterk negativ sosial kontroll som gjør at personer ikke tør å være den de virkelig er i redsel for å bli avvist eller utstøtt. LHBTIQ personer som har turt å stå frem med hvem de er, har i mange tilfeller måtte bryte med familie, venner og miljøet de vokste opp i eller var en del av.

Fortsatt utsettes mennesker for hets, trakassering og vold på bakgrunnen av hvem de elsker.

Rundt hver 10% voksne person i Norge sier de vemmes ved tanken på homofili. I enkelte regioner helt opp i 30%.  

Dette er Høyres løsning

Høyres mål er at alle skal ha like muligheter og frihet til å treffe egne valg. Høyres vil jobbe for likeverd og like muligheter for alle, uavhengig av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.  Høyre vil forby konverteringsterapi

Dette har vi gjort

Selvbestemmelse av juridisk kjønn

Fra 2016 kan alle over 16 år benytte seg av retten til å bestemme juridisk kjønn.

Tydeligere og sterkere universell likestillingslov

Fra 1. januar 2018 fikk Norge en tydeligere og sterkere universell likestillingslov. Loven gir blant annet bedre vern mot diskriminering for transpersoner og sammensatt diskriminering.

Endringer i straffeloven for vern mot hatkrim

Våren 2020 la regjeringen frem forslag til endringer i straffeloven som sikrer at bifile, transpersoner og andre får fullverdig vern mot hatkrim på linje med andre seksuelle minoriteter. Det forventes at Stortinget vedtar dette i løpet av høsten 2020.

Handlingsplan for å gi skeive en bedre hverdag

Regjeringen har iverksatt en handlingsplan med 43 tiltak som bidrar til å gi skeive en bedre hverdag.

Handlingsplan mot negativ sosial kontroll

Regjeringen har utarbeidet en handlingsplan mot negativ sosial kontroll. Handlingsplanen bidrar til at den enkelte lettere får være seg selv og velge sitt eget liv.

Prioritering av LHBTIQ-kvoteflytkninger

Sommeren 2020 besluttet regjeringen å prioritere LHBT+flyktninger ved mottak av kvoteflyktninger fra FNs Høykommissær.

Bedre og mer tilgjengelig testing og forebyggende medisinering mot HIV

Smittevern og smitteforebygging for seksuelt overførbare infeksjoner bygget ut med bedre og mer tilgjengelig mulighet for testing og forebyggende medisinering mot HIV.

Endringer i straffeloven til fordel for forsvarlig smittevern

I 2017 ble straffeloven endret slik at HIV-positive som utøver forsvarlig smittevern ikke lenger kan straffes for seksuell omgang.

Vi vil ha forbud mot konverteringsterapi

Høsten 2019 vedtok Stortinget, blant annet etter sterkt påtrykk fra Høyre, å få utredet hvordan man skal utarbeide og implementere et forbud mot konverteringsterapi. Nå sender vi snart ut et lovforslag på høring der vi foreslår å forby konverteringsterapi