Kollektiv og jernbane

Høyre ønsker å øke andelen reisende som velger kollektivtransport i alle deler av landet. Det betyr at alternativet til bilen må bli bedre.

Høyre vil

Øke andelen reisende som velger kollektivtransport i hele landet

Dette vil vi gjøre

Høyres satsing på kollektivtransport virker. Erna Solbergs regjering har mangedoblet den statlige støtten til miljøvennlig transportteknologi, satser kraftig på jernbane og økt støtten til kollektiv. Stadig flere tar tog, buss og bane. De siste årene har det vært en historisk økning i antall kollektivreiser mot en meget svak økning på vei.

Dette er problemet

Behovene og mulighetene for god kollektivtransport er ulike i store byområder og områder med spredt bebyggelse. I områder med lav befolkningstetthet er gode overganger til buss og tog et viktig tilskudd til bilen, men bil er også nødvendig i områder med få kollektivavganger.

Bil er viktig for effektiv transport av personer og varer i distriktene. I storbyene er et fleksibelt, klimavennlig kollektivtilbud, kombinert med gode gang- og sykkelveier, nødvendig for å håndtere en fremtidig befolkningsvekst og for at Norge skal nå sine klimamål.

Dette er Høyres løsning

Stadig flere tar tog, buss og bane. De siste par årene har det vært en historisk økning i antall kollektivreiser, mot en svak økning på vei, og antall passasjerer på jernbanen økt med over 30 prosent. Vi finansierer også 66% av store kollektivprosjekter i de største byene, hvor behovet er størst. Målet for Høyre er også fossilfri kollektivtrafikk innen 2025, og et pilotprosjekt hvor kjøretøyene er selvkjørende.

Før kunne bare NSB (VY) kjøre tog i Norge. Etter jernbanereformen eier fortsatt staten skinnene og infrastrukturen, men jernbaneselskaper kan konkurrere om ulike strekninger. Dette gjør at staten har spart 12 milliarder kr, noe som gjør at vi kan bygge ut jernbanen og sørge for flere og hyppigere avganger.

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Høyre

Vi bygger jernbane, raskere og billigere fordi jernbanereformen virker. Da det ble konkurranse om togdrift viste også Vy (tidligere NSB) at de kunne klare å drifte togstrekningen bedre og billigere enn i dag. Aps løsning er å legge ned Nye Veier og stoppe all konkurranse.

Opposisjonen

Ap vil sammen med resten av venstresiden reversere jernbanereformen. Det vil sende en enorm regning tilbake til fellesskapet og gi et dårligere togtilbud.

Dette har vi gjort

Byvekstavtaler

I byvekstavtalene vil staten bidra med belønningsmidler og midler til kollektiv-, sykkel- og gangetiltak langs riksveg og statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter i de fire største byområdene (50/50-ordningen). Etter bompengeavtalen utgjør delfinansieringen 66%. 

Jernbanereformen

Jernbanereformen utgjør, sammen med regjeringens satsing på utbygging og vedlikehold, den største satsingen på norsk jernbane på over 50 år. Målet er bedre togtilbud og mer jernbane for pengene. Åpningen av togene for konkurranse sparer fellesskapet for milliarder – hittil 8 milliarder kr.