Kollektiv og jernbane

Høyre ønsker å øke andelen reisende som velger kollektivtransport i alle deler av landet. Det betyr at alternativet til bilen må bli bedre.

Høyre vil

Øke andelen reisende som velger kollektivtransport i hele landet

Dette vil vi gjøre

Høyres satsing på kollektivtransport virker. Vi har økt støtten til kollektivtrafikk og jernbane. Stadig flere tar tog, buss og bane. Konkurranseutsettingen på jernbane har ført til 200 nye avganger. At toget går oftere er viktig for å gjøre tilbudet mer attraktivt for de reisende.

Dette er problemet 

Behovene og mulighetene for god kollektivtransport er ulike i store byområder og områder med spredt bebyggelse. I områder med lav befolkningstetthet er gode overganger til buss og tog et viktig tilskudd til bilen, men bil er også nødvendig i områder med få kollektivavganger. 

Bil er viktig for effektiv transport av personer og varer i distriktene. I storbyene er et fleksibelt, klimavennlig kollektivtilbud, kombinert med gode gang- og sykkelveier, nødvendig for å håndtere en fremtidig befolkningsvekst og for at Norge skal nå sine klimamål. 

Dette er Høyres løsning

Stadig flere tar tog, buss og bane. De siste par årene har det vært en historisk økning i antall kollektivreiser, mot en svak økning på vei. I 2019 ble det gjennomført om lag 80 millioner togreiser, det er en økning på over 20 % fra 2013. Vi finansierer 66 % av store kollektivprosjekter i de største byene, hvor behovet er størst. Målet for Høyre er fossilfri kollektivtrafikk innen 2025. 

Før kunne bare NSB (VY) kjøre tog i Norge. Etter jernbanereformen eier fortsatt staten skinnene og infrastrukturen, men jernbaneselskaper kan konkurrere om ulike strekninger. De tre første konkurransene som er tildelt vil spare staten for 12 milliarder kroner de neste 10 årene. De pengene kan vi bruke på å bygge mer jernbane og sørge for flere og hyppigere avganger. 

Regjeringen har stanset konkurranseutsettingen av persontogtrafikken på Østlandet, og ønsker å slå sammen Flytoget og Vy. Med regjeringens grep får Vy monopol og Flytoget har blitt vingeklippet. Høyre synes det er beklagelig. Fra et kundeperspektiv er en særdeles dårlig idé å skulle slå sammen Flytoget og Vy. Vi vil i årene som kommer jobbe for å gjeninnføre konkurranse for å gi de togreisende et best mulig tilbud.  

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

For Høyre er det viktigste at du og jeg får det beste togtilbudet.

Privatisering av togdriften og konkurranse gir bedre togtilbud og sparer statskassen for milliarder. Reformen gir bedre vedlikehold, lavere kostnader og nye skinner.
 

venstresiden

For venstresiden er statsmonopolet det viktigste. Ap vil sammen med resten av venstresiden reversere jernbanereformen.

Det vil sende en enorm regning tilbake til fellesskapet og gi et dårligere togtilbud

Dette har vi gjort

Byvekstavtaler

I byvekstavtalene vil staten bidra med belønningsmidler og midler til kollektiv-, sykkel- og gangetiltak langs riksveg og statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter i de fire største byområdene (50/50-ordningen). Etter bompengeavtalen utgjør delfinansieringen 66%. 

Jernbanereformen

Jernbanereformen utgjør, sammen med regjeringens satsing på utbygging og vedlikehold, den største satsingen på norsk jernbane på over 50 år. Målet er bedre togtilbud og mer jernbane for pengene. Åpningen av togene for konkurranse sparer fellesskapet for milliarder – hittil 8 milliarder kr. 

Ny tilskuddsordning til mindre byområder

Mindre byer som ikke er aktuelle for byvekstavtaler skal også få hjelp til å utvikle gode og grønne løsninger for alle trafikantgrupper. Derfor har vi etablert et nytt tilskudd på 600 millioner over fire år for å styrke satsingen på kollektivtransport, sykkel og gange i mindre byområder.

Økt regularitet og punktlighet

Nytt signalsystem vil bidra til færre forsinkelser, færre driftsavbrudd og bedre kapasitet på jernbanen. Togene skal være i rute, de skal komme oftere og gå raskere.

Etablert Entur

Entur gjør det enklere å bestille og betale togbilletter. Selskapet har ansvaret for å selge togbilletter og tilby reiseplanlegger for all kollektivtrafikk i hele Norge. Du bestiller og betaler bare en gang, uansett om du skal reise med ett eller flere tog for komme fra A til B.