Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Høyres visjon er et samfunn der alle kan delta.

De aller fleste mennesker har utdanning og arbeid som målsetning, og har forventninger om å leve selvstendige og frie liv. Dette gjelder også de med nedsatt funksjonsevne, og Høyre ønsker et samfunn der også denne gruppen skal ha muligheter til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse på lik linje med andre borgere.
Høyre ha et samfunn der det er muligheter for alle, der alle som kan skal kunne delta i arbeidslivet og ta del i velstandsutviklingen. Dette er også et av de tre målene i avtalen om inkluderende arbeidsliv.

I 2013 vedtok Stortinget å ratifisere FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Likevel møter personer med nedsatt funksjonsevne fortsatt barrierer som hindrer like muligheter til aktivitet og deltakelse. Høyre og Høyre-Frp-Regjeringen vil derfor arbeide for å følge opp konvensjonens intensjon om et samfunn med plass til alle uavhengig av funksjonsevne.

Vekslende regjeringer har ikke lykkes i å inkludere personer med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet. Dette er noe Høyre vil jobbe for og som er viktig for å skape et samfunn med muligheter for alle. Høyre har blant annet sørget for at Nav skal ha en tydeligere forpliktelse i å tilrettelegge for at denne gruppen kan få tilrettelegging i arbeidslivet, sammen med arbeidsgiverne.

Høyres løsninger:

  • Legge bedre til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, blant gjennom å styrke tilretteleggingsgarantien og funksjonsassistentordningen.
  • Prioritere mennesker med nedsatt funksjonsevne i tiltaksapparatet gjennom å sette av 2 000 flere plasser til denne gruppen.
  • Arbeide videre for et universelt utformet samfunn.
  • Rettighetsfeste brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
  • Gjennomgå ordningen med ledsagerhjelp for døvblinde, og praktiseringen av denne, for å sikre reell mulighet til deltakelse i trening og fritidsaktiviteter.
  • Gjennomgå forsøksordningen med servicehunder med sikte på å gjøre den mer lik ordningen med førerhund for blinde og svaksynte.
  • Ta i bruk lønnstilskudd i langt større grad. Det skal være plass til alle i arbeidslivet, også de som ikke alltid kan yte 100 prosent.
  • Gjeninnføre et arbeidsrettet skattefradrag for store sykdomsutgifter.
  • Reformere ordningene med omsorgslønn og pleiepenger for foreldre med syke og funksjonshemmede barn som oppfølging av Kaasa-utvalgets innstilling.