Mennesker med nedsatt funksjonsevne

fire personer sitter sammen og mingler
Høyres visjon er et samfunn der alle kan delta.

De aller fleste mennesker ønsker å ta utdanning for å bli en del av arbeidslivet, og har forventninger om å leve selvstendige og frie liv. Dette gjelder også de med nedsatt funksjonsevne, og Høyre ønsker et samfunn der også denne gruppen skal være en del av samfunnet på lik linje med alle andre.

I 2013 vedtok Stortinget å ratifisere FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Likevel møter personer med nedsatt funksjonsevne fortsatt barrierer som hindrer like muligheter til aktivitet og deltakelse. Høyre og regjeringen vil derfor arbeide for å følge opp konvensjonens intensjon om et samfunn med plass til alle uavhengig av funksjonsevne.

Vekslende regjeringer har ikke lykkes i å inkludere personer med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet. Dette er noe Høyre vil jobbe for og som er viktig for å skape et samfunn med muligheter for alle. Høyre har blant annet sørget for at Nav skal ha en tydeligere forpliktelse i å tilrettelegge for at denne gruppen kan få tilrettelegging i arbeidslivet, sammen med arbeidsgiverne. 

Vi har også økt antall VTA-plasser fra 9300 i 2013 til rundt 11 000 i 2019, fjernet den øvre aldersgrensen og rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og styrket pleiepengeordningen. Det betyr at foreldre som ikke kan være i arbeid selv om barnet har tilsyn på dagen, foreldre i beredskap eller foreldre som trenger hvile etter nattevåk over sykt barn, nå får pleiepenger fullt ut. 
I august 2019 lanserte Høyre og regjeringen Likeverdsreformen. Med denne reformen vil vi sikre at familier som har barn med behov for sammensatte tjenester får motta sammenhengende og gode tjenester, være sjef i eget liv, ha en meningsfull hverdag og oppleve ivaretakelse og inkludering som pårørende. 

 

Høyres løsninger:

Legge bedre til rette for mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, blant gjennom å styrke tilretteleggingsgarantien og funksjonsassistentordningen.
Prioritere mennesker med nedsatt funksjonsevne i tiltaksapparatet gjennom å sette av 2 000 flere plasser til denne gruppen.
Arbeide videre for et universelt utformet samfunn.
Gjennomgå ordningen med ledsagerhjelp for døvblinde, og praktiseringen av denne, for å sikre reell mulighet til deltakelse i trening og fritidsaktiviteter.
Gjennomgå forsøksordningen med servicehunder med sikte på å gjøre den mer lik ordningen med førerhund for blinde og svaksynte.
Ta i bruk lønnstilskudd i langt større grad. Det skal være plass til alle i arbeidslivet, også de som ikke alltid kan yte 100 prosent.
Gjeninnføre et arbeidsrettet skattefradrag for store sykdomsutgifter.
Reformere ordningene med omsorgslønn og pleiepenger for foreldre med syke og funksjonshemmede barn som oppfølging av Kaasa-utvalgets innstilling.