Barnehager

Barnehage
Barnehagen skal gi en trygg og god omsorg, og samtidig stimulere til lek og utvikling på barns premisser.

Høyre vil at barn i barnehagen skal leke, lære og være trygge. Vi vil fortsette å prioritere flere voksne og høyere kvalitet i barnehagen.

Barnehagen er en unik arena for utvikling, sosialisering, inkludering og integrering av små barn. Barnehagen er en del av utdannelsesløpet, men den skal ikke være skole. En god barnehage er trygg, gir stort rom for lek og moro, og stimulerer sosiale ferdigheter, nysgjerrighet og læring. Den frie leken er viktig for små barn. For Høyre er det ingen motsetning mellom lek og læring.

Læring på barnas premisser

De første leveårene er avgjørende for å tilegne seg språk og tallforståelse. Derfor vil Høyre at alle barnehager skal ha en bevisst strategi for å sørge for læring på barns premisser i barnehagen.

Høyre fastholder at barnehagen må være et frivillig tilbud. Samtidig er det ønskelig i større grad å nå barn fra enkelte utsatte grupper, blant annet for å fremme integrering. Tilbudet skal ikke være avhengig av foreldrenes økonomi. Det viktigste i barnehagen er innholdet og kvaliteten på tilbudet. Barnehagene må ha tilstrekkelig med barnehagelærere, fagarbeidere og andre ansatte.

Det må gis tilbud om faglig utvikling og påfyll til de ansatte. Samtidig vil Høyre ha klare krav til et godt pedagogisk arbeid og særlig legge vekt på barnas språkutvikling. Det er en forutsetning for god læring at alle som jobber i barnehagen, snakker norsk. Gode overganger mellom barnehage og skole og mellom de ulike trinnene i skoleløpet bidrar til en bedre skolegang for elevene.

Barnehageutbyggingen har skjedd raskt og uten nødvendig vekt på utvikling av innholdet. Ansatte er barnehagens viktigste ressurs, god kvalitet i barnehagen er avhengig av dem som arbeider der. Høyre vil styrke kompetansen deres gjennom etter- og videreutdanning og styrke rekrutteringen til og forbedre innholdet i førskolelærerutdanningen.

Et stort mangfold av ulike barnehager sikrer et tilbud som er tilpasset det enkelte barn og den enkelte familie. Fordi språkmestring er viktig for barns utvikling, vil Høyre styrke det norske språkmiljøet i barnehagen.

Gratis kjernetid

Maksprisordningen for barnehagene har hatt som uheldig og usosial bivirkning at familier med de laveste inntektene i lang tid har betalt mer for barnehageplassen enn tidligere. Høyre mener alle som ønsker det, skal ha mulighet til å velge barnehage for sine barn. Derfor har regjeringen innført et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling. For å gi ytterligere hjelp til familier med lav inntekt, har regjeringen innført gratis kjernetid i barnehage for alle fire og femåringer for disse familiene. Fra 1. august 2016 ordningen også omfattet treåringer.

I regjering har vi satset stort på mer på kvalitet i barnehagen enn noen tidligere regjering. I løpet av de siste fire årene vil vi ha brukt totalt 410 millioner kroner på tiltak for å fremme kvalitet i barnehagen. Det er 240 millioner kroner mer enn i 2013, langt over en dobling av bevilgningen. Samtidig blir barnehagen billigere for familier med lav inntekt.

Vi har i regjeringen har lovet å arbeide for mer fleksibilitet i barnehageopptaket. Etter budsjettavtalen for 2016 ble også ettåringer født i perioden 1. september til 31. oktober gitt rett til plass fra fylte ett år. 

Høyres løsninger:

 • Ha flere voksenpersoner i barnehagen og sikre en ansvarlig bemanningsnorm.
 • Ansette flere barnehagelærere og pedagoger og ha som mål at andelen skal bli 50 prosent.
 • Styrke tverrfagligheten gjennom å rekruttere øvrig personell med annen relevant utdannelse.
 • At alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen, og at barnehagene skal ha klare mål for sitt språkarbeid.
 • At alle ansatte i barnehagene skal beherske norsk.
 • Styrke prinsippet om læring gjennom lek i barnehagene.
 • Sikre at barn som trenger ekstra oppfølging, følges opp.
 • Etablere sentrale kvalitetsindikatorer for oppfølging av barnehagene og utvide nettportalen barnehagefakta.no til å inkludere kvalitetskjennetegn og nøkkeltall ved barnehagene.
 • Tilby frivillig sommerskole før skolestart.
 • Legge til rette for at kommunene kan tilby et mer fleksibelt barnehageopptak gjennom året.
 • Sørge for bedre kontakt mellom foreldre, barnehage og skole i barnas overgang fra barnehage til skole.
 • Utvikle tettere samarbeid mellom institusjonene som utdanner barnehagelærere, og barnehagene.
 • Sikre god kvalitet ved å fortsette å styrke satsingen på kompetanse og faglig påfyll for barnehagelærere og ansatte i barnehagene gjennom å bidra til høy kvalitet på utdannelsestilbudene i barnehagesektoren.
 • Fortsatt likebehandle private og offentlige barnehager økonomisk.