En trygg og god barnehage

Barnehage
Barnehagen er både en trygg omsorgsarena, og en arena for å lære gjennom lek og stimulere barns naturlige nysgjerrighet.

Hvert år starter tusenvis av barn i barnehagen. Der skal de ha det trygt og godt – uansett hvor de bor. Lykkes vi i barnehagen kan det bidra til å utjevne sosiale forskjeller og barns utgangspunkt ved skolestart. 

Tidlig innsats starter i barnehagen

Barnehagen er for mange det første møtet med bokstaver, tall, språk, natur og ikke minst lek og samspill med andre barn. De første leveårene er avgjørende for å tilegne seg språk og tallforståelse og vi vet at en god barnehage gjør overgangen til skole enklere. Barnehage er en del av utdanningsløpet, men det skal ikke være skole. Den frie leken er viktig for små barn. For Høyre er det ingen motsetning mellom lek og læring. 

Det viktigste i barnehagen er innholdet og kvaliteten på tilbudet. Nettopp derfor har Høyre i regjering lagt frem og fått vedtatt en ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. I den har vi tydeliggjort hva de ansatte skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg. Vi har tydeliggjort at personalet har et ansvar for å forebygge og stoppe utestenging og mobbing.

I regjering har vi satset stort på mer på kvalitet i barnehagen enn noen tidligere regjering. I 2019 bruker vi om lag 430 millioner kroner på kompetanse og kvalitet i barnehagene, og det er en dobling siden 2013. Samtidig blir barnehagen billigere for familier med lav inntekt.

En barnehage for alle

Høyre mener alle som ønsker det, skal ha mulighet til å velge barnehage for sine barn. Alle barn har glede av å gå i barnehage, men det er aller viktigst for familier med lav inntekt og få ressurser. Derfor har vi innført redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen. Nå skal ingen lenger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til foreldrebetaling i barnehagen, og det er gratis kjernetid for alle to-, tre-, fire- og femåringer fra lavinntektsfamilier. 

I 2018 hadde om lag 50 000 barn rett til gratis kjernetid eller redusert pris, og om lag 33 500 familier fikk innvilget gratis kjernetid eller redusert pris. 
Stadig flere barn går i barnehage, også antall minoritetsspråklige barn øker. Fra 76,8 prosent i 2013, økte andelen minoritetsspråklige 1-5-åringer som gikk i barnehage til 81,4 prosent i 2017.

Flere trygge ansatte og kvalifiserte barnehagelærere

Barnehageutbyggingen har skjedd raskt og uten nødvendig vekt på utvikling av innholdet. Ansatte er barnehagens viktigste ressurs, god kvalitet i barnehagen er avhengig av dem som arbeider der. Høyre har innført historiens første minstenorm til bemanning i barnehagen. Normen stiller krav om en voksen per tre barn under tre år og en voksen per seks barn over tre år. I tillegg har vi skjerpet kravet til pedagogtetthet. Dette betyr flere trygge voksne og kvalifiserte ansatte i alle landets barnehager. Dette er en minstenorm og barnehageeier står fritt til å ha flere ansatte enn ormen. 

Høyre mener det er viktig at barnehagen er en utviklende arbeidsplass. Derfor er vi opptatt av å styrke kompetansen til de ansatte gjennom etter- og videreutdanning og styrke rekrutteringen til barnehagelærerutdanningen. Det må gis tilbud om faglig utvikling og påfyll til de ansatte. Samtidig vil Høyre ha klare krav til et godt pedagogisk arbeid og særlig legge vekt på barnas språkutvikling. Det er en forutsetning for god læring at alle som jobber i barnehagen, snakker norsk. 

En mangfoldig sektor

Høyre er opptatt av mangfold i barnehagesektoren. Et stort mangfold av ulike barnehager sikrer et tilbud som er tilpasset det enkelte barn og den enkelte familie. Det gjelder størrelse, tema, profil og eierskap. 

Høyres løsninger:

 • Ansette flere barnehagelærere og pedagoger og ha som mål at andelen skal bli 50 prosent.
 • Styrke tverrfagligheten gjennom å rekruttere øvrig personell med annen relevant utdannelse.
 • At alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen, og at barnehagene skal ha klare mål for sitt språkarbeid.
 • At alle ansatte i barnehagene skal beherske norsk.
 • Styrke prinsippet om læring gjennom lek i barnehagene.
 • Sikre at barn som trenger ekstra oppfølging, følges opp.
 • Etablere sentrale kvalitetsindikatorer for oppfølging av barnehagene og utvide nettportalen barnehagefakta.no til å inkludere kvalitetskjennetegn og nøkkeltall ved barnehagene.
 • Tilby frivillig sommerskole før skolestart.
 • Legge til rette for at kommunene kan tilby et mer fleksibelt barnehageopptak gjennom året.
 • Sørge for bedre kontakt mellom foreldre, barnehage og skole i barnas overgang fra barnehage til skole.
 • Utvikle tettere samarbeid mellom institusjonene som utdanner barnehagelærere, og barnehagene.
 • Sikre god kvalitet ved å fortsette å styrke satsingen på kompetanse og faglig påfyll for barnehagelærere og ansatte i barnehagene gjennom å bidra til høy kvalitet på utdannelsestilbudene i barnehagesektoren.
 • Fortsatt likebehandle private og offentlige barnehager økonomisk.