Læreren 

Alle elever fortjener en drømmelærer. En bedre skole forutsetter en sterkere satsing på lærerne.

Enda bedre lærere

Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring og en god skole. Vi vil stille høye krav til dem som ønsker å bli lærere og sikre gode utviklingsmuligheter gjennom yrkesløpet.Regjeringen er i gang med å gjennomføre «Lærerløftet». I Lærerløftet lanserer regjeringen flere reformer som til sammen skal skape en skole hvor elevene lærer mer. Målet er faglig sterke lærere, en attraktiv lærerutdanning av høy kvalitet, et skikkelig løft for etter- og videreutdanningen og flere karriereveier for lærere.

5-årig lærerutdanning

Vi vil innføre en egen 5-årig masterutdanning for lærere. Målet er faglig sterke lærere og en attraktiv lærerutdanning av høy kvalitet. Krafttak for etter- og videreutdanning Vi vil ha rett og plikt til etter- og videreutdanning for alle lærere. Vi har økt antall plasser, og staten tar en større del av regningen. Høsten 2016 får 5000 lærere tilbud om videreutdanning, og målet er at innen ti år skal alle lærere ha fordypning i de basisfagene de underviser i.

Karriereveier for lærere

Vi mener det er på tide å tenke nytt rundt lærerens karrieremuligheter. Vi ønsker flere gode lærere i klasserommet, og at det blir mulig å stige i gradene som lærer. Vi gjennomfører nå en pilotordning med nye karriereveier for lærere.

Frigjøre lærernes tid

I dag bruker mange lærere mye tid på oppgaver som ikke er undervisningsrelaterte. Vi vil frigjøre mer tid for lærerne og ha andre yrkesgrupper inn i skolen. På den måten får lærere få mer tid til å være nettopp det.

Høyres løsninger:

  • Kreve karakteren 4 eller bedre i norsk, matematikk og engelsk for opptak til lærerutdanningen.
  • Stille krav til alle lærere, fra 1. trinn, om fordypning i basisfagene de underviser i.
  • Utvide lærerutdanningen til en 5-årig mastergradsutdanning.
  • Utvikle en sertifiseringsordning for lærere som knyttes opp mot rett og plikt til relevant etter- og videreutdanning gjennom yrkesløpet.
  • Beholde og rekruttere de dyktigste lærerne ved hjelp av økt lønn, fleksible arbeidstidsordninger, mentorsystemer og støttefunksjoner.
  • Etablere nye karriereveier i skolen gjennom nye stillingskategorier som lærerspesialist, for eksempel førstelærer og førstelektor, i henholdsvis grunnskolen og videregående opplæring. Staten skal bidra til finansiering av ekstra lønn for å realisere disse stillingene.
  • Styrke den praktisk-pedagogiske utdanningen (PPU) for å sikre kvalifiserte lærere, spesielt på ungdomstrinnet og i videregående skole.
  • Medvirke til at andre yrkesgrupper i skolen frigjør tid for lærere og skoleledelse til konsentrasjon om elevenes læringsutbytte.