Ytelser og utenforskap

Det er for mange mennesker som står utenfor arbeidslivet. Vi vil tilby en ny sjanse til dem som kan jobbe, og en trygg inntekt til de som ikke kan.

Kokk lager mat på kjøkken

Høyre vil

Hjelpe flere tilbake i arbeid

Dette vil vi gjøre

Høyre ønsker et samfunn med muligheter for alle. En god skole og et åpent og inkluderende arbeidsmarked er de viktigste tiltakene for å få flere i arbeid.

Dette er problemet

De største forskjellene i samfunnet er mellom de som har en jobb og de som står utenfor.

I Norge står mange hundre tusen nordmenn i arbeidsfør alder helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Dette er først og fremst en utfordring for den enkelte. Arbeid og livskvalitet henger sammen. Arbeid skaper fellesskap, deltakelse og inkludering. Vi kan alle bli syke, og noen opplever også å bli så syke at de ikke kan jobbe i det hele tatt.

Dette er Høyres løsning

Høyre ønsker et samfunn med muligheter for alle. En god skole og et åpent og inkluderende arbeidsmarked er de viktigste tiltakene for å få flere i arbeid.

En styrket arbeidslinje er et svært viktig bidrag i kampen mot utenforskap. Vi må sørge for at alle fullfører skolen med grunnleggende ferdigheter og ruste opp kompetansen til de som har falt i fra.

Nav må styrkes slik at flest mulig skal komme seg inn i arbeidslivet. Samtidig er det viktig å stille strengere krav til resultater og oppfølgning av den enkelte. Vi vil også stille krav om at mottakere av sosialhjelp skal være i aktivitet for å gjøre veien fra arbeidsledig til arbeidstaker kortere.

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Høyre

Vi mener det alltid må lønne seg å jobbe. En styrket arbeidslinje er det viktigste bidraget til å bekjempe utenforskap.

Samtidig erkjenner Høyre at arbeidet for å gi alle mennesker en ny sjanse må foregå langs en bred front. Det dreier seg både om å endre systemene og om å ruste opp den enkeltes muligheter til å stå på egne ben.

Opposisjonen

Venstresiden har gått bort fra arbeidslinjen i norsk politikk. De vil gjøre det mindre lønnsomt å jobbe, sier nei til aktivitetskrav for sosialhjelpsmottakere og fraværsgrense på videregående skole.

Høyre

Høyre har gjennom årene i regjering arbeidsrettet sosiale ytelser og fått på plass en inkluderingsdugnad for å hjelpe mennesker tilbake i arbeid.

Opposisjonen

Arbeiderpartiet ønsker å utvide og uthule sosiale ordninger, og dermed skape fattigdomsfeller i trygdesystemet. Den varige veien ut av fattigdom er gjennom arbeid.

Dette har vi gjort

Lansert inkluderingsdugnaden, som skal hjelpe mennesker med funksjonsnedsettelse og hull i CV-en ut i jobb

Målet er å hjelpe flere som står utenfor samfunnet, tilbake i jobb. Staten skal gå først, og har forpliktet seg til at fem prosent av alle nyansatte skal være mennesker med enten funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en.

Helsekøene går ned og flere får raskere hjelp

Fra dag én har denne regjeringen prioritert å få ned ventetidene for landets pasienter. Dette arbeidet har gitt resultater. Pasientene får raskere hjelp.

Den positive utviklingen i ventetidene de siste årene skyldes først og fremst en betydelig innsats fra dem som jobber i sykehusene. Men det skyldes også gode sykehusbudsjetter, styrkede pasientrettigheter og mer mangfold ved at vi har innført fritt behandlingsvalg. Det gir pasientene rett til å velge seg til godkjente private leverandører. Pasienten har dermed større frihet til å velge den behandlingen som er best for seg, uavhengig av størrelsen på lommeboken.

Flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-plasser)

Med dagens regjering har antall VTA-plasser gått fra 9300 til 11 400. Denne omdisponeringen av midler vil gi flere muligheten til å ta del i arbeidslivet. Dette er en historisk satsing på personer som av ulike grunner har havnet utenfor arbeidsplassen og på VTA-ordningen. Nå kan enda flere deltakere bli brakt ut av utenforskap og inn i et arbeidsfellesskap.

Foreslått det første integreringsløftet på 20 år

Høyre vil gjennomføre et integreringsløft som skal sørge for at flere kommer i jobb og blir aktive deltakere i samfunnet. Vi vil lovfeste plikten til å starte norskopplæring allerede på asylmottak.