En bedre hverdag
for utviklings-
hemmede

Høyre vil bidra til at hverdagen til personer som er utviklingshemmede og deres pårørende blir så god som mulig. For å få til det må vi tilpasse systemene til menneskene – ikke motsatt.

En bedre hverdag for utviklingshemmede

Høyres løsninger

Foreldre og søsken skal bli godt ivaretatt 

Dette vil vi gjøre

Det er viktig at kommunen har et godt tilbud også for familien. Det å få nok informasjon og møte andre i samme situasjon er avgjørende.  

Høyres mål er at alle som er søsken til personer med utviklingshemming skal ha tilbud om støttegrupper, med andre personer i samme eller lignende situasjon. Kommunen må sende ut relevant informasjonsmateriell til både foreldre og søsken, og vurdere muligheten for familiekoordinatorer sånn at familien har én kontaktperson å forholde seg til i kommunen, uansett livsfase.  

Alle skal kunne delta i det digitale samfunnet 

Dette vil vi gjøre

Høyres mål er at alle kan delta i det digitale samfunnet. Da må alle kommuner innføre klart språk på deler av sine hjemmesider og viktig informasjon må også komme i lettlest versjon. Vi må vi legge til rette for at verge skal operere under fullmakt på vegne av den utviklingshemmede, også i digitale kanaler, og innføre en digital innlogging på høyeste sikkerhetsnivå som alle innbyggere kan benytte seg av, uten at det nødvendigvis krever Bank-ID. 

Alle skal ha et dagtilbud eller en jobb å gå til   

Dette vil vi gjøre

Høyres mål er å tilrettelegge bedre for at flere skal ut i arbeid og sørge for et meningsfylt dagtilbud for personer som ikke er i jobb. Alle skal føle seg som verdifulle bidragsytere i samfunnet, men her har vi en lang vei å gå, og kommunene har et viktig ansvar for å sikre dette. 

Vi vil at kommunene skal bli med på inkluderingsdugnaden med mål om at fem prosent av nyansettelser skal være mennesker med hull i CV-en eller funksjonsnedsettelse. Kommunene skal styrke arbeidet med å legge til rette for å øke andelen som jobber i det ordinære arbeidslivet og ha flere HELT MED-stillinger. Alle kommuner skal ha VTA-plasser, og prøve ut alternative modeller for oppfølging i ordinært arbeidsliv. 

Botilbud tilpasset den enkelte 

Dette vil vi gjøre

Mange kommuner har mangel på boliger og botilbud, noe som fører til at en stor andel av personer med utviklingshemming bor lenge hjemme. Høyres mål er at alle skal få et botilbud som passer for seg, og at flere får mulighet til å eie egen bolig. 

Vi vil at personer med en utviklingshemming skal ha et pakkeforløp sånn at man enkelt får det botilbudet man trenger. Kommunene skal jobbe aktivt med å etablere varierte og mangfoldige bomiljøer uten institusjonspreg, og alle kommuner skal tilby ventelister på bolig. Kommunene bø legge til rette for ulike boligkjøpermodeller, og familiene bør få informasjon om startlån og tilskudd. 

Transport skal ikke være til hinder for deltakelse 

Dette vil vi gjøre

Høyres mål er at alle skal komme seg trygt og raskt frem. Transport skal ikke være til hinder for deltakelse i samfunnet.   

Høyre vil at ha et godt og koordinert transportsystem hvor transportløsninger koordineres på kommunalt nivå for at systemene skal bli mer brukervennlige og sikre at kollektivtransporten er universelt utformet. Samtidig vil vi at personer som bor i bofellesskap, skal ha tilgang til bil. Om en person har vedtak på bil, skal man se på fleksible ordninger som sikrer flere i bofellesskap får tilgang til bil.  

Alle skal kunne delta på fritid og ferie  

Dette vil vi gjøre

Alle har rett på fritid og hvile. Mange med utviklingshemming kan ikke delta i idrett eller fritidsaktiviteter med like forutsetninger som andre barn og unge. 

Høyres mål er at alle skal kunne delta i fritidstilbud og fysisk aktivitet, og ha meningsfulle ferier som også sikrer avlastning for pårørende. Da må kommunene legge opp til at den enkelte har valgfrihet. Høyre vil sikre at personer med utviklingshemming får tilstrekkelig BPA-timer til å delta på fritidsaktiviteter og til å kunne dra på ferier. Alle barn som har en utviklingshemming, skal ha rett på et tilrettelagt ferietilbud hvis man ikke har andre alternativer.  

Gjøre det mulig for den enkelte og pårørende å mestre hverdagen 

Dette vil vi gjøre

Det finnes flere ordninger og avlastningstilbud for personer med utviklingshemming og deres familier, men ikke alle får et godt nok tilbud selv om de har rett på det. 

Høyres mål er at alle som har rett på støtte og assistanse får det, og at familier får den avlastningen de trenger for å mestre hverdagen. Vi vil at alle assistansetjenester og BPA skal være fleksible og tilpasset den enkelte. Vedtak om avlastningstilbud som gjøres i kommunene skal tilrettelegge for at den enkelte får et reelt fritt brukervalg i valg av tjeneste og person som utfører tjenesten. Høyre vil ha et at sømløst system der det skal være en søknadsordning for all assistanse og BPA-ordninger som vil gjøre det enklere for brukeren og de pårørende å søke om assistanse.  

Tilpasset undervisning i barnehage og skole

Dette vil vi gjøre

Mange barn og unge med utviklingshemming får ikke et pedagogisk tilbud som er godt nok tilpasset den enkeltes forutsetninger. Flere kan mestre mer om de får muligheten til det. 

Høyre har som mål å styrke kvaliteten i opplæringen slik at alle får et likestilt, likeverdig og inkluderende tilbud i barnehage og skole. Høyre vil vi ha egne opplæringskontorer som er spesialisert på elever med utviklingshemming og sikre at de som har krav på tilpasset opplæring får det. Kommuner som ikke har et stort nok fagmiljø bør samarbeide med andre kommuner for å få det til. 

Dette er problemet

 • Hverdagen for personer med utviklingshemming og deres pårørende kan være full av ulike utfordringer. Utfordringene knyttes til alt fra barnehage og skole, til transport, bosituasjon, fritidstilbud, dagtilbud, assistanse og avlastning.  
 • For mange barn og unge med utviklingshemming får ikke et pedagogisk tilbud som er godt nok tilpasset den enkeltes forutsetninger. Mange elever med utviklingshemming blir undervurdert og kan mestre mer hvis de får muligheten. 
 • Det finnes flere ordninger og avlastningstilbud for personer med utviklingshemming og deres familier, men ikke alle får et godt nok tilbud selv om de har rett på det.   
 • Enhver har rett på fritid og hvile, det gjelder utviklingshemmede, så vel som deres foreldre og pårørende. Men ikke alle får det. Mange personer med utviklingshemming kan ikke delta i idrett eller fritidsaktiviteter med like forutsetninger som andre barn og unge. 
 • Dagens system for ulike transportløsninger, for ulike faser av livet, er ikke samkjørte. Pasientreiser er organisert gjennom et nasjonalt foretak eid av de fire regionale helseforetakene, mens tilrettelagt transport og skoleskyss er det fylkeskommunen og i noen tilfeller kommunen som har ansvar for.   
 • Mange kommuner har mangel på boliger og botilbud, noe som fører til at en stor andel av personer med utviklingshemming bor hjemme lenge. Mens 80 prosent av befolkningen for øvrig eier egen bolig, er det 25 prosent av alle utviklingshemmede som gjør det. 
 • Å ha en jobb eller et dagtilbud å gå til er viktig for at den enkelte får en meningsfull hverdag og en sosial møteplass. Alle skal føle seg som verdifulle bidragsytere i samfunnet, men her har vi en lang vei å gå, og kommunene har et viktig ansvar for å sikre dette. 
 • Samfunnets tjenester og tilbud skal være like fullt tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne som for befolkningen for øvrig. På det digitale området er det ikke slik i dag. Mange personer med utviklingshemming som er under vergemål blir fratatt handleevne i økonomiske forhold, og har en stor utfordring når BANK-ID blir en viktigere del av samfunnet.  
 • Kompetansen om utviklingshemming varierer mellom de ulike kommunene, både hos ansatte, men også på ledernivå. 

Dette er Høyres løsninger

Høyre ønsker et samfunn som er tilrettelagt den enkeltes behov og der alle får muligheten til å leve et meningsfullt liv. Vi har alltid ment at politikken skal være mest, for de som trenger det mest. Derfor er det viktig for Høyre å skape en bedre hverdag for utviklingshemmede. 

Den viktigste kilden til innsikt og endring når det gjelder politikken for personer med utviklingshemming vil alltid være personen(e) selv. Det må etableres bedre og mer inkluderende systemer for medvirkning og selvbestemmelse på alle nivåer. Brukermedvirkning på alle plan i kommunen er viktig for å skape gode tjenester tilrettelagt den enkelte innbyggers behov. 

Kommunene spiller en sentral rolle – og har det viktigste ansvaret – for å skape en bedre hverdag for personer med utviklingshemming og for deres pårørende.  

 • Vi må styrke kvaliteten i opplæringen slik at alle får et likestilt, likeverdig og inkluderende tilbud i barnehage og skole. Elever med utviklingshemming må få tilpasset opplæring av god kvalitet. Da er det avgjørende med tilstrekkelig og riktig kompetanse i skolen, og kommunene må jobbe målrettet med og tiltrekke seg og utvikle slik kompetanse. Små kommuner bør samarbeide med større kommuner for å sikre et godt og verdig skoletilbud, og spesialundervisning må inn tidlig i skoleløpet. Kommunene må prioritere at alle ansatte/teamet rundt elevene skal ha god kjennskap til og kunnskap om den enkelte elev og den enkelte elevs situasjon. 
 • Alle personer som har rett på støtte og assistanse må få god nok hjelp, og familier må få den avlastningen de trenger for å mestre hverdagen og livet. Alle assistansetjenester og BPA skal være fleksible og tilpasset den enkeltes behov. Vedtak om avlastningstilbud som gjøres i kommunene skal legge til rette for at den enkelte får et reelt fritt brukervalg. 
 • Alle skal kunne delta i fritidstilbud og fysisk aktivitet, og ha meningsfulle ferier som også sikrer avlastning for pårørende. Kommunene må sikre at det finnes valgmuligheter av ulike fritidstilbud for enkelte. 
 • Alle skal komme seg trygt frem. Transport er viktig for deltakelse i samfunnet. Vi må sikre et godt og koordinert transportsystem og se på fleksible løsninger for bil. 
 • Alle skal få et botilbud som passer for seg. Flere må få mulighet til å eie egen bolig. Boligforhold og botilbud må stimulere til likestilling, inkludering, aktivitet og selvbestemmelse.   
 • Kommunene må tilrettelegge bedre for at flere skal ut i arbeid og sørge for et meningsfylt dagtilbud for personer som ikke er i jobb. Alle skal ha et dagtilbud eller en jobb å gå til. Kommunene må bli med på inkluderingsdugnaden, og jobbe for å øke andelen som jobber i det ordinære arbeidslivet. Alle kommuner skal ha VTA-plasser og bør ha en forpliktende opptrappingsplan for det.  
 • Vi må sikre at alle kan delta i det digitale samfunnet. Viktig informasjon må også komme i lettlest versjon. Høyre vil at verge skal operere under fullmakt, også i digitale kanaler. Vi vil at det innføres en digital innlogging på høyeste sikkerhetsnivå som alle kan benytte seg av, uten at det krever en BANK-ID. 
 • Foreldre og søsken må bli godt ivaretatt og få den informasjonen og støtten de trenger. 
 • Kompetansen om utviklingshemming må prioriteres i både kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter. Bedre kompetanse vil gi bedre verktøy til å skape bedre tjenester tilpasset den enkeltes behov. Høyre mener at det burde være flere karriereveier og fagbrev for personer som jobber med utviklingshemmede. Kommunene bør se på alternative og mindre rigide turnuser som samtidig skaper forutsigbarhet for dem som bor i en samlokalisert bolig.  

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Høyre i regjering økte antallet varig tilrettelagte arbeidsplasser med nærmere 3000 plasser. Nå prioriterer vi 1000 plasser til. Vi øker også antallet tiltaksplasser for folk med nedsatt arbeidsevne, og gir penger til Helt Med, som arbeider for at flere med utviklingshemming kommer seg i jobb.

Opposisjonen

I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen å øke bevilgningen til arbeidsmarkedstiltaket, varig tilrettelagt arbeid, med 39 millioner. Det tilsvarer om lag 300 nye plasser til mennesker som vanligvis faller utenfor det vanlige arbeidsmarkedet.

Dette har vi gjort

Lagt frem Likeverdsreformen 

Da Høyre satt i regjeringen, ble det gjennomført en likeverdsreform for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. For Høyre har det vært viktig å fortsette arbeidet med å bedre hverdagen for personer med utviklingshemming og pårørende. 

Lansert inkluderingsdugnaden

Inkluderingsdugnaden skal hjelpe mennesker med funksjonsnedsettelse og hull i CV-en ut i jobb. 

Målet er å hjelpe flere som står utenfor samfunnet, tilbake i jobb. Staten skal gå først, og har forpliktet seg til at fem prosent av alle nyansatte skal være mennesker med enten funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en. 

Bedre liv for mennesker med funksjonsnedsettelser

I regjering jobbet Høyre for å gjøre livet bedre for mennesker med funksjonsnedsettelse og pårørende.

Høyres landsmøte 2023

Ny politikk fra Høyres landsmøte

På denne siden kan du laste ned alle vedtatte resolusjoner, voteringsreferater med mer.