Likestilling

Alle skal ha like muligheter og rettigheter uavhengig av hvem de er og hvor de kommer fra. Høyre mener respekt, likeverd og inkludering er viktig for at alle skal kunne delta i samfunnet på like vilkår.

bygg- og anleggsdame

Høyre vil

Bedre kvinnehelsen

Kunnskap om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv har vært et prioritert område gjennom flere år, og Høyre ønsker å styrke dette området ytterligere.

Derfor har vi satt i gang et arbeid med en ny utredning (NOU) om kvinnehelse.

Formålet er å få en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og utfordringer for kvinner når det gjelder risiko og forekomst av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenester.

At flere går fra deltid til heltid

Dette vil vi gjøre

Høyre vil styrke fortrinnsretten for deltidsansatte for å unngå ufrivillig deltid.

Bekjempe negativ sosial kontroll

Dette vil vi gjøre

Friheten til å bestemme over eget liv er grunnleggende i vårt samfunn. Alle mennesker har rett til å leve sine liv i frihet fra negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Derfor la vi i juni 2021 frem handlingsplan mot negativ sosial kontroll, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/frihet-fra-negativ-sosial-kontroll-og-aresrelatert-vold/id2861094/

At alle skal ha like muligheter og rettigheter uansett kjønn

Dette vil vi gjøre

Høyre står for at alle, uavhengig av kjønn, skal ha like muligheter og rettigheter. Det er ikke kjønn som avgjør et menneskes kvaliteter, egenskaper og ytelsesevner.

Dette er problemet

Vi har kommet langt med likestillingen i Norge. Vi har tre år på rad blitt kåret til et av verdens mest likestilte land, men vi har også noen utfordringer, særlig på økonomisk likestilling. Økonomisk likestilling handler om valgfrihet og muligheten til å kunne ta frie valg. Friheten til å kunne bestemme over egen sparing, hverdag, utdanning, arbeid og tid.

Over en tredjedel av alle kvinner i arbeidslivet jobber deltid. I tillegg tjener kvinner som jobber heltid 89 prosent av det menn tjener. Forskjellen på hva kvinner og menn tjener påvirker hvilke muligheter og hvilken valgfrihet de har. Videre vet vi at kapitalgapet mellom kvinner og menn er enda større.

Med kapitalgap tenker vi på at menn eier 80 prosent av de private verdiene på Oslo Børs og at 80 prosent av aksjeutbyttet går til menn. Kvinner har altså gjennomsnittlig lavere inntekt enn menn og i tillegg er fordelingen av landets private formue er betydelig skjevfordelt. Når penger, enten det er inntekt eller formue, er skjevfordelt er også makt skjevfordelt. Økonomisk likestilling handler om valgfrihet og muligheten til å kunne leve frie liv.

Vi mener Norge fortsatt har en vei å gå når det kommer til å være likestilt mellom begge kjønn. Guttene faller bakpå og topper også selvmordsstatistikken. Kvinner er 70 prosent mer sykemeldt enn menn og er i større grad utsatt for vold og overgrep. 150 000 nordmenn opplever vold i nære relasjoner hvert år, to tredjedeler av dem er kvinner. 1 av 10 kvinner opplever voldtekt i løpet av livet. Halvparten av disse skjer før de fyller 18 år og kun 10 prosent av kvinnene anmelder voldtekt.

Vold og overgrep har et betydelig omfang og er et stort samfunnsproblem vi må bekjempe. Vi lever i et samfunn der arbeidsmarkedet, økonomi, vold, skoleresultater, deltakelse i offentlig debatt og toppledelsen i Norges største virksomheter er kjønnsdelt. Holdninger til kjønn, stereotypier og ubevisst og bevisst diskriminering er en utfordring i Norge i dag, selv om vi er kommet langt i likestillingen.

Dette er Høyres løsning

Høyre vil jobbe for kvinners rett til å leve frie liv. Valgfrihet er viktig, og vi vil jobbe for at kvinner tar bevisste valg som sikrer økonomisk uavhengighet og mulighet til å bestemme over egne liv. Kvinner skal være med på å eie sin del av verden og sin egen framtid. Vi skal jobbe for å løfte fram en bredde av rollemodeller og gjøre flere kvinner synlige.

For å bidra til økonomisk likhet har Høyre endret arbeidsmiljøloven både for å sikre likelønn og heltidsstillinger. Det dreier seg også om å hjelpe kvinner til å ta bevisste valg. Kampanjer som DNBs #huninvesterer har vist at det fungerer å jobbe med bevisstgjøring. Gjennom å øke bevisstheten hos kvinner om langsiktig sparing opplevde de for første gang i historien at det var flere nye kvinnelige fondskjøpere enn mannlige. Flere kampanjer av denne typen vil bidra til å redusere kapitalgapet mellom kvinner og menn.

Høyre vil sørge for flere pakkeforløp for sykdommer som rammer kvinner. Et pakkeforløp er en standardisert og sømløs håndtering av pasienten der diagnostisering, behandling og oppfølging skal flyte uten opphold og hvor ansvaret for oppfølgingen er plassert. Det er innført pakkeforløp for kreft og anoreksi blant barn og unge. Det jobbes med pakkeforløp for muskel og skjelettlidelser, smerte og utmattelse og ADHD.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Slippe alle gode krefter til, også innen helse og omsorg. Vi heier på kvinnelige gründere som vil starte sykehjem eller utvikle velferdsteknologi.

venstresiden

Hindre gründerskap innen typiske kvinneyrker. Ap sin kamp mot private driftere av helse og omsorgsbedrifter er et angrep på kvinnelige gründere.

Høyre

Vi vil ha mer bruk av alternative turnusordninger slik at en sykepleier kan få en mer fleksibel og forutsigbar hverdag. Fleksible turnusordninger kan bidra til økt stillingsbrøk reduserer sykefravær, øker beboernes trivsel. Høyre har også gitt deltidsansatte fortrinnsrett til fulltidsstilling.

venstresiden

Opposisjonen lover flere heltidsstillinger, men er ikke villig til å tilpasse seg arbeidsfolk. I Bergen fjernet Ap-byrådet alternative turnusordninger da de overtok makten til tross for at brukerne, pårørende og de ansatte var mer fornøyd med arbeidshverdagen sin.

Dette har vi gjort

Åpnet for lokale forhandlinger

Faste, hele stillinger skal være hovedregelen i arbeidslivet. Etter endringene i arbeidsmiljøloven i 2015 er det blitt enklere å inngå lokale avtaler som gjør at flere får tilbud om heltidsstillinger. Dette gir mer fleksible turnuser i blant annet helse- og omsorgssektoren.

Billigere barnehage for lavinntektsfamilier

Vi har gjort barnehagen billigere for lavinntektsfamilier slik at det skal bli lettere å prioritere barnehageplass.

Vedtatt en ny felles likestillings- og diskrimineringslov

Vi har vedtatt en ny felles likestillings- og diskrimineringslov som bedrer kvinners og minoriteters stilling.

Satsing på “Menn i helse” og “Jenter og teknologi”

Vi jobber vi for et likestilt arbeidsliv. Vi søker mer kunnskap og flere konkrete virkemidler som ordningene “Menn i helse” og “Jenter og teknologi”.

Målsatt kjønnsbalanse i statlige selskaper, direktorater og etater

Som mål at ledergruppene i statlige selskaper, direktorater og etater skal bestå av minst 40 prosent av begge kjønn. I 2018 kom vi med tiltak for bedre kjønnsbalanse blant toppledere.

Handlingsplan mot negativ sosial kontroll

Alle i Norge skal ha frihet til å bestemme over sine egne liv. Derfor satte vi i gang em stor kampanje mot negativ sosial kontroll da vi satt i regjering. Vi vedtok også en handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Styrket diskrimineringsvernet

Ingen skal diskrimineres, derfor styrket vi diskrimineringsvernet knyttet til omsorgsoppgaver, graviditet og foreldrepermisjon.

Styrket språkopplæringen til minoritetskvinner

Å forstå og kunne språk er essensielt i møte med nytt land og ny kultur. Derfor styrket vi språkopplæringen til minoritetskvinner, slik at nyankomne i større grad kan forstå hvilke rettigheter de har.

Styrket opptrappingsplanen mot vold og overgrep

Opptrappingsplanen mot vold og overgrep ble styrket i budsjettet for 2020 med 54 mill. kroner. Det innebærer at den samlede satsingen ble på i overkant av 1 mrd. kroner i 2020. Dette gjorde det mulig å øke politiets etterforskning og å forbedre behandlingstilbudet til voldsutsatte og voldsutøvere.

Lansert strategien “seks punkter for bedre kvinnehelse”

Vi lanserte strategien «Seks punkter for bedre kvinnehelse». Den har som hovedmål å heve statusen til kvinnehelse og rette oppmerksomheten mot kvinners helse. Vi vil jobbe for en ytterligere styrkning av forskningen på kvinnehelse, og for nye pakkeforløp for sykdommer som typisk rammer kvinner som muskel- og skjelettlidelser, smertebehandling og utmattelse.

Innført lavterskeltilbud for håndheving av seksuell trakassering

Vår regjering innførte i 2020 lavterskeltilbud for håndheving av seksuell trakassering. Svært få saker om seksuell trakassering behandles i dag av domstolene. Derfor har regjeringen gitt Diskrimineringsnemnda myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillings og diskrimineringsloven. Dette vil senke terskelen for å få behandlet slike saker.

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Vi kom med handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017). I tillegg kom det en ny handlingsplan våren 2021 som erstatter den forrige planen. Planen inneholder tiltak for å bekjempe vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot voldtekt

Høyre lanserte i regjering handlingsplan mot voldtekt (2019-2022). Denne fokuserer på målrettet forebyggende innsats, et godt hjelpetilbud etter voldtekt, god faglig oppfølging av fornærmede, god etterforskningskvalitet samt mer kunnskap og kompetanse.

Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet

I 2019 kom handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet (2019-2022).  I den nye planen setter vi blant annet søkelys på kvinners deltakelse og rettigheter i innledende, uformelle fredssamtaler i tillegg til i formelle fredsforhandlinger.

Handlingsplan for kvinnelige gründere

I 2019 kom handlingsplan for å få flere kvinnelige gründere. Bare én av tre gründere er kvinner. Regjeringen har laget en handlingsplan for å få flere kvinner til å starte egen bedrift.