Veiutbygging

Vi trenger gode og trygge veier i hele landet. Vi vil derfor fortsette den storstilte satsingen på veiutbygging i Norge.

veiskilt av nye E6

Høyre vil

At varer og mennesker skal komme trygt og raskt frem

Dette vil vi gjøre

Samferdselspolitikken er det aller kraftigste virkemiddelet vi har for å skape vekst og utvikling i hele landet. Høyre bygger by og bygd tettere sammen, reduserer avstandene mellom folk og sørger for at varer og tjenester kommer fortere frem. Vi bygger mer og tryggere vei for pengene, fordi vi bygger smartere. 

Dette er problemet

Selv om det er bevilget historisk mye til veibygging siden 2013, er det fremdeles stort behov for oppgradering av veinettet i Norge. Veiene er livsnerven for å knytte regioner og landsdeler sammen, for verdiskaping i næringslivet og bedre hverdager for familiene.

Bygging av veier utvider og knytter sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner. En god vei gjør avstanden mellom folk kortere. Det handler om å få varer og personer trygt og effektivt frem, og til rett tid.

Dette er Høyres løsning

Bedre og tryggere veier er viktig i folks hverdag og for å kunne opprettholde bosetting i hele landet. Samtidig må vi sikre en helhetlig transportpolitikk som tar innover seg at utslippene fra transportsektoren skal ned. Vi vil fortsette å satse på veiutbygging de neste fire årene. Veiutbyggingen må skje effektivt, og bidra til at flere kommer seg raskere og tryggere frem.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

Nye og bedre veier binder Norge sammen. Norge er et langstrakt land med store avstander. Derfor er Høyre stolte av hver meter vei vi har bygd. Vi skal fortsette å bygge veier fordi vi mener det er viktig å bygge landet.

venstresiden

Ap skal samarbeide med partier som er mot vei og biler. SV og MDG vil sette norske veier mange tiår tilbake i tid ved å stanse og reversere viktige motorveiutbygginger.

Dette har vi gjort

Veibudsjettet er økt med nær 90 % 

Vi har gjennomført flere reformer i veisektoren for å bidra til at vi får mer vei for pengene. Samtidig er veibudsjettet økt med nær 90 % siden 2013.

Ny ordning for fylkesvei

Vi tar et nasjonalt krafttak for å få ned vedlikeholdsetterslepet. I ny NTP ligger det et øremerket tilskudd til fylkesveiene, som kommer i tillegg til det fylkeskommunene får gjennom inntektssystemet. Midlene fordeles med utgangspunkt i hvor det er størst behov og etterslep.

Opprettet Nye Veier AS

Regjeringen har startet Nye Veier som bygger vei raskere. Nytenking gjør at Nye Veier forventer 25 mrd. i reduserte kostnader og 34 mrd. i økt nytte på sin nåværende portefølje. Det gjør at vi kan satse enda mer på jernbane, trafikksikkerhet og infrastruktur i hele landet.

Bidratt til en elbilrevolusjon

I dag er rundt annenhver nye personbil en nullutslippsbil og regjeringen har som mål å nå 100 prosent innen 2025. Det er vi godt i rute til å nå, siden 2016 har andelen elbiler steget med omtrent 10 prosent hvert år. Vår satsning har bidratt til at det er billigere og mer attraktivt å kjøpe, utvikle og produsere elbiler og batteriteknologi globalt.

1200 milliarder i Nasjonal transportplan

De neste 12 årene skal vi bruke 1200 mrd. til å utvikle et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Satsingen på samferdsel skal fortsatt ligge på et høyt nivå.