Veiutbygging

Vi trenger gode og trygge veier i hele landet. Vi vil derfor fortsette den storstilte satsingen på veiutbygging i Norge.

veiskilt av nye E6

Høyre vil

At varer og mennesker skal komme trygt og raskt frem

Dette vil vi gjøre

Samferdselspolitikken er det aller kraftigste virkemiddelet vi har for å skape vekst og utvikling i hele landet. Høyre bygger by og bygd tettere sammen, reduserer avstandene mellom folk og sørger for at varer og tjenester kommer fortere frem. Vi bygger mer og tryggere vei for pengene, fordi vi bygger smartere. 

Satse på Nye Veier AS

Høyre bygger videre på suksessen Nye Veier og gir selskapet mer ansvar innenfor drift og vedlikehold. Nye Veier har vært en suksess. På prosjektene som er åpnet er det oppnådd kostnadsbesparelser på 18 prosent. Nå ønsker vi å se hvordan de kan tenke nytt om drift og vedlikehold.
Nye Veiers egne beregninger viser at de kan spare 12 prosent på drift og vedlikehold sammenlignet med Statens vegvesen. Høyre vil overføre ansvaret for drift og vedlikehold av rv. 13 og E18/E39 mellom Langangen og Ålgård, der ansvaret i dag er delt mellom de to vei-eierne, fra Statens vegvesen til Nye Veier.

Dette er problemet

Selv om det er bevilget historisk mye til veibygging siden 2013, er det fremdeles stort behov for oppgradering av veinettet i Norge. Veiene er livsnerven for å knytte regioner og landsdeler sammen, for verdiskaping i næringslivet og bedre hverdager for familiene.

Vi må ta vare på de veiene vi har. Høyre reduserte vedlikeholdsetterslepet på riksvei hvert år fra 2015 i regjering. Riksrevisjonen har imidlertid vist at det samlede etterslepet på riks- og fylkesvei nå har økt og at vi må gjøre mer enn å bevilge penger for å få ned vedlikeholdsetterslepet

Dette er Høyres løsning

Bedre veier er viktig i folks hverdag og for å kunne opprettholde bosetting i hele landet. Samtidig må vi sikre en helhetlig transportpolitikk som tar innover seg at utslippene fra transportsektoren skal ned. Vi vil fortsette å satse på veiutbygging. Veiutbyggingen må skje effektivt, og bidra til at flere kommer seg raskere og tryggere frem.

God infrastruktur gjør at næringslivet får varene sine raskere frem og at flere kommer seg trygt dit de skal. Den nye motorveien mellom Kristiansand og Grimstad har redusert antallet ulykker med 82 prosent. Det viser at bedre veier også har betydning for trafikksikkerheten.

Vedlikehold

Det er også viktig å ta vare på det vi har. I regjering tok vi grep for å redusere vedlikeholdsetterslepet. På riksvei ble det redusert for første gang i 2015, og vi reduserte videre hvert år. På fylkesvei er etterslepet stort, og vi tok også viktige grep for å løfte vedlikeholdsarbeidet her. I NTP 2022-2033 ble det for første gang tatt et nasjonalt krafttak for fylkesvei siden den rødgrønne regjeringen overførte en rekke veistrekninger til fylkeskommunene i 2010, uten at de fulgte med midler. Satsingen kommer i tillegg til det fylkeskommunene får gjennom det ordinære inntektssystemet, og tilskuddet skal fordeles til fylkeskommunene med utgangspunkt i vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Fremover vil Høyre gi Statens vegvesen økt fleksibilitet i budsjetteringen for drift og vedlikehold. Dette er et grep Statens vegvesen selv har etterspurt. Når budsjettet både kan overskrides, og penger som ikke er brukt opp kan overføres til neste år, legger vi til rette for en jevnere ressursbruk. Det blir mindre topper, og mindre start og stopp i vedlikeholdsarbeidet.

Slik skiller vi oss fra venstresiden

Høyre

I Høyres alternative budsjett holder vi aktiviteten oppe i viktige riksveiprosjekter. Vi sikrer blant annet anleggsstart på E134 Oslofjordtunnelen, midler til forberedende arbeid på E134 Røldal-Seljestad og E6 Mørsvikbotn-Megården, og midler til planlegging og mindre investeringstiltak.

venstresiden

Med regjeringens budsjett er det full brems i samferdselssektoren. Ingen veiprosjekter startes i 2023. Fremdriften på de store fellesprosjektene med vei og jernbane stanses og planleggingsmidlene tas ned.

Dette har vi gjort

Åpnet over er 800 km ny vei

I perioden 2013-2021 ble det åpnet mer enn 800 km ny vei. Reisetidene er betydelig redusert på flere veistrekninger: Reisetiden mellom Ålesund og Oslo er redusert med to timer, og på strekningene E6 Oslo-Trondheim og E18 Oslo-Kristiansand er reisetiden redusert med nærmere halvannen time.

Redusert vedlikeholdsetterslepet

Vi reduserte vedlikeholdsetterslepet på riksvei i 2015. Det var første gang det skjedde. Deretter reduserte vi det hvert år. Det er viktig å ta vare på det vi har samtidig som vi bygger nytt.

Ny ordning for fylkesvei

I NTP 2022-2033 tar vi et nasjonalt krafttak for å få ned vedlikeholdsetterslepet på fylkesvei. Vi laget et nytt øremerket tilskudd til fylkesveiene, som kommer i tillegg til det fylkeskommunene får gjennom inntektssystemet. Midlene fordeles med utgangspunkt i hvor det er størst behov og etterslep.

Opprettet Nye Veier AS

Vi opprettet Nye Veier som har vært en suksess. Nytenking gjør at Nye Veier forventer 23,3 mrd. i reduserte kostnader og 10,2 mrd. i økt nytte på sin nåværende portefølje. Det gjør at vi kan satse enda mer på jernbane, trafikksikkerhet og infrastruktur i hele landet.

Bidratt til en elbilrevolusjon

I dag er én av fem personbiler på norske veier elbiler. Det er den høyeste elbilandelen i Europa. For nye biler er elbilandelen på nesten 80 prosent. Vi er dermed godt å rute til å nå 2025-målet om alle nye biler skal være nullutslipp. Vår satsning har bidratt til at det er billigere og mer attraktivt å kjøpe, utvikle og produsere elbiler og batteriteknologi globalt.