Bedre lærere

Gode lærere er avgjørende for en god skole. Vi trenger derfor flere motiverte og dyktige lærere som kan sørge for at elever opplever kvalitet og mestring på skolen.

Høyre vil

Fjerne unødvendig byråkrati for lærerne i skolen

Dette vil vi gjøre

Lærere bør bruke mest tid i klasserommet. Vi vil derfor gjøre det lettere for læreren å prioritere god og innholdsrik undervisning.

La alle lærere få tilbud om videreutdanning

Dette vil vi gjøre

Ingen blir noen gang utlært, og for lærere er det høyst viktig at kompetansen de sitter med er oppdatert og relevant. Vi vil derfor gjøre det mulig for enda flere lærere å ta etter- og videreutdanning. 

Ha som mål at alle lærere skal ha fordypning i fagene de underviser i

Dette vil vi gjøre

Det hjelper lite med matteundervisning dersom mattelæreren ikke er god i matte. Derfor må vi jobbe for at alle lærere skal ha fordypning i det faget de underviser i. Slik blir undervisningen best mulig.

Fortsette å gi lærerne et faglig løft og et statusløft

Dette vil vi gjøre

Derfor vil vi beholde firerkravet i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen, mastergrad for lærere, og fortsette vår enorme satsing på etter- og videreutdanning av lærere. På den måten gir vi lærerne et faglig løft og et statusløft, samtidig som vi sikrer kunnskapsrike og faglig oppdaterte lærere i norske klasserom.

Dette er problemet

Tall viser at vi fortsatt mangler mange kvalifiserte lærere i skolen, og at det fremdeles er en stor andel lærere som underviser i fag de ikke har nok fordypning i. 7350 matematikklærere, 8000 engelsklærere og 5900 norsklærere mangler tilstrekkelig faglig fordypning. Samtidig går 10.000 elever hvert år ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Det er derfor viktig å sørge for at lærerne er faglig oppdaterte, i tillegg til å sette inn innsatsen tidlig.

Mange elever opplever at undervisningen de får på skolen er lite motiverende og irrelevant. Det betyr at vi må gi lærerne flere virkemidler for å gjøre undervisningen mer interessant og nyttig. Samtidig må vi gjøre læreryrket mer attraktivt, få enda flere til å øke lærerutdanningen og beholde nødvendige opptakskrav. Slik vil vi få verdens beste lærere, til å skape verdens beste skole.

Dette er Høyres løsning

Høyre har gjort grunnskolelærerutdanningen til en masterutdanning og vi vil jobbe for at rekrutteringen til utdanningen er god, kvaliteten på undervisning og praksis er høy og at studentene får både pedagogisk og faglig sterk kompetanse. Høyre vil styrke arbeide med veiledning av nytilsatte nyutdannede og gi alle nye lærere en god start på sin karriere.

Høyre vil sikre at alle lærere har lærerutdanning og oppfyller kravene til å undervise i fagene sine. Derfor vil vi fortsette det rekordstore videreutdanningsløftet og sørge for at flere får muligheten til å både nå kravene for å undervise i skolen og jevnlig få oppdatert sin fagkunnskap.

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Høyre

For Høyre er det viktigere å prioritere kunnskap i skolen. Den viktigste enkeltfaktoren for elevers læring er læreren. Derfor prioriterer vi lærere og deres kompetanse fremfor skolemat.

Foreldre kan kjøpe brød i butikken, men de kan ikke kjøpe en god lærer. Det er lettere å be foreldre ta ansvar for en sunn matpakke til barna sine, enn å be dem ta ansvar for kvalifiserte og faglig oppdaterte lærere på skolen. Gode lærere er skolens ansvar, mens skolemat bør være foreldrenes ansvar.

Opposisjonen

Venstresiden vil bruke pengene på alt annet enn innhold, kvalitet og kunnskap i skolen. De vil blant annet prioritere milliarder av kroner til skolemat.

Slik det er i dag vil det bety at læreren må smøre matpakke til elevene i skoletiden.

Dette har vi gjort

Den viktigste enkeltfaktoren for elevers læring er en god lærer

For å sikre at flere lærere er faglig oppdaterte og godt kvalifiserte har vi innført kompetansekrav i ulike undervisningsfag, innført en ny femårig masterutdanning for grunnskolelærere og innført skjerpede opptakskrav til lærerutdanningene.

Flere lærere enn noen gang får muligheten til å oppdatere seg faglig

Siden 2014 har 47 000 lærere fått tilbud om videreutdanning, og nesten alle som har deltatt mener at de har blitt en bedre lærer av det. Lærerspesialistordningen har gitt flere karriereveier for dyktige lærere slik at de ikke forsvinner ut av klasserommet.

Statusen til læreryrket er styrket

Siden Høyre kom i regjering, har lærerutdanningen blitt omgjort til en mastergrad med mer og bedre innhold i utdanningen. Dette har gjort at flere av de som begynner på lærerutdanningen fullfører, og statusen til yrket har styrket seg. Det er viktig for å rekruttere de beste studentene til ett av Norges viktigste yrker.