Bedre lærere

Gode lærere er avgjørende for en god skole. Vi trenger derfor flere motiverte og dyktige lærere som kan sørge for at elever opplever mestring og trivsel på skolen.

Høyre vil

Fjerne unødvendig byråkrati for lærerne i skolen

Dette vil vi gjøre

Lærere bør bruke mest tid i klasserommet. Vi vil derfor gjøre det lettere for læreren å prioritere god og innholdsrik undervisning.

La alle lærere få tilbud om videreutdanning

Dette vil vi gjøre

Ingen blir noen gang utlært, og for lærere er det høyst viktig at kompetansen de sitter med er oppdatert og relevant. Vi vil derfor gjøre det mulig for enda flere å videreutdanne seg underveis i arbeidslivet.

Ha som mål at alle lærere skal ha fordypning i fagene de underviser i

Dette vil vi gjøre

Det hjelper lite med matteundervisning dersom mattelæreren ikke er god i matte. Derfor må vi jobbe for at alle lærere skal ha fordypning i det faget de underviser i. Slik blir undervisningen best mulig.

Dette er problemet

Tall viser at vi fortsatt mangler mange kvalifiserte lærere i skolen, og at det fremdeles er en stor andel lærere som underviser i fag de ikke har nok fordypning i: 8100 matematikklærere, 8200 engelsklærere og 6300 norsklærere mangler tilstrekkelig faglig fordypning. Samtidig går 10.000 elever hvert år ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Det er derfor viktig å sørge for at lærerne er faglig oppdaterte, i tillegg til å sette inn innsatsen tidlig.

Mange elever opplever at undervisningen de får på skolen er lite motiverende og irrelevant. Det betyr at vi må gi lærerne flere virkemidler for å gjøre undervisningen mer interessant og nyttig. Samtidig må vi gjøre læreryrket mer attraktivt slik at vi får de beste studentene til å søke lærerstudier. Kun slik vil vi få verdens beste lærere i norske skoler.

Dette er Høyres løsning

Høyre vil gjøre lærerutdanningen mer innholdsrik, og mer målrettet mot det lærerne skal undervise i. Lærerstudentene må få god opplæring i digitale hjelpemidler, og lære hvordan bruke dem på en best mulig måte.

Samtidig som lærerutdanningen skal ha fokus på kunnskap og spisskompetanse, må vi også sørge for at lærerne blir gode til å undervise. Derfor er det også viktig at flere lærere velger etter- og videreutdanning, slik at kompetansen hele tiden er oppdatert og relevant.

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Høyre

For Høyre er det viktigere å prioritere kunnskap i skolen. Den viktigste enkeltfaktoren for elevers læring er læreren. Derfor prioriterer vi lærere og deres kompetanse fremfor skolemat.

Foreldre kan kjøpe brød i butikken, men de kan ikke kjøpe en god lærer. Det er lettere å be foreldre ta ansvar for en sunn matpakke til barna sine, enn å be dem ta ansvar for kvalifiserte og faglig oppdaterte lærere på skolen. Gode lærere er skolens ansvar, mens skolemat bør være foreldrenes ansvar.

Opposisjonen

Venstresiden vil bruke pengene på alt annet enn innhold, kvalitet og kunnskap i skolen. De vil blant annet prioritere milliarder av kroner til skolemat.

Slik det er i dag vil det bety at læreren må smøre matpakke til elevene i skoletiden.

Dette har vi gjort

Den viktigste enkeltfaktoren for elevers læring er en god lærer

For å sikre at flere lærere er faglig oppdaterte og godt kvalifiserte har vi innført kompetansekrav i ulike undervisningsfag, innført en ny femårig masterutdanning for grunnskolelærere og innført skjerpede opptakskrav til lærerutdanningene.

Flere lærere enn noen gang får muligheten til å oppdatere seg faglig

Siden 2014 har 40 000 lærere fått tilbud om videreutdanning, og nesten alle som har deltatt mener at de har blitt en bedre lærer av det. Lærerspesialistordningen har gitt flere karriereveier for dyktige lærere slik at de ikke forsvinner ut av klasserommet.

Flere unge ønsker å bli lærere

Siden Høyre kom i regjering, har lærerutdanningen blitt omgjort til en mastergrad med mer og bedre innhold i utdanningen. Dette har gjort at stadig flere ønsker å bli lærere de siste årene, og statusen til yrket har styrket seg. Det er viktig for å rekruttere de beste studentene til ett av Norges viktigste yrker.