En god skole, trygge familier og gode bomiljøer er viktige for å hindre at unge havner i en kriminell løpebane. Høyre mener det er viktig å skape muligheter for alle til å klare seg selv og skape et godt liv for seg og sine. Derfor må kriminalitetsbekjempelse ses i sammenheng med en skole som gir barn og unge muligheter gjennom kunnskap, en sosialpolitikk som behandler og hjelper mennesker tilbake i samfunnet, og en arbeids- og næringspolitikk som gir muligheter for alle.

For innbyggernes trygghet og rettsfølelse er det viktig både at vi har et synlig politi, og at anmeldte saker blir etterforsket og straffeforfulgt.

Samfunnet er til enhver tid utsatt for en rekke trusler. Terror, alvorlig kriminalitet, naturkatastrofer, ekstremvær, samt digitale angrep mot myndighetsorganer, privatpersoner eller selskaper, utgjør noen av dagens trusler. I avveiningen mellom åpenhet og sikkerhet må vi være bevisste på risikoene som ligger i et åpent samfunn. Bedre koordinering, rolleavklaring og samtrening er nødvendig for å gjøre samfunnet best mulig forberedt på alvorlige hendelser.

Det er et viktig rettsstatsprinsipp at straffesaker prøves grundig for en domstol. Samtidig er det viktig både for offeret og for tiltalte at prosessen er effektiv, slik at sakene raskt kan tas opp til dom.

Nødnettet er helt sentralt for Norges beredskap. Høyre og regjeringen sørget for at nødnettet ble ferdig utbygget i 2015.  

Norge har en plikt til å hjelpe mennesker i nød og til å gi beskyttelse fra forfølgelse. Respekten for asylinstituttet kan kun oppnås gjennom en streng, men rettferdig praksis. Dette innebærer en konsekvent linje som gjør at færre grunnløse asylsøkere kommer til landet, og at de som søker asyl, får sine søknader behandlet raskt. Mange asylsøkere oppholder seg ulovlig i landet etter at de har fått endelig avslag på sine asylsøknader. Dette går ut over dem som har et reelt behov for beskyttelse.