Illustrasjonsbilde dommerhammer

Justis

Trygghet er en forutsetning for frihet og livsutfoldelse.

Høyre arbeider for et styrket, mer synlig og effektivt politi, hurtigere behandling i domstolene, å styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet og en verdig kriminalomsorg. Politiets hovedoppgaver er å jobbe forebyggende, etterforske og påtale kriminelle forhold og ha en god og skarp beredskap 24 timer i døgnet.

Et trygt samfunn starter med trygge nærmiljøer og trygge familier. Integritetskrenkende kriminalitet slik som vold og overgrep mot barn, og fysisk og psykisk vold i nære relasjoner skal være et prioritert område. Mennesker som blir utsatt for vold og overgrep i ung alder er særlig sårbare og trenger oppfølging. Høyre mener en god barndom varer livet ut, og de som opplever vold og overgrep må få hjelp raskt.

 

Nye trusler

Kriminalitetsbildet er i endring, og har blitt mer komplisert. Derfor er det nødvendig med større og mer spesialiserte fagmiljøer i politiet som skal være i stand til å avdekke overgrep på internett, narkotikakriminalitet og annen økonomisk kriminalitet. Politiet må tilpasses dagens kriminalitetsbilde, og vi skal ha en best mulig polititjeneste ut av de ressursene som legges inn. Høyre vil at politiet skal være mest mulig ute og tilstede i politidistriktene og blant folk, fremfor å holde et lensmannskontor åpent.

En god skole, trygge familier og gode bomiljøer er viktige for å hindre at unge havner i en kriminell løpebane. Høyre mener det er viktig å skape muligheter for alle til å klare seg selv og skape et godt liv for seg og sine. Derfor må kriminalitetsbekjempelse ses i sammenheng med en skole som gir barn og unge muligheter gjennom kunnskap, en sosialpolitikk som behandler og hjelper mennesker tilbake i samfunnet, og en arbeids- og næringspolitikk som gir muligheter for alle.

Politiet skal arbeide forebyggende i hele landet i samarbeid med kommunene, skolene og andre frivillige. Med en økt ankomst av flyktninger, er det også nødvendig å bosette og integrere disse på best mulig måte for å hindre utenforskap og kriminalitet.

Synlig politi

For innbyggernes trygghet og rettsfølelse er det viktig at vi har et synlig politi, og at anmeldte saker blir etterforsket og straffeforfulgt. Høyre vil ha en høyest mulig oppklaringsprosent når det kommer til anmeldte lovbrudd, og vil jobbe kontinuerlig for å styrke politiet slik at anmeldte lovbrudd etterforskes og påtales raskest mulig.

Samfunnet er til enhver tid utsatt for en rekke trusler. Terror, alvorlig kriminalitet, naturkatastrofer, samt digitale angrep mot myndighetsorganer, privatpersoner eller selskaper, utgjør noen av dagens trusler.

I avveiningen mellom et åpent samfunn og et sikkert samfunn må vi være bevisste på risikoene som ligger i et åpent samfunn. Bedre koordinering, rolleavklaring og samtrening er nødvendig for å gjøre samfunnet best mulig forberedt på alvorlige hendelser. Det er også nødvendig å gi politiet adgang til å bruke metoder som kan avdekke, forebygge og avverge alvorlig kriminalitet. Samtidig skal politiets metodebruk være velbegrunnet og underlagt streng kontroll av domstolene og andre uavhengige kontrollorganer.

Det er et viktig rettsstatsprinsipp at straffesaker prøves grundig for en domstol. Samtidig er det viktig både for fornærmede og for tiltalte at prosessen er effektiv, slik at sakene raskt kan tas opp til doms. Grunnleggende rettssikkerhetsgarantier som at enhver tvil skal komme tiltalte til gode skal ikke rokkes ved, og i noen tilfeller må vi akseptere at skyldige går fri for at ikke uskyldige skal bli dømt.

 

Strafferammene

Høyre vil at strafferammene skal reflektere alvoret i den kriminelle handling som er begått, og jo mer alvorlig kriminalitet som begås mot en eller flere ofre, jo strengere bør straffene være.

Norge har en plikt til å hjelpe mennesker i nød og til å gi beskyttelse fra forfølgelse. Respekten for asylinstituttet kan kun oppnås gjennom en streng og rettferdig praksis. Dette innebærer en konsekvent linje som gjør at færre grunnløse asylsøkere kommer til landet, og at de som søker asyl, får sine søknader behandlet raskt. Mange asylsøkere oppholder seg ulovlig i landet etter at de har fått endelig avslag på sine asylsøknader. Dette går ut over dem som har et reelt behov for beskyttelse.

 

 

Bli med i Team Erna

Vil du se hva planen vår er for de neste fire årene? Sjekk partiprogrammet vårt her! 

Vil du ha fire nye år med Erna Solberg som statsminister? Da kan du bli medlem i Høyre her, bli med i Team Erna eller gi en liten gave.