Forebygging

Høyre mener at i kampen mot kriminalitet er et aktivt forebyggende arbeid uvurderlig.


Dette arbeidet må involvere lokalsamfunn, frivillige organisasjoner, idrettslag, skolen og kommunen, i tillegg til politiet og kriminalomsorgen.

Et velfungerende og resultatorientert SLT-arbeid (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) og lokale politiråd sikrer at ressursene og virkemidlene som allerede finnes hos kommunen og politiet, blir mer samkjørt. Dette gjelder ikke minst forebygging av radikalisering. Det må utvikles modeller som i større grad belønner kommuner som får til et slikt velfungerende forebyggende arbeid.

Forebyggende arbeid har i hovedsak vært rettet inn mot barn og unge. Dette er viktig, men ikke tilstrekkelig. Forebygging har betydning for alle aldersgrupper og alle kriminalitetstyper.

Sundvolden-erklæringen fastslår at den forebyggende innsatsen skal styrkes. For at resultatene skal bli så gode som mulig, er det viktig at kriminalitetsforebyggende tiltak målrettes.

Kunnskapen om forebygging må økes, både i politiet og andre offentlige etater. Barn og unge i risikogrupper må gis tettere oppfølging. Slik økes sannsynligheten for at flest mulig får den hjelp og støtte de trenger for å unngå kriminalitet og uønsket adferd.

Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme:Med handlingsplanen ønsker Regjeringen å styrke arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Terror er den ytterste konsekvens av radikalisering og voldelig ekstremisme. Forebyggingsarbeidet er således sentralt for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet. Det å kunne leve uten frykt for å bli utsatt for hat og vold er en grunnleggende verdi i et trygt samfunn. Handlingsplanen representerer en ramme for en målrettet og strategisk innsats på feltet. Flere sektorer skal bidra i oppfølgingen av tiltakene. For å klargjøre ansvaret er det kun ett departement som står ansvarlig for hvert enkelt tiltak.


Høyres løsninger:

  • Videreutvikle politirådene og SLT for å styrke lokalt forebyggende arbeid
  • Utarbeide belønningsordninger for kommuner og politi som lykkes med kriminalitetsforebyggende arbeid
  • Forebygge rekruttering til kriminelle miljøer og ekstreme grupperinger
  • Styrke den lokale politiberedskapen, også for å gi en forebyggende effekt gjennom økt tilstedeværelse og oppdagelsesrisiko
  • Forsterke arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og diskriminering, og etablere systemer som gjør at helsepersonell melder kjønnslemlestelse til politiet og ikke bare til barnevernet
  • Legge til rette for mer aktiv bruk av konfliktråd og oppfølgingsteam
  • Ha fortsatt forbud mot besittelse og bruk av narkotika
  • Bygge ned tabuer rundt vold i nære relasjoner, slik at det blir lettere å bryte ut av forhold der man utsettes for vold og overgrep
  • Hver kommune skal ha minst én fast politikontakt ved lensmannskontoret eller politistasjonen. Politikontakten skal bistå i politirådsarbeidet i sin kommune, og fungerer som et kontaktpunkt for det forebyggende arbeidet i distriktet


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: