Forebygging av kriminalitet

Bekjempelse av kriminalitet må starte med forebygging.

Bekjempelse av kriminalitet må skje på flere omårder og i tett samarbeid. Lokalsamfunn, frivillige organisasjoner, idrettslag, skolen, kriminalomsorgen og kommunen er viktige samarbeidspartnere for politiet i det enkelte politidistrikt.

Gode skoler og varierte fritidstilbud er viktige forutsetninger for inkluderende lokalsamfunn og gode oppvekstvilkår for barn.

 

Nærpolitireform

Med den nye nærpolitireformen får hver kommune sin egen politikontakt som skal jobbe tett med alle aktørene, og være et bindeledd mellom politi og lokalsamfunn. Slik vil særskilte problemområder avdekkes bedre, og politi og kommune kan sammen iverksette nødvendige tiltak.

Det viktigste forebyggende arbeidet starter med barn og unge. Høyre vil bekjempe åpne rusmiljøer, og vil ha nulltoleranse mot salg av illegale rusmidler i områder der barn og unge ferdes.

Arbeidet med å forebygge radikalisering og ekstremisme må prioriteres. Kommuner må lære av andre kommuner som har fått i gang viktig arbeid på dette området, slik at evnen til å oppdage unge i faresonen blir større, og muligheten til å sette inn nødvendige tiltak i tide forbedres.

Forebygging for alle

Forebyggende arbeid har i hovedsak vært rettet inn mot barn og unge. Dette er viktig, men ikke tilstrekkelig. Forebygging har betydning for alle aldersgrupper og alle kriminalitetstyper.

Kunnskapen om forebygging må økes, både i politiet og andre offentlige etater. Barn og unge i risikogrupper må gis tettere oppfølging. Slik økes sannsynligheten for at flest mulig får den hjelp og støtte de trenger for å unngå kriminalitet og uønsket adferd.

Høyres løsninger:

  • Ha et tilgjengelig politi med god tilstedeværelse lokalt og med tilgjengelighet på nett, kombinert med sterkere fagmiljøer i politidistriktene.
  • Videreutvikle politirådene og styrke det lokale forebyggende arbeidet. Videreutvikle målrettede tiltak for lokalt arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. 
  • Forbedre bruken av konfliktråd, ungdomsstraff og oppfølgingsteam for unge lovbrytere i mindre alvorlige saker.
  • I større grad bruke alternative straffereaksjoner for å holde unge lovbrytere som har begått mindre alvorlig kriminalitet, utenfor fengsel.
  • Styrke tverrfaglig samarbeid mellom politi, helse-, oppvekst- og kulturfunksjoner i kommunene.
  • Mobilisere frivilligheten for å bidra til å forebygge og motvirke rekruttering til kriminelle miljøer og ekstreme grupperinger.
  • Intensivere arbeidet mot tvangsekteskap, familievold og hatmotivert vold.
  • Sikre at politiet har spesialkompetanse innen familievold, vold mot barn og vold i nære relasjoner
  • Bygge ned tabuer rundt vold i nære relasjoner, slik at det blir lettere å bryte ut av forhold der man utsettes for vold og overgrep
  • Hver kommune skal ha minst én fast politikontakt ved lensmannskontoret eller politistasjonen. Politikontakten skal bistå i politirådsarbeidet i sin kommune, og fungerer som et kontaktpunkt for det forebyggende arbeidet i distriktet