Forebygging av kriminalitet

Bekjempelse av kriminalitet må starte med forebygging.

Bekjempelse av kriminalitet må skje på flere områder og i tett samarbeid. Lokalsamfunn, frivillige organisasjoner, idrettslag, skolen, kriminalomsorgen og kommunen er viktige samarbeidspartnere for politiet i det enkelte politidistrikt.

Gode skoler og varierte fritidstilbud er viktige forutsetninger for inkluderende lokalsamfunn og gode oppvekstsvilkår for barn.

 

Nærpolitireform

Med den nye nærpolitireformen får hver kommune sin egen politikontakt som skal jobbe tett med alle aktørene, og være et bindeledd mellom politi og lokalsamfunn. Slik vil særskilte problemområder avdekkes bedre, og politi og kommune kan sammen iverksette nødvendige tiltak.

Det viktigste forebyggende arbeidet starter med barn og unge. Høyre vil bekjempe åpne rusmiljøer, og vil ha nulltoleranse mot salg av illegale rusmidler i områder der barn og unge ferdes.

Arbeidet med å forebygge radikalisering og ekstremisme må prioriteres. Kommuner må lære av andre kommuner som har fått i gang viktig arbeid på dette området, slik at evnen til å oppdage unge i faresonen blir større, og muligheten til å sette inn nødvendige tiltak i tide forbedres.

 

Høyres løsninger:

 • Ha et tilgjengelig politi med god tilstedeværelse lokalt og med tilgjengelighet på nett, kombinert med sterkere fagmiljøer i politidistriktene.
 • Videreutvikle politirådene og styrke det lokale forebyggende arbeidet. Videreutvikle målrettede tiltak for lokalt arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. 
 • Forbedre ordningen med ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, med erfaring fra narkotikaprogram med domstolskontroll, for å sikre god rehabilitering av den enkelte og for å redusere tiden mellom kriminell handling og straffereaksjon. 
 • Styrke tverrfaglig samarbeid mellom politi, helse-, oppvekst- og kulturfunksjoner i kommunene.
 • Mobilisere frivilligheten for å bidra til å forebygge og motvirke rekruttering til kriminelle miljøer og ekstreme grupperinger.
 • Intensivere arbeidet mot tvangsekteskap, familievold og hatmotivert vold.
 • Sikre at politiet har spesialkompetanse innen familievold, vold mot barn og vold i nære relasjoner
 • Bygge ned tabuer rundt vold i nære relasjoner, slik at det blir lettere å bryte ut av forhold der man utsettes for vold og overgrep
 • Hver kommune skal ha minst én fast politikontakt ved lensmannskontoret eller politistasjonen. Politikontakten skal bistå i politirådsarbeidet i sin kommune, og fungerer som et kontaktpunkt for det forebyggende arbeidet i distriktet

Høyres løsninger:

 • Ha et tilgjengelig politi med god tilstedeværelse lokalt og med tilgjengelighet på nett, kombinert med sterkere fagmiljøer i politidistriktene.
 • Videreutvikle politirådene og styrke det lokale forebyggende arbeidet. Videreutvikle målrettede tiltak for lokalt arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. 
 • Forbedre ordningen med ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, med erfaring fra narkotikaprogram med domstolskontroll, for å sikre god rehabilitering av den enkelte og for å redusere tiden mellom kriminell handling og straffereaksjon. 
 • Styrke tverrfaglig samarbeid mellom politi, helse-, oppvekst- og kulturfunksjoner i kommunene.
 • Mobilisere frivilligheten for å bidra til å forebygge og motvirke rekruttering til kriminelle miljøer og ekstreme grupperinger.
 • Intensivere arbeidet mot tvangsekteskap, familievold og hatmotivert vold.
 • Sikre at politiet har spesialkompetanse innen familievold, vold mot barn og vold i nære relasjoner
 • Bygge ned tabuer rundt vold i nære relasjoner, slik at det blir lettere å bryte ut av forhold der man utsettes for vold og overgrep
 • Hver kommune skal ha minst én fast politikontakt ved lensmannskontoret eller politistasjonen. Politikontakten skal bistå i politirådsarbeidet i sin kommune, og fungerer som et kontaktpunkt for det forebyggende arbeidet i distriktet