Politiet

Politimann
Høyre vil ha effektiv og synlig politiberedskap over hele landet.
Lokalkunnskap, lokal tilstedeværelse og god kompetanse og beredskap i alle politidistrikter er viktig for befolkningens trygghet og politiets evne til å løse sine oppgaver.
Høyre ønsker rask behandling av straffesaker og at lovbrudd straffes kort tid etter at det foreligger rettskraftig dom. Alle anmeldte saker må etterforskes og eventuelt straffeforfølges. Satsingen på virtualisering og simuleringsteknologi innen for eksempel beredskaps- og nødetatene må styrkes.

 
Terror og organisert kriminalitet

Politiet må være rustet til å møte trusselen fra terror og organisert kriminalitet. Inngripende politimetoder skal være underlagt streng domstolskontroll og kun benyttes mot personer og miljøer som mistenkes for svært alvorlig kriminalitet.
Organiseringen av norsk politi må være tilpasset dagens kriminalitetsbilde. Kriminaliteten har de siste årene gått ned, men den blir samtidig mer komplisert i form av økt organisert kriminalitet, og internettrelatert kriminalitet. Særlig er fremveksten av overgrep og misbruk av barn og unge på internett noe som må imøtegås.
Høyre mener vi må ha et politi som er organisert i større fagmiljøer slik at etterforskningen av komplisert og omfattende kriminalitet blir best mulig. Dette er et godt eksempel på hvorfor nærpolitireformen er svært viktig. 
 

22.-julikommisjonen

På bakgrunn av 22.-julikommisjonens rapport, har vi gjennomført en ny nærpolitireform som skal legge grunnlaget for at Norge gradvis vil få et bedre og mer moderne politi. Dette inkluderer blant annet en ny organisering av politiet hvor vi nå har fått 12 politidistrikter istedenfor 27.
Den nye organiseringen sikrer økt kompetanse og større etterforskningsmiljøer, og det stilles krav til responstid og responskvalitet. I tillegg pågår arbeidet med et større IKT-løft i politiet, slik at politiet får de nødvendige verktøyene som trengs for å gjøre en best mulig jobb.
Nærpolitireformen legger også til rette for å styrke arbeidet innen både forebygging, etterforskning, og beredskap.
 

Et rullende politi

Høyre mener politiet i større grad skal være ute i patrulje fremfor å være på kontoret. Et rullende politi gir bedre responstid enn et politi på kontor.
Nærpolitireformen legger til rette for at politiet får nytt teknologisk utstyr i bilen slik at saker kan etterforskes raskere og bedre. Istedenfor at politiet skal reise mellom åsted og kontor, skal sakene etterforskes mest mulig på åstedet.
Sakene blir fort gamle dersom de ikke håndteres raskt, og nytt utstyr bidrar til at avhør, bilder, lydopptak og video blir sikret med en gang. På denne måten kan politiet jobbe raskere, og får frigjort tid til de mest alvorlige sakene.
Målsettingen med den nye nærpolitireformen er at politiet skal være operativt, synlig og tilgjengelig, med kapasitet til å etterforske og påtale kriminelle handlinger. Dette krever økt grunnbemanning i politiet. Høyre har et mål om at det skal være 2 politifolk per 1000 innbygger innen 2020.
På flere områder kan det oppstå konflikter mellom behovet for nye politimetoder og hensynet til personvern og rettssikkerhet.
Høyre mener at kriminalitetsbekjempelse må skje innenfor rammen av grunnleggende rettsstatsprinsipper, og at personvern alltid diskuteres parallelt med eventuelle nye etterforskningsmetoder for politiet.
 

Høyres løsninger:

 • At politiet skal ha gode og effektive metoder for å bekjempe kriminalitet, men sikre at politimetoder alltid avveies mot hensynet til personvernet og rettssikkerheten.
 • Sikre at politiet har tilstrekkelig kompetanse og moderne teknologi for å styrke beredskapen og bekjempe kriminalitet.
 • Gi politiet tilstrekkelig kapasitet til å prioritere hverdagskriminalitet.
 • Intensivere innsats mot vold i nære relasjoner gjennom krisesentrene og andre kompetansemiljøer.
 • Øke kapasiteten i politiets datakrimenheter for å møte nye utfordringer med kriminalitet og trusler på internett og i sosiale medier.
 • Ha et tett justispolitisk samarbeid med EU og internasjonale organisasjoner om grenseoverskridende kriminalitet, menneskehandel og terrorisme.
 • Åpne for bruk av flere akkrediterte leverandører av DNA-analyser for å sikre raskere oppklaring og bedre rettssikkerhet
 • Styrke satsingen på virtualisering og simuleringsteknologi, for eksempel innenfor beredskaps- og nødetatene.
 • Styrke arbeidet med å bekjempe overgrep mot barn.
 • Ha et tett samarbeid mellom kommunene og politiet særlig innen forebygging, gjennom forpliktende SLT-samarbeid og politirådsarbeid, og en fast politikontakt i alle kommuner.
 • Sikre politiet nødvendig kapasitet til å møte trusselsituasjonen og særskilte kriminalitetsutfordringer i storbyene.
 • Sikre strenge begrensninger på oppbevaring og bruk av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll og gjennomgå reglene for oppbevaring og bruk av slik informasjon.

Forebygging av kriminalitet

Bekjempelse av kriminalitet må starte med forebygging.

Bekjempelse av kriminalitet må skje på flere områder og i tett samarbeid. Lokalsamfunn, frivillige organisasjoner, idrettslag, skolen, kriminalomsorgen og kommunen er viktige samarbeidspartnere for politiet i det enkelte politidistrikt. Gode skoler og varierte fritidstilbud er viktige forutsetninger for inkluderende lokalsamfunn og gode oppvekstsvilkår for barn.   Nærpolitireform Med den nye nærpolitireformen får hver kommune sin egen politikontakt som...