Politiet

Høyre bygger justispolitikken på den enkeltes behov for trygghet i hverdagen.


Beredskapen i Norge må styrkes, og grunnbemanningen i politiet må heves. Politiet bør omstruktureres for å skape en handlekraftig og moderne organisasjon. Målsettingen med det nye nærpolitiet er at politiet skal være operativt, synlig og tilgjengelig, med kapasitet til å etterforske og påtale kriminelle handlinger. Dette krever økt grunnbemanning i politiet.

Et sterkere nærpoliti vil bidra til mer trygghet i lokalsamfunnet. Målt i antall anmeldte lovbrudd har kriminaliteten det siste tiåret vært fallende. Samtidig er kriminaliteten blitt mer organisert, mobil, kompleks og grenseløs. Den er i økende grad knyttet til nettverk som samarbeider på tvers av nasjonalitet, etnisitet, og kulturell tilhørighet. Vi ser også en økning i de digitale truslene mot Norge. Det er avdekket at myndighetsorganer og bedrifter har vært utsatt for gjentatte og målrettede nettverksoperasjoner. Dette stiller politiet overfor andre utfordringer i dag enn for få år siden.

Høyre vil skape trygge og trivelige lokalsamfunn, med gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. I kampen mot kriminalitet, er et aktivt forebyggende arbeid svært viktig. Dette arbeidet må involvere lokalsamfunn, frivillige organisasjoner, idrettslag, skolen og kommunen, i tillegg til politiet og kriminalomsorgen.

Politiet har en viktig rolle som trygghetsskaper i lokalsamfunnet. Sundvollen-erklæringen fastslår at politiets forebyggende innsats skal styrkes. For at resultatene skal bli så gode som mulig, er det viktig at kriminalitetsforebyggende tiltak målrettes. Kunnskapen om forebygging må økes, både i politiet og andre offentlige etater. Barn og unge i risikogrupper må gis tettere oppfølging av politiet i tett samarbeid med barnevern, oppsøkende ungdomstjeneste, ungdomspsykiatrien og skolen. Slik økes sannsynligheten for at flest mulig får den hjelp og støtte de trenger for å unngå kriminalitet og uønsket adferd.

På bakgrunn av 22.-julikommisjonens rapport, har vi gjennomført en ny politireform som skal legge grunnlaget for at Norge gradvis vil få et bedre og mer moderne politi. Dette inkluderer blant annet en ny organisering av politiet hvor vi nå har fått 12 politidistrikter istedenfor 27. Den nye organiseringen sikrer økt kompetanse og større etterforskningsmiljøer, og det stilles krav til responstid og responskvalitet. I tillegg pågår arbeidet med et større IKT-løft i politiet, slik at politiet får de nødvendige verktøyene som trengs for å gjøre en best mulig jobb. Politireformen legger også til rette for å styrke arbeidet innen både forebygging, etterforskning, og beredskap.

På flere områder kan det oppstå konflikter mellom behovet for nye politimetoder og hensynet til personvern og rettssikkerhet. Høyre mener at kriminalitetsbekjempelse må skje innenfor rammen av grunnleggende rettsstatsprinsipper, og at personvern alltid diskuteres parallelt med eventuelle nye etterforskningsmetoder for politiet.


Høyres løsninger:

 • Styrke bemanningen i politiet og få et mer synlig politi. Høyre i regjering har hittil fått på plass 700 flere politifolk. Målet er at vi skal nå et landsgjennomsnitt på 2 politifolk per 1000 innbygger innen 2020
 • Redusere det totale antallet mål og oppgaver politiet har, for å sikre tilfredsstillende oppgaveløsning
 • Utarbeide en nasjonal strategi for økt bruk av sivil kompetanse i politiet
 • Vurdere behovet for etter- og videreutdanning i politiet. Det må øves tilstrekkelig, slik at politiets operative kapasitet styrkes
 • Den nye politireformen skal legge grunnlaget for økt operativ kapasitet, økt beredskap og styrket samfunnssikkerhet i tillegg til bedre IKT-systemer som skal bidra til effektiv bekjempelse av kriminalitet og styrket beredskap.
 • Godt forebyggende arbeid og tidlig identifisering av risikoutsatt ungdom krever tett samarbeid mellom kommunale tjenester, spesialhelsetjenesten og politiet
 • Det forventes at kommunene etablerer politiråd og SLT-samarbeid
 • Det må utarbeides veiledere til kommuner, politiet og andre etater som er aktører innen forebyggende arbeid
 • Det må utvikles modeller som i større grad stimulerer kommuner og lokalsamfunn til å prioritere forebyggende arbeid
 • Øke kompetansen i politiet og rettsvesenet om vold i nære relasjoner og tilfeldig vold mot mennesker fra utsatte grupper i samfunnet, slik at disse sakene i større grad blir etterforsket og ført for retten
 • Styrke krisesentrene og andre kompetansemiljøers innsats mot vold i nære relasjoner
 • Styrke arbeidet med bekjempelse av menneskehandel og overgrep mot barn, herunder spredning av overgrepsbilder av barn
 • Opprette en nasjonal offeromsorg for å sikre bedre oppfølging av ofre for kriminalitet
 • Intensivere arbeidet mot tvangsekteskap og mot hatmotivert vold. Brudd på fundamentale menneskerettigheter kan ikke godtas selv om de er begrunnet i kulturelle eller religiøse oppfatninger
 • Åpne for bruk av flere kvalifiserte leverandører av DNA-analyser for å sikre raskere oppklaring og bedre rettssikkerhet
 • Oppheve forbudet mot kjøp av sex av mennesker over 18 år og styrke hjelpeapparatet for prostituerte
 • Gjennomgå organiseringen av politi, påtalemyndighet og rettsvesen for å sikre en mest mulig effektiv gjennomføring av straffesaker
 • Søke en tettere tilknytning til EUs justispolitiske samarbeid og delta aktivt i annet internasjonalt politisamarbeid for å Bekjempe organisert kriminalitet, menneskehandel og terror
 • Sørge for at flere personer som begår kriminalitet mens de midlertidig eller ulovlig oppholder seg i Norge, må sone sin straff i hjemlandet
 • Kreve at personopplysninger innhentes og behandles innenfor strenge krav til personvern og informasjonssikkerhet
 • Praktisere Schengen-regelverket strengere når det gjelder å utvise gjengangerkriminelle
 • Heve statusen til etterforskningsfaget og etablere karriereveier innen etterforskningsfeltet


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: