Bolig

Høyre bidrar til å få byggetakten opp og byggekostnadene ned, slik at folk flest har mulighet til å eie sin egen bolig.


I Norge har vi en sterk tradisjon for å eie egen bolig. Dette er etter Høyres mening positivt, og bidrar både til spredt privat eierskap og til sparing på private hender. Det er likevel en utfordring at boligprisene har steget mye over lang tid, og at veien inn i boligmarkedet dermed er blitt vanskelig for mange.

Det er derfor en offentlig oppgave å føre en offensiv sosial boligpolitikk. Regjeringen har eksempelvis styrket husbanken og redusert byggekostnader på små boliger gjennom forenklinger for byggeforskriftene.

Rundt de store byene skyldes en god del av prisveksten en sterk vekst i folketallet. Det viktigste politiske tiltaket for å sikre at flest mulig kan bli boligeiere, er å sørge for økt boligbygging. Høyre vil føre en boligpolitikk som forenkler planprosessene, styrker kommunenes frihet i plan- og byggesaker og begrenser unødvendig lange innsigelsesrunder.

Staten må bidra til raskere realisering av utbyggingsprosjekter i pressområder ved å bidra i utbygging av nye, moderne og helhetlige kollektivløsninger.

Flere år med sterk vekst i boligpriser og gjeld har økt risikoen for at finansiell ustabilitet kan utløse og forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi. Veksten i husholdningenes gjeld har lenge vært sterkere enn inntektsveksten.

I juni 2015 la regjeringen frem en omfattende boligstrategi for å dempe gjeldsveksten i samfunnet og bremse prisutviklingen i boligmarkedet. Regjeringen vil gjøre det billigere å bygge boliger gjennom mindre byråkratisk detaljstyring og enklere planprosesser. Dette vil øke tilbudet av boliger slik at prisveksten kan bremses.

Endringer i plan- og bygningsloven

Regjeringen fremmet 17. juni 2016 forslag til forenklinger i plan- og bygningsloven. Forslaget behandles av Stortinget høsten 2016. Regjeringen vil gjøre det raskere, billigere og enklere å bygge. Ved å forenkle og effektivisere planprosessen legges det bedre til rette for boligbygging, næringsliv og samfunnsutvikling. Bakgrunnen for dette arbeidet er regjeringens arbeid under overskriften  «en enklere hverdag for folk flest», som blant annet skal fjerne tidstyver og forenkle regelverk. Mer effektive planprosesser kan redusere saksbehandlingstiden i flere kommuner med 30-50 pst.

Les mer om dette her: Prop. 149 L (2015–2016) Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.) 


Høyres løsninger:

  • At flest mulig skal eie sin egen bolig.
  • Gjøre det lettere for kommunene å åpne opp for økt boligbygging og gjøre det lettere for utbyggerne å bygge i takt med behovet. 
  • Stimulere til utbygging rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder og mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter
  • Forenkle de tekniske byggeforskriftene i samarbeid med byggebransjen.
  • Modernisere plan- og bygningsloven.
  • Sørge for en god og fleksibel bostøtteordning.
  • Praktisere egenkapitalkravet på en fleksibel måte slik at det hensyntar boligkjøpers betalingsevne
  • Dempe skattepresset på boligeiereKlikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: