Bolig

Trondheim
Høyre bidrar til å få byggetakten opp og byggekostnadene ned, slik at folk flest har mulighet til å eie sin egen bolig.

I Norge har vi en sterk tradisjon for å eie egen bolig. Dette er etter Høyres mening positivt, og bidrar både til spredt privat eierskap og til sparing på private hender. Det er likevel en utfordring at boligprisene har steget mye over lang tid, og at veien inn i boligmarkedet dermed er blitt vanskelig for mange.

 

Sosial boligpolitikk

Det er derfor en offentlig oppgave å føre en offensiv sosial boligpolitikk. Regjeringen har eksempelvis styrket husbanken og redusert byggekostnader på små boliger gjennom forenklinger for byggeforskriftene.

Rundt de store byene skyldes en god del av prisveksten en sterk vekst i folketallet. Det viktigste politiske tiltaket for å sikre at flest mulig kan bli boligeiere, er å sørge for økt boligbygging. Høyre vil føre en boligpolitikk som forenkler planprosessene, styrker kommunenes frihet i plan- og byggesaker og begrenser unødvendig lange innsigelsesrunder.

Staten må bidra til raskere realisering av utbyggingsprosjekter i pressområder ved å bidra i utbygging av nye, moderne og helhetlige kollektivløsninger.

Flere år med sterk vekst i boligpriser og gjeld har økt risikoen for at finansiell ustabilitet kan utløse og forsterke et tilbakeslag i norsk økonomi. Veksten i husholdningenes gjeld har lenge vært sterkere enn inntektsveksten.

I juni 2015 la regjeringen frem en omfattende boligstrategi for å dempe gjeldsveksten i samfunnet og bremse prisutviklingen i boligmarkedet. Regjeringen vil gjøre det billigere å bygge boliger gjennom mindre byråkratisk detaljstyring og enklere planprosesser. Dette vil øke tilbudet av boliger slik at prisveksten kan bremses. Strategien ble senest fulgt opp med en ny boliglånsforskrift 1. januar 2017, som allerede har hatt en prisdempende effekt på markedet.

 

Endringer i plan- og bygningsloven

Regjeringen fremmet 17. juni 2016 forslag til forenklinger i plan- og bygningsloven. Forslaget behandles av Stortinget høsten 2016. Regjeringen vil gjøre det raskere, billigere og enklere å bygge. Ved å forenkle og effektivisere planprosessen legges det bedre til rette for boligbygging, næringsliv og samfunnsutvikling. Bakgrunnen for dette arbeidet er regjeringens arbeid under overskriften  «en enklere hverdag for folk flest», som blant annet skal fjerne tidstyver og forenkle regelverk. Mer effektive planprosesser kan redusere saksbehandlingstiden i flere kommuner med 30-50 pst.

Les mer om Endring i plan- og bygningsloven.

Høyres løsninger:

  • Fortsette å forenkle og modernisere regelverk og fjerne unødvendige krav og pålegg i lover og forskrifter som forsinker boligbyggingen.
  • Redusere klageadgangen og forenkle prosedyrene når en byggesak er utformet ut fra gjeldende regulering. 
  • Oppmuntre til at kommuner innfører digitale søknadsprosesser for regulering og bygging der dette ikke er gjennomført.
  • Sikre gode og målrettede ordninger for bostøtte og målrettede startlån for dem som trenger det mest.
  • Gjennomgå NAVs garantiordning slik at flere kan få et sted å bo.
  • Sette en tidsfrist for innsigelser, slik at tidspunkt for oppstart av prosjekter er forutsigbart for utbyggeren.
  • Stimulere til økt boligbygging i byene gjennom at det innføres lokale normer med andre krav til uteareal og parkering.
  • At lover og regler legger til rette for bygging av gode bomiljøer og variert boligstruktur.
  • Legge til rette for at flere kan eie sin egen bolig, for eksempel ved i større grad å ta i bruk den boligsosiale modellen leie-før-eie over hele landet.
  • Sørge for at Husbanken likebehandler offentlige aktører, boligbyggerlag og private aktører som ønsker å benytte ulike varianter av modellen leie-før-eie.