Et sted å bo

Trondheim

Høyre jobber for å få byggetakten opp og byggekostnadene ned, slik at folk flest har mulighet til å eie sin egen bolig.
I Norge har vi en sterk tradisjon for å eie egen bolig. Dette er etter Høyres mening positivt, og bidrar både til spredt privat eierskap og til sparing på private hender. Det er likevel en utfordring at boligprisene har steget mye over lang tid, og at veien inn i boligmarkedet dermed er blitt vanskelig for mange. 

Sosial boligpolitikk 

Rundt de store byene skyldes en god del av prisveksten en sterk vekst i folketallet. Det viktigste politiske tiltaket for å sikre at flest mulig kan bli boligeiere, er å sørge for økt boligbygging. Høyre vil føre en boligpolitikk som forenkler planprosessene, styrker kommunenes frihet i plan- og byggesaker og begrenser unødvendig lange innsigelsesrunder. 

Staten må bidra til raskere realisering av utbyggingsprosjekter i pressområder ved å bidra i utbygging av nye, moderne og helhetlige kollektivløsninger. Dette er en av mange grunner til at bypakker i de store byene er viktige. 

Regjeringen vil gjøre det billigere å bygge boliger gjennom mindre byråkratisk detaljstyring og enklere planprosesser. I 2015 la vi frem en omfattende boligstrategi for å dempe gjeldsveksten i samfunnet og bremse prisutviklingen i boligmarkedet. Strategien er senere fulgt opp med en ny boliglånsforskrift som har hatt en prisdempende effekt på markedet. 

Endringer i plan- og bygningsloven 

Regjeringen vil gjøre det raskere, billigere og enklere å bygge og har forenklet plan- og bygningsloven ved flere anledninger. Ved å forenkle og effektivisere planprosessen legges det bedre til rette for boligbygging, næringsliv og samfunnsutvikling. Vi jobber blant annet for å fjerne tidstyver og forenkle regelverk. Mer effektive planprosesser reduserer saksbehandlingstiden kraftig. Vi må hele tiden sørge for at loven er tilpasset dagens behov og utfordringer. 
 

Høyre vil:

  • Fortsette å forenkle og modernisere regelverk og fjerne unødvendige krav og pålegg i lover og forskrifter som forsinker boligbyggingen. 
  • Oppmuntre kommuner til å innføre digitale søknadsprosesser for regulering og bygging  
  • Sikre gode og målrettede ordninger for bostøtte og målrettede startlån for dem som trenger det mest. 
  • Gjennomgå NAVs garantiordning slik at flere kan få et sted å bo. 
  • Sette en tidsfrist for innsigelser, slik at tidspunkt for oppstart av prosjekter blir mer forutsigbart for utbyggeren. 
  • Stimulere til økt boligbygging i byene ved at det innføres lokale normer med andre krav til uteareal og parkering. 
  • At lover og regler legger til rette for gode bomiljøer og variert boligstruktur. 
  • Legge til rette for at flere kan eie sin egen bolig, for eksempel ved i større grad å bruke den boligsosiale modellen leie-før-eie over hele landet. 
  • Sørge for at Husbanken likebehandler offentlige aktører, boligbyggerlag og private aktører som ønsker å benytte ulike varianter av modellen leie-før-eie.