Modernisering av offentlig sektor

Høyre vil fornye, forenkle og forbedre forvaltningen og offentlig sektor for å sikre et mindre byråkratisk samfunn.

Skattebetalernes penger skal forvaltes på en god måte, og ansatte i offentlig sektor skal bruke mest mulig at tiden sin på å gi innbyggere og næringsliv gode tjenester.

Alt for mange som har en viktig jobb å gjøre, i næringslivet, helsevesenet, kultur, frivillighet eller skolen, må bruke tiden på å fylle ut skjemaer og rapportere til staten i stedet for å skape jobber, behandle pasienter eller undervise barna våre.

Unødvendig byråkrati påfører norske skattebetalere økte kostnader og tapper samfunnet for god arbeidskraft. Det er derfor viktig at det offentlige bruker ressursene smart og ikke driver med unødvendig byråkrati.

Digitalisering av offentlige tjenester og arbeidsprosesser er viktig for å gi bedre tjenester og en mer effektiv offentlig sektor.

«En enklere hverdag for folk flest» er et av regjeringens åtte satsingsområder. Her inngår tiltak for økt valgfrihet for innbyggerne, digitalisering i forvaltningen, enklere regelverk, styrking av arbeidet med ledelse og styring i staten og et omfattende arbeid for å redusere tidstyver i hele staten.

Regjeringen er opptatt av å fremme klart språk i offentlig forvaltning. Uklart språk i brev, lovtekster og skjemaer gjør kommunikasjonen mellom forvaltningen og brukerne vanskelig. Dette fører i sin tur til unødvendig bruk av tid og ressurser i forvaltningen, hos innbyggerne og i næringslivet. I 2014 og 2015 fikk KS støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å gjennomføre et pilotprosjekt for klart språk i kommunesektoren. KS vedtok i 2015 å videreføre arbeidet med klart språk i kommunesektoren.

Høyres løsninger:

  • Fornye, forenkle og forbedre offentlige tjenester.
  • Føre en politikk som prioriterer velferdstjenester som skole og omsorg, fremfor unødig byråkrati og forvaltning.
  • At åpenhet, kvalitet og service skal kjennetegne offentlig sektor.