Idrett og frivillighet

Frivilligheten er limet i samfunnet, og deltagelse i idrett skaper engasjement, fremmer integrering og styrker folkehelsen.

Høyre respekterer frivillige organisasjoners uavhengighet, og anerkjenner det verdifulle arbeidet de som uavhengige organisasjoner tilfører fellesskapet. Høyre vil bygge opp under det frivillige arbeidet og sikre gode rammevilkår for idretten. Gjennom deltagelse i idrett, friluftsliv og annen frivillighet skapes engasjement, integrering og styrking av det lokale demokratiet. Idrett, friluftsliv og annen frivillighet gir positive opplevelser og bidrar til å forbedre folkehelsen.

For Høyre er det et vesentlig mål at alle skal ha et godt og variert tilbud for å kunne delta i lokalsamfunnet, uavhengig av bosted eller funksjonsevne. Staten bør legge til rette for det private og ideelle engasjement gjennom gode og fleksible rammebetingelser. Det norske demokratiet og selvstyret er avhengig av engasjement og sterke lokale institusjoner.

Høyre mener idrett på høyt nivå er viktig for å stimulere og motivere til interesse på amatør- og grasrotnivå. Det må sikres gode rammebetingelser for både den organiserte og den egenorganiserte idretten, samtidig som eliteidretten må gis tilstrekkelig støtte.

De viktigste fellesskapene er mellom mennesker som er frie og villige til å gjøre en innsats for hverandre. Idretten tilby mange ulike sosiale og kulturelle fellesskap som utvikler og inkluderer oss alle når vi deltar. Høyre mener idretten må få frihet til å lage gode og inkluderende tilbud på egne premisser. 

Store internasjonale mesterskap gir viktig inspirasjon og styrker også bredden. Norge bør derfor jevnlig være vertsnasjon for internasjonale mesterskap.

Høyres løsninger:

 • Gjennomføre en forenklingsreform for frivilligheten.
 • Legge til rette for at flere deltar i friluftslivsaktiviteter, i samarbeid med frivillige organisasjoner, idrettslag og andre relevante aktører.
 • Sikre gode og forutsigbare ordninger med momskompensasjon for frivillige organisasjoner.
 • At en størst mulig andel av idrettsfinansieringen skal gå til aktivitet og ikke til administrasjon.
 • Bedre ledsagerordningene for synshemmede og andre grupper som trenger ledsagere for å drive sin idrett.
 • Ha nulltoleranse for mobbing og trakassering i idrett og i fritidsaktiviteter.
 • Legge til rette for at flere jenter med minoritetsbakgrunn deltar i organisert idrett.
 • Utvide Lotteritilsynets hjemler for å kunne forfølge brudd på markedsføringsbestemmelsene.
 • Legge til rette for internasjonale idrettsarrangementer i Norge.
 • Arbeide for økt mangfold i norsk idrett, også på ledelsesnivå.
 • Legge til rette for at toppidrettsutøvere kan ta utdannelse ved siden av sitt utøverskap