Idrett og frivillighet

Frivillighet skaper lokalt engasjement, felleskap, integrering og kulturell og demokratisk bevissthet. Frivillighet og idrett skaper god folkehelse. Frivilligheten er limet i samfunnet.

Høyre respekterer frivillige organisasjoners uavhengighet, og anerkjenner det verdifulle arbeidet de som uavhengige organisasjoner tilfører fellesskapet. Høyre vil bidra til at frivilligheten vokser nedenfra, friere fra politisk styring og med en utvikling på egne premisser, gjennom blant annet brede ubyråkratiske støtteordninger. Det norske demokratiet og selvstyret er avhengig av engasjement og sterke lokale institusjoner.

Økonomisk situasjon, sosial bakgrunn, funksjonsevne eller bosted skal ikke være til hinder for deltagelse og frivillig innsats. 

Regjeringen vil sikre gode rammebetingelser for den organiserte og den egenorganiserte idretten, særlig den som retter seg mot barn og unge. Den organiserte idretten har et særlig ansvar for å sikre at terskelen for deltakelse er så lav at alle skal kunne delta. Offentlig støtte skal i sterkere grad kanaliseres til lokalt engasjement av aktiviteter. 

Høyre mener idrett på høyt nivå er viktig for å stimulere og motivere til interesse på amatør- og grasrotnivå. Det må sikres gode rammebetingelser for både den organiserte og den egenorganiserte idretten, samtidig som eliteidretten må gis tilstrekkelig støtte.

Høyre mener det er positivt at internasjonale idrettsmesterskap legges til Norge, også innen idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  Det er viktig å beholde arrangørkompetansen, for å sikre kvalitet på fremtidige mesterskap.

 

Høyres løsninger:

 • Legge til rette for bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger for frivilligheten, og prioritere barne- og ungdomsaktivitet.
 • Gjennomføre en forenklingsreform for frivilligheten.
 • Styrke det frivillige kulturlivet, som kor, korps og amatørteater.
 • Bedre rammevilkårene for frivillige organisasjoner, herunder momskompensasjonsordningen.
 • Legge til rette for at en størst mulig andel av idrettsfinansieringen skal gå til aktivitet og anlegg, ikke til administrasjon.
 • Gjennomgå og bedre vilkårene for egenorganisert idrett, inkludert anlegg.
 • Sikre at en høy andel av anleggsmidlene går til nærmiljøanlegg, folkehelsetiltak og breddeidrett.
 • Legge til rette for at organisasjoner og idrettslag enklere kan inkludere minoriteter.
 • Ha nulltoleranse for mobbing og trakassering i idrett og i fritidsaktiviteter.
 • Legge bedre til rette for at toppidrettsutøvere kan ta utdannelse ved siden av sitt utøverskap.
 • Legge frem egen stortingsmelding om idrettspolitikk.