Frivillighet

Frivilligheten er limet i samfunnet, og betyr svært mye for velferden i Norge og for å skape gode lokalsamfunn.


Regjeringen vil legge til rette for et sterkt sivilsamfunn som motvekt til statens makt. Idrettens og frivillighetens mangfold av ulike fellesskap utgjør viktige arenaer for innbyggerne. Frivilligheten skaper mangfold og gjør en forskjell i våre liv.

Deltagelse i frivillig aktivitet er verdifullt både for den som bidrar med og den som mottar frivillighetens innsats. Regjeringen anser ikke frivilligheten som et supplement til offentlig virksomhet, men som en grunnleggende del av menneskers liv og virke og en forutsetning for et godt samfunn.

Regjeringen la i desember 2014 fram en frivillighetserklæring. Erklæringen legger rammene for dialog og samspill med frivilligheten uavhengig av departement, direktorat eller etat, og skal bidra til en helhetlig frivillighetspolitikk.

Frivillighetserklæringen er et uttrykk for Regjeringens anerkjennelse av frivillig sektor og et rammeverk for et sterkt og godt videre samspill med sektoren.

Høyres løsninger:

  • Høyre i regjering fjernet i 2015 innmeldingsavgiften til Frivillighetsregisteret, slik at det blir gratis for frivillige organisasjoner å være registrert i registeret.
  • I 2016 følger regjeringen opp med å fjerne innmeldingsavgiften. Dette gir frivilligheten enklere tilgang på grasrotmidler og momskompensasjon, og gjør samhandlingen mellom frivilligheten og det offentlige enklere. 
  • Regjeringen bevilget i 2016 en økning på 60 millioner kroner til merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner som gir en samlet bevilgning på 1,3 milliarder kroner i 2016.Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: