Olje og gass

Høyre vil legge til rette for fortsatt høye inntekter fra olje- og gassvirksomheten og legge grunnlag for næringsvirksomhet og attraktive arbeidsplasser innen olje og gassnæringen langs hele kysten.


Olje- og gassressursene har gitt Norge store inntekter og vil fortsette å gjøre det i mange år fremover. Oljealderen forlenges både av oppgradering av eksisterende felt, utbygging av nye felt og ny teknologi og kunnskap. Et fortsatt høyt aktivitetsnivå i petroleumssektoren er nødvendig for at norsk leverandørindustri kan utvikles videre, i nye retninger og til nye markeder.

Bruk av fossilt brensel er den viktigste årsaken til menneskeskapte utslipp av klimagasser. Samtidig har produksjonen på norsk sokkel relativt lave klimagassutslipp, og norsk gass vil være en viktig del av Europas energiforsyning i mange tiår. Petroleumsvirksomhet i nye områder må kombineres med strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap og til sameksistens med andre næringer, spesielt fiskeri- og havbruksnæringen.

Høyre er partiet som best vil sikre verdiskaping og et fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel har vært en sentral bidragsyter til både industriutvikling og finansiering av det norske velferdssamfunnet de siste 40 årene. Uten petroleumsinntektene måtte Norge ha gjennomført betydelige omstillinger, slik våre naboland har måttet gjøre. Vi ville heller ikke ha vært i stand til, innenfor en ansvarlig økonomisk politikk, å ha bygget opp så omfattende offentlige velferdsordninger som vi i dag har.

Petroleumsinntektene har gjort at Norge de siste årene har unngått de betydelige statsfinansielle kriser, med påfølgende smertefulle omstillingsbehov som andre land har vært igjennom. Takket være petroleumsinntektene har det på 1990- og 2000-tallet vært mulig å bygge ut velferdsstaten i et tempo og omfang som aldri før. Petroleumsinntektene er helt avgjørende for at den norske staten i dag er blant verdens rikeste. Det gir trygghet for fremtiden og potensiell handlekraft.

Høyre legger til grunn at Norge er, og skal fortsatt være, en stor produsent og eksportør av energi, i første rekke olje og gass. Vi har, etter Russland, Europas største olje- og gassressurser. I tillegg til de muligheter dette gir Norge i form av verdiskaping og inntekter, medfører våre energiressurser også et betydelig ansvar for verdens forsyningssikkerhet. Å investere i en fortsatt høy olje- og gassproduksjon er derfor også et spørsmål om å ta ansvar og vise internasjonal solidaritet.

Les også: Utfordringer i petroleumspolitikken.


Høyres løsninger:

 • Satse på forskning og utvikling som kan gi større utvinning av olje og gass fra hvert felt
 • Elektrifisere nye felt der det er klimamessig og økonomisk forsvarlig
 • Styrke konkurransen og mangfoldet på sokkelen for å sikre teknologisk og miljømessig utvikling, og bruke Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) til å stimulere omsettelighet av lisenser og mer konkurranse på sokkelen
 • Styrke Petoro gjennom å øke selskapets forretningsmessige fleksibilitet og finansiere selskapet gjennom kontantstrømmen fra SDØE. Begrensninger av selskapets aktivitet og utvikling styres gjennom oppdragsdokument og styresammensetning
 • Åpne for petroleumsvirksomhet i lovende områder utenfor Nord-Norge, herunder konsekvensutredning av Nordland VI og VII og Troms II med sikte på å åpne disse for petroleumsvirksomhet, men med strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap og til sameksistens med andre næringer
 • Utarbeide ordninger som stimulerer selskaper til å samarbeide om felles utbygging av eksisterende olje- og gassfelt for å øke utvinningen og bedre ressursutnyttelsen
 • Øke utvinningsgraden på norsk sokkel ved å stille krav om plan for økt utvinning ved fornyelse av konsesjonene
 • Styrke Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet for å ivareta forvaltningen av en større og mer komplisert norsk sokkel
 • Forbedre oljevernberedskapen og vurdere å samle alt sjøsikkerhetsarbeid under ett departement
 • Sørge for at også virksomhet på land sikres for de aktuelle landsdelene når petroleumsvirksomheten flyttes nordover
 • Fase ut fossilt brensel i offentlige fjernvarmeanlegg, og i eide og leide kommunale og fylkeskommunale bygg, innen 2018


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjering


Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: