Olje og gass

Forutsigbare og fremtidsrettede rammebetingelser for norsk olje og gass sikrer fellesskapet store verdier

Olje- og gassressursene har gitt Norge store inntekter og vil fortsette å gjøre det i mange år fremover. Oljealderen forlenges både av oppgradering av eksisterende felt, utbygging av nye felt og ny teknologi og kunnskap. Et fortsatt høyt aktivitetsnivå i petroleumssektoren er nødvendig for at norsk leverandørindustri kan utvikles videre, i nye retninger og til nye markeder.

Olje- og gassressursene har gitt Norge store inntekter og ført til betydelig verdiskaping. Disse ressursene vil fortsette å være viktige for Norge i mange år fremover. Kontinuerlig og forsterket forskningsinnsats samt kompetanse- og teknologiutvikling vil være viktig for å opprettholde næringens konkurranseevne i fremtiden. Det vil også sikre en samfunnsøkonomisk, effektiv og miljøvennlig forvaltning av petroleumsressursene til gode for det norske samfunnet. (

Verden beveger seg mot et lavutslippssamfunn. Bruk av fossilt brensel er den viktigste årsaken til menneskeskapte klimaendringer. Samtidig vil verden også i fremtiden ha behov for olje og gass, selv i et lavutslippssamfunn. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel har relativt lave klimagassutslipp, og er underlagt strenge nasjonale klimapolitiske rammevilkår, som CO2-avgift og kvoteplikt. Fremtidig petroleumsvirksomhet i både etablerte og nye områder må kombineres med strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap og til sameksistens med andre næringer, spesielt fiskeri- og havbruksnæringen.

Høyre er partiet som best vil sikre verdiskaping og et fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel har vært en sentral bidragsyter til både industriutvikling og finansiering av det norske velferdssamfunnet de siste 40 årene. Uten petroleumsinntektene måtte Norge ha gjennomført betydelige omstillinger, slik våre naboland har måttet gjøre. Vi ville heller ikke ha vært i stand til, innenfor en ansvarlig økonomisk politikk, å ha bygget opp så omfattende offentlige velferdsordninger som vi i dag har.

Høyres løsninger:

 • Sikre petroleumsnæringen stabile og forutsigbare rammevilkår som gir aktivitet i hele landet.
 • Videreutvikle petroleumsvirksomhet i lovende områder i Barentshavet med strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap og til sameksistens med fiskeri og andre næringer.
 • Vurdere skattemessige tiltak og andre ordninger som kan bidra til å øke konkurransen og dermed gi en høyere utnyttelsesgrad av alle lønnsomme ressurser på felt i drift og på nærliggende marginale felt på norsk sokkel.
 • Øke utvinningsgraden på norsk sokkel ved å stille krav om en plan for økt utvinning ved fornyelse av konsesjonene.
 • Sørge for at norsk petroleumsindustri fortsatt skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet.
 • Sikre en god oljevernberedskap, i samarbeid med private aktører.
 • Konsekvensutrede Nordland VI og VII og Troms II.
 • Stille krav om at det gjøres klimapolitiske risikoanalyser i forbindelse med planer for utbygging og drift av nye felt.
 • Elektrifisere nye og eksisterende felt der det er klimamessig og økonomisk forsvarlig.
 • Styrke konkurransen og mangfoldet på sokkelen for å sikre en kostnadseffektiv, miljømessig og teknologisk positiv utvikling, og bruke Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) til å stimulere til omsetning av lisenser og mer konkurranse på sokkelen.
 • Satse på forskning og utvikling som bidrar til økt utvinning, høyere energieffektivitet og nye miljøteknologiske løsninger som reduserer klimagassutslipp fra eksisterende og nye felt.
 • Etablere et lavutslippsprogram for olje- og gassektoren i samarbeid med næringen.