Grunnskolen

Grunnskolen
Kunnskapsministeren besøker en barneskole
Skolen er en bærebjelke i velferdssamfunnet, og vi vil ha en skole som utvikler barnas talenter og sikrer dem et best mulig utgangspunkt for videre skolegang og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

Barn har lærelyst

Barn starter på skolen med stor iver og lærelyst. Da er det viktig at vi skaper en skole som tar vare på denne lærelysten og ser den enkeltes behov og muligheter. I dag er det imidlertid mange elever som ikke får store nok utfordringer eller lærer det de skal i løpet av grunnskolen. 

Vi vil vi ha mer tilpasset opplæring, tidlig innsats og satse på det som er viktigst i skolen: lesing, skriving og regning.

Gode lærere

En god lærer er avgjørende for elevenes læring. Uten faglig sterke og kvalifiserte lærere kan vi ikke realisere ambisjonene for skolen. Vi vil styrke lærerutdanningen, og har satt i gang tidenes løft innenfor etter- og videreutdanning. På denne måten kan vi sørge for at vi utdanner kompetente lærere, samtidig som de gode lærerne blir enda bedre.  

Resultater gir kunnskap

Vi vil ha åpenhet om resultatene i skolen. Det er viktig at både foreldre og elevene får god informasjon om skolen. Vi vil videreføre de nasjonale prøvene og ha åpenhet om resultatene. For å kunne satse på kunnskap i skolen, må vi ha kunnskap om skolen. Nasjonale prøver er et viktig verktøy for lærere og skoleeiere for å gjøre undervisningen enda bedre.

Høsten 2014 ble resultatene på nasjonale prøver offentliggjort på skolenivå. I forbindelse med gjennomføringen av nasjonale prøver i 2014 ble det tatt flere grep for å gjøre prøvene til et enda bedre verktøy for skolene.

Realfagsløft

Kompetanse i realfag er en viktig drivkraft i forskning og nyskapning, og er avgjørende for landets konkurransekraft. Internasjonale undersøkelser, som den siste PISA-rapporten, viser at vi har et realfagsproblem.

Vi mener det trengs et krafttak for å stimulere interessen for realfagene. Derfor la regjeringen frem en realfagsstrategi høsten 2015. Strategien skal både bidra til at elevene blir bedre i realfag og til at flere elever presterer på de høyeste nivåene.

Som del av arbeidet med denne strategien har regjeringen innført en ordning med realfagskommuner. Disse kommunene skal fungere som veiledere for andre kommuner. Målet er at ordningen skal bidra til at kommunene får et godt grunnlag for å utveksle erfaringer som kan styrke realfagsundervisningen.

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen (SFO) er et kommunalt ansvar. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme innhold og organisering. I for eksempel Oslo heter SFO Aktivitetsskolen, og hver skole har ansvar for å utarbeide planer som sikrer en samordning av skolen, Aktivitetsskolen, leksehjelp og fritid.

Høyres løsninger:

 • Prioritere elevenes lese- og regneferdigheter gjennom hele skoleløpet. Tidlig innsats er nøkkelen til mestring og økt læringsutbytte.
 • Kartlegge læringsresultatene gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå.
 • Sikre alle elever et godt læringsmiljø gjennom et kontinuerlig arbeid for å forebygge og bekjempe mobbing.
 • Styrke skolehelsetjenesten, slik at den er tilgjengelig for elever som har behov for hjelp.
 • Gi elever med lese- og skrivevansker tilgang til gratis PC gjennom skolen som en del av tilretteleggingen.
 • Innføre læringsmål for alle trinn, slik at elever, lærere og foreldre vet hva elevene forventes å ha lært på hvert årstrinn.
 • Innføre skriftlig avgangseksamen i norsk, matematikk og engelsk for alle elever på 10. trinn.
 • Etablere en teknologisk skolesekk etter mønster av den kulturelle skolesekken.
 • Styrke de regionale vitensentrene og satse på videreutdanning av realfagslærere og en seniorpolitikk som motiverer eldre, erfarne realfagslærere til å fortsette i skolen.
 • Gi alle elever muligheten til å ta fag på et høyere nivå når de er kvalifisert for det.
 • Norsk skole må ruste elevene bedre i møte med en globalisert verden, og språkopplæringen i skolen må derfor styrkes.
 • Gi elever i ungdomsskolen mulighet til å forbedre eksamens- og standpunktkarakterer for å komme inn på ønsket videregående opplæring.