Grunnskolen

Grunnskolen
Kunnskapsministeren besøker en barneskole
Skolen er en bærebjelke i velferdssamfunnet, og vi vil ha en skole som utvikler barnas talenter og sikrer dem et best mulig utgangspunkt for videre skolegang og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

Barn har lærelyst

Barn starter på skolen med stor iver og lærelyst. Da er det viktig at vi skaper en skole som tar vare på denne lærelysten og ser den enkeltes behov og muligheter. I dag er det imidlertid mange elever som ikke får store nok utfordringer eller lærer det de skal i løpet av grunnskolen.

Vi vil vi ha mer tilpasset opplæring, tidlig innsats og satse på det som er viktigst i skolen: lesing, skriving og regning.

Gode lærere

En god lærer er avgjørende for elevenes læring. Uten faglig sterke og kvalifiserte lærere kan vi ikke realisere ambisjonene for skolen. Vi vil styrke lærerutdanningen, og har satt i gang tidenes løft innenfor etter- og videreutdanning. På denne måten kan vi sørge for at vi utdanner kompetente lærere, samtidig som de gode lærerne blir enda bedre.

Resultater gir kunnskap

Vi vil ha åpenhet om resultatene i skolen. Det er viktig at både foreldre og elevene får god informasjon om skolen. Vi vil videreføre de nasjonale prøvene og ha åpenhet om resultatene. For å kunne satse på kunnskap i skolen, må vi ha kunnskap om skolen. Nasjonale prøver er et viktig verktøy for lærere og skoleeiere for å gjøre undervisningen enda bedre.

Høsten 2014 ble resultatene på nasjonale prøver offentliggjort på skolenivå. I forbindelse med gjennomføringen av nasjonale prøver i 2014 ble det tatt flere grep for å gjøre prøvene til et enda bedre verktøy for skolene.

Realfagsløft

Kompetanse i realfag er en viktig drivkraft i forskning og nyskapning, og er avgjørende for landets konkurransekraft. Internasjonale undersøkelser, som den siste PISA-rapporten, viser at vi har et realfagsproblem.

Vi mener det trengs et krafttak for å stimulere interessen for realfagene. Derfor la regjeringen frem en realfagsstrategi høsten 2015. Strategien skal både bidra til at elevene blir bedre i realfag og til at flere elever presterer på de høyeste nivåene.

Som del av arbeidet med denne strategien har regjeringen innført en ordning med realfagskommuner. Disse kommunene skal fungere som veiledere for andre kommuner. Målet er at ordningen skal bidra til at kommunene får et godt grunnlag for å utveksle erfaringer som kan styrke realfagsundervisningen.

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen (SFO) er et kommunalt ansvar. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme innhold og organisering. I for eksempel Oslo heter SFO Aktivitetsskolen, og hver skole har ansvar for å utarbeide planer som sikrer en samordning av skolen, Aktivitetsskolen, leksehjelp og fritid.

Høyres løsninger:

 • Satse mer på tidlig innsats fra 1. til 4. klasse og prioritere at alle elever skal ha lært å lese, skrive og regne.
 • Innføre plikt for skolene til å gi ekstra oppfølging til elever som strever med lesing, skriving og regning.
 • Sette i gang forskning for å analysere hvorfor mange gutter sliter med å finne seg til rette i norsk skole.
 • Elever som mangler grunnlag for karakter, eller får karakteren 1 i fag ved utgangen av ungdomsskolen, skal tilbys forberedende kurs eller få muligheten til å ta fag opp igjen før de begynner på videregående skole.
 • Følge opp forenklingen av læreplanene slik at de blir mer oversiktlige og gir rom for større faglig fordypning.
 • Forsterke innsatsen mot mobbing og trakassering.
 • Ha mer fysisk aktivitet i skolen og bidra til å spre gode eksempler fra skoler og kommuner.
 • Ha en skolefritidsordning med god kvalitet som har fokus på lek, kultur- og fritidsaktiviteter og læringsstøttende aktiviteter som leksehjelp.
 • Innføre skriftlig eksamen i norsk, matematikk og engelsk for alle elever i tiende klasse.
 • Redusere antall karakterer i norskfaget fra tre til to, én for muntlig og én for skriftlig norsk.
 • Styrke elevenes digitale ferdigheter ved å la alle skoler tilby koding og programmering som valgfag.
 • Innføre et mer praktisk rettet håndverksfag i grunnskolen, som alle elever skal kunne velge.