Videregående opplæring

Flere elever skal fullføre videregående opplæring.

 

Mer nærvær 

Frafall i videregående skole er et stort problem. Ungdommer som ikke fullfører videregående utdanning kan bli stengt ute fra arbeidslivet. Vi vil at innen 2030 skal minst ni av ti elever som begynner i videregående opplæring, fullføre og bestå. Vi må fange opp elever som står i fare for å falle ut av skolen. Vi må gi disse elevene et tilrettelagt tilbud, slik at de kan fullføre utdanningen de har begynt på. Målet vårt er at ingen skal velge bort videregående opplæring fordi skolen har sviktet. 

Fraværsgrense 

Å stille krav til elevene er å bry seg om elevene. Det er valgfritt å begynne på videregående skole, men når valget er truffet er det ikke valgfritt om man møter opp til undervisningen. Fra skoleåret 2016/2017 innføres det en nasjonal fraværsgrense i videregående opplæring. Nå får skolene et viktig verktøy for å motvirke skulk.  Fraværsgrensen vil være en grense på 10 prosent udokumentert fravær.

I tillegg åpnes det for at rektor kan utøve skjønn for udokumentert fravær inntil 5 prosent utover dette dersom årsaken til fraværet gjør det klart urimelig at eleven ikke skal få karakter. Innføringen av fraværsgrensen skal evalueres etter tre år og det vil innføres følgeforskning som skal gi oss økt kunnskap hvordan denne ordningen kan bidra til å skape en bedre skole.  

Les mer om fraværsgrensen her.

Høyres løsninger:

 • Fortsette systematisk utprøving av tiltak for å få frafallet ned, herunder tettere oppfølging av elever som står i fare for å droppe ut av skolen.
 • At videregående skoler inngår samarbeid med institusjoner innen høyere utdannelse for å sikre at elever som ønsker det, skal få ta fag på høyere nivå.
 • Legge til rette for at flere elever i videregående skole kan ta et semester i et annet land eller i en annen del av landet.
 • Innføre fritt skolevalg i alle fylker.
 • Ha bedre samarbeid mellom rådgivningstjenesten i skolen, NAV og karriereveiledningssentrene for å sette dem i stand til å nå ut til flere elever.
 • Si ja til etablering av egne videregående skoler som satser på realfag, språk og økonomi, etter modell av toppidrettsgymnas.
 • Legge til rette for konkurranse om utvikling av digitale læremidler i skolen, for å få bedre kvalitet og flere tilbydere.
 • Ta i bruk digitale verktøy, inkludert virtualiserings- og simuleringsteknologi, for å styrke undervisningen, særlig innen yrkesfag og på fagskolene.
 • Flytte skriftlig eksamen for avgangskullet til før 17. mai, uten å redusere det totale antall undervisningstimer.
 • Vurdere muligheten for raskere kontinuasjonseksamen for elever som har strøket til eksamen i videregående opplæring.
 • Beholde en nasjonal fraværsgrense i den videregående skolen.
 • Bruke tekster på både nynorsk og bokmål gjennom hele skoleløpet.
 • Avvikle ordningen med egen karakter og eksamen i sidemål på ungdomsskolen og i videregående opplæring.
 • Innføre forsøk hvor elever på studieforberedende linjer i den videregående skolen får mulighet til å velge færre fag de siste to årene, men med mer fordypning i fagene som velges.
 • Gjøre det lettere å bytte fra et studieforberedende til et yrkesfaglig utdannelsesprogram.
 • Ha flere alternative opplæringsarenaer hvor ungdom som sliter med motivasjonen, får jobbe praktisk og variert som en del av skoledagen.