Dyrevelferd

Høyre jobber for bedre dyrevelferd, og vi vil styrke kampen mot dyremishandling. 

Erna og ku

Dette er problemet 

Det er uakseptabelt at enkelte ikke behandler dyr på en god måte. Enhver som har dyrehold, har plikt og ansvar om å ta vare på dyrene våre.  Dessverre ser vi eksempler på at ikke alle tar like godt vare på dyrene sine. God dyrevelferd er helt grunnleggende for dyrehold og norsk matproduksjon. Det er viktig for dyrene selv, for bonden og for forbrukerne. Grove og gjentatte brudd på dyrevelferdsloven er uakseptabelt og kan ikke forsvares. Arbeidet med god dyrevelferd er noe som krever kontinuerlig bevissthet og oppmerksomhet. 

Dette er Høyres løsning 

 • Ha høye krav til dyrevelferd for alle husdyrslag 
 • Øke strafferammen for grove brudd på dyrevernsloven og øke bøtesatsene for grovt uaktsomme brudd på dyrevelferdsloven 
 • At dyreeiere som ikke etterkommer pålegg fra myndighetene etter brudd på dyrevelferdsloven bør lettere fratas dyr og nektes å drive 
 • Styrke og videreutvikle et landsdekkende dyrepoliti og sørge for at flere saker om alvorlig kriminalitet mot dyr påtales til domstolene 
 • Høyre støtter løsdriftskravet 
 • Høyre vil ha dyrevelferdsprogrammer 
 • At investerings- og bygdeutviklingsmidler (IBU) også skal kunne brukes til nytt utstyr og anlegg som forbedrer dyrevelferden, blant annet løsdriftsfjøs 
 • Etablere et eget dyrevelferdstilskudd  

Dette har vi gjort 

 • Fremmet og fått gjennomslag i Stortinget for å se på insentiver som vil øke dyrevelferden i svinenæringen, særlig med hensyn til areal, underlag og miljøberikelse, og stille strengere krav til dyrevelferd ved oppgraderinger av driftsbygninger eller nybygg.  
 • Fremskyndet oppfølgingsarbeidet med vår foreslåtte stortingsmelding til 2023. Regjeringen ville egentlig ikke levere denne før 2024. I tillegg har vi plukket ut flere konkrete problemstillinger vi sier at stortingsmeldingen må adressere.  
 • Foreslått å sørge for at det blir forsket på alternativ til CO2-bedøving av dyr i slakteri og kverning av hanekyllinger (maserasjon), med mål om at det blir innført bedre metoder for avliving, og at det på sikt kan innføres et forbud mot dagens praksis. 
 • Vi fremmet forslag om strengere straff for alvorlig dyrekriminalitet, hvor vi fikk gjennomslag for å be regjeringen sikre at Mattilsynet i større grad anmelder alvorlige brudd på dyrevelferdsloven og at regjeringen må jobbe for at dyreeiere som ikke etterkommer pålegg fra Mattilsynet etter alvorlige og gjentatte brudd på dyrevelferdsloven, lettere fratas retten til å drive med husdyrhold. 

Høyre i regjering 

 • I regjering prioriterte Høyre en rekke tiltak for å bedre dyrevelferden i Norge  
 • Innført dyrepoliti i alle landets fylker. 
 • Vedtatt avvikling av pelsdyrnæringen innen 1. februar 2025 
 • Synliggjort dyrevelferdsarbeidet og styrket oppfølgingen gjennom Mattilsynet. 
 • Endret dyrevelferdsloven slik at Mattilsynet lettere kan omplassere mishandlede dyr  
 • Gjort det obligatorisk for alle svineprodusenter å delta i dyrevelferdsprogram som blant annet omfatter obligatoriske veterinærbesøk. 
 • Forbedret regelverket for hold av slaktekylling og kalkun, blant annet med krav om dyrevelferdsprogram i kalkunproduksjonen. 
 • Strammet inn regelverket om dyrevelferd ved fremvisning av dyr, slik at elefanter ikke lenger brukes i sirkus i Norge. 
 • Tok initiativet til en ny stortingsmelding for dyrevelferd, det er over 20 år siden den forrige dyrevelferdsmeldingen ble laget.