Fraværsgrensen

Fraværsgrensen har bidratt til å redusere fraværet i videregående med 27 prosent, samtidig som stadig flere elever fullfører studieløpet. Høyre vil derfor videreføre fraværsgrensen.

Høyre vil

Videreføre fraværsgrensen

Dette vil vi gjøre

Å stille krav er å bry seg. Vi vil stille krav til at elever møter på skolen slik at de kan få best mulig læringsutbytte. Samtidig må vi stille krav til lærerne slik at undervisningen blir innholdsrik og relevant.

Innføre flere tiltak for å få ned fraværet i skolen

Dette vil vi gjøre

Høyre vil fortsette systematisk utprøving av tiltak for å få frafallet ned, herunder tettere oppfølging av elever som står i fare for å droppe ut av skolen.

Dette er problemet

Mange elever har høyt fravær i skolen, og mister dermed viktig undervisning. Deres manglende faglige grunnlag gjør at mange av dem også dropper ut av den videregående skolen. Dessverre ser vi også at sannsynligheten for at de faller utenfor arbeidslivet, og blir værende på ulike trygdeordninger over lenger tid, er stor.

Det viser viktigheten av at vi reduserer fraværet i skolen, og at vi jobber for at flere elever fullfører videregående. Det er viktig for den enkelte og for samfunnet.

Dette er Høyres løsning

Fraværet i videregående har stupt med 27 prosent etter innføring av fraværsgrensen, elevene er mer på skolen og oppnår bedre resultater. Vi vil derfor fortsette med tiltak for å redusere fraværet i skolen og beholde fraværsgrensen.

Slik skiller vi oss fra opposisjonen

Høyre

Skal elevene få nytte av flere og bedre lærere i skolen må man møte opp. Det å stille krav er å bry seg. Fraværsgrensen på videregående er en suksess og må videreføres.

Opposisjonen

Arbeiderpartiet vet ikke hva de mener, men skal evaluere fraværsgrensen, SV vil fjerne den, og Sp ha en mer fleksibel grense. Vi risikerer altså å reversere noe som har vært en stor suksess.

Dette har vi gjort

Innført fraværsgrensen i videregående skole

Vi tok over en skole med høyt fravær og frafall. Høyre i regjering innførte derfor fra høsten 2016 en fraværsgrense i den videregående skolen. Høyre håper at fraværsgrensen også bidrar til at enda flere fullfører skoleløpet. Nå fullfører tre av fire videregående skole. Vårt mål er at ni av ti skal fullføre innen 2030.