Appell til Bent Høie

Erna ønsker seg flere barn i Norge – kan du hjelpe henne?

Fødeavdelingen ved Elverum sykehus må innarbeides i ny sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet. De spesielle geografiske hensyn mener vi ikke er godt nok ivaretatt i styrevedtakene om ny sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet. Den medisinske og demografiske utviklingen vil med stor sannsynlighet føre til nedleggelse av flere fødestuer i distriktene. Med fortsatt fødeavdeling på Elverum Sykehus sikrer Sykehuset Innlandet et trygt fødetilbud i hele Innlandet – også i framtida.

Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst har nylig fattet vedtak om ny sykehusstruktur som vil innebære store endringer for hele Innlandet.

Elverum Høyre er i den forbindelse bekymret for at Sykehuset Innlandet ikke vil klare å levere tjenester i henhold til et trygt fødetilbud til hele Innlandet – i framtida.

Fødende er også pasienter.

Utvidet opptaksområdet for Tynset sykehus, slik Sykehuset Innlandet har tegnet sykehuskartet, mener vi er en illusjon. Utvidet opptaksområde gjelder ikke for alle pasientene. Førstegangsfødende og fødende med kjent risiko får ikke fødetilbud på Tynset.  

Dersom fødselstallene ved fødestua på Tynset fortsetter å reduseres i framtida, tilsvarende de siste 10 årene, så er sannsynligheten svært stor for at fødestua på Tynset sykehus blir lagt ned innen fødeklinikken i Moelv står klar. Denne risikoen finner vi ikke omtalt i saksgrunnlaget.

«Mindre fødeavdelinger og fødestuer skal fordeles slik at vi sikrer nærhet til fødetilbudene». Dette står skrevet i et innlegg av Bent Høie i Dagens Medisin, 9.4.2019, som et svar til Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet.  

Plassering av èn fødeavdeling på Lillehammer og èn fødeavdeling med fødeklinikk i Moelv, bare 27 km fra hverandre, vil IKKE medføre god fordeling og nærhet til fødetilbudene.  

Har noen sovet i geografitimen?

  • Et trygt fødetilbud må også ses i sammenheng med regionale planer som er utarbeidet av regionale helseforetak og berørte kommuner. Disse planene skal også omfatte svangerskap- og barselomsorg. (Ref. side 4) Det er opp til den enkelte helseregion å vurdere om enkelte små fødeavdelinger skal bestå av geografiske hensyn (Ref. side 28).  

Innlandet er et av tre fylker i Norge med størst andel av uønskede fødsler utenfor institusjon. Samtidig vet vi at risikoen for skader på mor/barn øker betydelig for fødsler utenfor institusjon.

Så til slutt – kan vi stole å regjeringen?

«Regjeringen ønsker ikke å sentralisere dagens fødetilbud. I Nasjonal helse- og sykehusplan slår vi fast at det fortsatt skal være en desentralisert sykehusstruktur i landet vårt. Mindre fødeavdelinger og fødestuer skal fordeles slik at vi sikrer nærhet til fødetilbudene, også utenom de store kvinneklinikkene. I Nasjonal helse- og sykehusplan fikk vi avklart sykehusstruktur og akuttfunksjoner ved de fleste sykehusene. Disse beslutningene ligger fast. Vi har ingen planer om nedleggelser av fødetilbud ved disse sykehusene. Det kan kommende mødre og fedre være trygge på.»  Dette uttrykker Bent Høie i Dagsavisen, 10.05.2019

          Ja, Elverum Høyre stoler på regjeringen – også i denne saken.

Ref. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Helsedirektoratet 2020. IS-1877

Elverum Høyre v/ leder Ingrid Lium