Hovedsykehus eller nullpluss

Siden 1925 da sykehuset ble etablert har sykehusstrukturen i regionen vært et tema.

Elverum Sykehus

Siden sykehuset i Elverum ble etablert i 1925 har det vært mer eller mindre kontinuerlig sykehuskamp i Hedmark og senere i Innlandet. Det har vært strid om funksjonsfordeling, innhold og struktur. Argumenter og sakskompleks har endret seg hele tiden. Hvis vi skal prøve å vinne dagens sykehuskamp med gårsdagens løsninger er vi dømt til å tape. 

For å hoppe inn i dagens situasjon så er det nettopp det som er i ferd med å skje med nullpluss alternativet. Nullpluss er gårsdagens løsning. Både for Innlandet og for Elverum. For Innlandet er dette gårsdagens løsning fordi den ikke er bærekraftig. Jeg har til gode å se det regnestykket som viser at det er mulig å opprettholde alle sykehus i Innlandet og i tillegg bygge et erstatningssykehus på Hamar til godt over fire milliarder kroner. Til sammenligning så er det estimert fra faglig hold at Mjøssykehuset vil gi Sykehuset Innlandet en driftsgevinst på 375 millioner kroner årlig.  

For Elverum sin del har nullpluss blitt en farlig og uklok blindveg. Det er også viktig å være klar over at nullpluss har endret seg betydelig siden vi først gikk inn for dette. Det er nå et premiss at det skal bygges et erstatningssykehus på Hamar. Et nytt sykehus på Hamar kombinert med de økonomiske utfordringene kommer høyst sannsynlig til å ramme Elverum sykehus. Økonomien i dagens struktur uten de 375 milllionene i driftsgevinst blir krevende. Det sier seg selv at det nærmeste sykehuset til det nye sykehuset da står laglig til for hugg. Allerede i dag er det et press for å flytte funksjoner fra Elverum til Hamar, og med et nytt sykehus vil det presset bli mye større.  

På bakgrunn av dette er det nærmest uforståelig for meg og Høyre at de andre partiene i Elverum fremdeles støtter nullpluss. Intensjonen var god, men det hjelper ikke når forutsetningene for dette alternativet har endret seg radikalt. Da må vi ta den nye situasjonen inn over oss.

Hovedsykehusmodellen vil på den annen side gi den nødvendige samlingen av sykehusfunksjoner i Innlandet som fagfolk har etterlyst over lang tid. For Elverum sin del er hovedsykehusmodellen også det klart sikreste og beste alternativet. I dette alternativet vil Elverum få et elektivt sykehus med indremedisinsk profil, dagkirurgi, skadepoliklinikk, samhandlingsarena, ny luftambulanse og utredning av flere indremedisinske akuttfunksjoner. I alt dette ligger det store muligheter. 

Til sammenlikning vil Elverum i nullpluss trolig få akutt indremedisin og elektive funksjoner. Men her ligger det stor usikkerhet da Helse Sør-Øst vil vente med å spikre endelig funksjonsfordeling. Jeg tror neppe de vil vente fordi de vil legge mer til Elverum, heller det motsatte. Det som uansett fremstår som sikkert er at nullpluss ikke vil gi et fullverdig akuttsykehus i Elverum. Det vil havne i det nye erstatningssykehuset på Hamar. Jeg må si at jeg deler drømmen som mange har om et fullverdig akuttsykehus i Elverum, selv om jeg tror dette nå er veldig langt frem. Det må i tilfelle skje et lite politisk under. Men for å få til det er det også helt klart hovedsykehusmodellen som er løsningen, og ikke nullpluss.    

Ordfører! Sykehussaken handler ikke bare om sykehus, men også om geopolitikk, realpolitikk og økonomi. Når vi skal ta standpunkt må vi se hele dette bildet. Så er jeg sikker på at alle i kommunestyret, uansett standpunkt, vil det beste for Elverum sykehus. Men vi kan ikke låse oss fast til gårsdagens løsninger og nekte å forholde oss til behovet for endring og fornyelse. Vi må akseptere at sykehusstrukturen i Innlandet må endres og samtidig arbeide for Elverums beste. Da er det ikke tvil om hva som er best. Vi må snarest mulig skrinlegge nullpluss, og i stedet jobbe aktivt for en hovedsykehusmodell som sikrer flest mulig funksjoner til Elverum. 

Innlegg fra Yngve Sætre i kommunestyret 28.04.22 om sykehussaken