Tid for prioriteringer

På årets siste kommunestyremøte 15.desember, ble handlings- og økonomiplan for 2022-2025 med virksomhetsplan og årsbudsjett for 2022 – behandlet og vedtatt.

Elverum Høyres forslag til endringer i budsjettet ville gitt 17 millioner mer i reserver i økonomiplanperioden enn det vedtatte budsjettet til Ap, Sv og Frp.

Høyres budsjettforslag viser hvordan Elverum vil møte fremtiden på en offensiv og bedre måte.

Noen av Elverum Høyres budsjettforslag

Elverum kommune må tenke nytt og prioritere!

Av Yngve Sætre, gruppeleder i Elverum Høyre

I 2019 gikk Elverum Ap til valg på at de skulle «rydde opp» i Elverum kommunes økonomi. Dette valgløftet er ikke innfridd. Økonomien til Elverum kommune er svært krevende, og realiteten er at den er forverret med Ap ved makten. Tallene taler sitt tydelige språk. Med borgerlig styre og ordfører Erik Hanstad ved roret hadde kommunen et gjennomsnittlig netto driftsresultat på 1,1% fra 2015 til 2019. Dette ble redusert til 0,74% i 2020, og prognosene viser at det vil bli rundt 0,5% i 2021. 

Elverum Høyre mener tiden er overmoden for å tenke nytt og sette inn tiltak som gir forbedret kommuneøkonomi. I tillegg må vi prioritere. Kommunestyret er valgt av folket til å forvalte offentlige midler på vegne av fellesskapet. Da er det også kommunestyrets oppgave å gjennomføre nødvendige endringer og prioriteringer.

Høyres alternative budsjett for 2022 viser hvordan det er mulig å prioritere viktige velferdstiltak samtidig som vi forbedrer kommuneøkonomien. Kommunen har en rekke viktige oppgaver innen områder som eldreomsorg, helse, tekniske tjenester, kultur og integrering. Alt dette er viktig, men Høyres hovedprioritering er likevel fremtiden og de kommende generasjoner. Derfor har vi en betydelig satsing på barn, unge og skolens innhold i vårt budsjettforslag.  

Vi har lagt inn kr. 500.000 årlig ekstra til skolebøker for å møte behovet i skolesektoren. Dette er viktig for elever i Elverumsskolen, og noe som gir økt læringsutbytte. Vi har også prioritert en egen satsing på leseressurser med 1,5 millioner kroner årlig. Vi vil satse på dette fordi det å lese er nøkkelen til så mye mer. Det er avgjørende for å tilegne seg kunnskap også på andre områder. 

Jenter ved EUS

Vi har også prioritert 150 millioner kroner til investering og rehabilitering av Hanstad barneskole i 2024 og 2025. Denne planlagte investeringen har blitt utsatt og utsatt, og kan ikke vente lenger. Hanstad skole må rehabiliteres for å sikre elever og lærere et godt læringsmiljø.

Fra sommeren 2022 vil Høyre gjeninnføre sommeråpne barnehager i Elverum på linje med det tilbudet vi hadde tidligere. Vi vil bevilge kr. 315.000 til dette årlig. Åpne barnehager om sommeren er helt nødvendig i Elverum med mange turnusarbeidere, forsvarsansatte og pendlere.

Elverum kirke har et stort vedlikeholdsbehov. Kirka har stått der i generasjoner og nå er det vårt ansvar å sikre et forsvarlig vedlikehold. Høyre vil bevilge 12 millioner kroner, fordelt på 2023 og 2024, til vedlikehold av kirka. Det er svært beklagelig at Ap, Sv og Frp ikke har noen penger til dette i sitt vedtatte budsjett.

Høyre vil også satse sterkere på frivilligheten. Vi vil årlig bevilge kr. 140.000 mer til Møteplassen, kr. 100.000 mer til frivillig sektor og kr. 100.000 mer til idrettsrådet. Det legges ned enorm innsats innenfor disse områdene i Elverum, og kommunen bør støtte opp sterkere om denne aktiviteten.  

Høyre vil organisere kommunen på en annen og bedre måte slik at vi kan frigjøre ressurser til velferdsoppgaver. Vi vil utrede konkurranseutsetting av teknisk sektor og gjøre strukturendringer i skole. Dette er tiltak som vil frigjøre ressurser som vi vil bruke på barn, unge og skolens innhold. Det fortjener de neste generasjoner av Elverumsinger.

  

Høyres budsjettforslag gir også 17 millioner kroner mer i reserver i økonomiplanperioden enn det vedtatte budsjettet til Ap, Sv og Frp. Ved å prioritere kan vi få mer til velferd og en bedre kommuneøkonomi. Høyres budsjettforslag viser hvordan Elverum kan møte fremtiden på en offensiv og bedre måte.   

Yngve Sætre

Gruppeleder i Elverum Høyre

Link til protokollen finner du her.