Høringsbrev – fra Elverum Høyre

Nå ligger høringsbrevet fra Elverum Høyre i en lang alfabetisk liste sammen med et hav av andre høringsbrev på www.helse-sorost.no.
Vi sørget også for at helseminister Bent Høie (HOD) fikk en kopi.

Innlandet er dobbelt så stort i areal som Viken, og større enn Nordland

Høring – Videreutvikling av Sykehuset Innlandet

Elverum Høyre takker styret i Helse Sør-Øst RHf for invitasjonen til å komme med høringssvar til ny sykehusstruktur i Innlandet.

Vårt høringssvar har to deler, en innledning på side 2 og videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF, med argumenter og kommentarer på side 3 og 4.

Innledning

 1. Elverum Høyre er tydelige på at vi skal ha en sykehusstruktur som støtter pasientens helsetjeneste og fritt behandlingsvalg med en ryggrad av akuttsykehus i hele landet, slik det står i nasjonal helse- og sykehusplan. Nettopp derfor er vi kraftig provosert over forslaget som ble lagt frem i desember. Ved å legge ned hele divisjonen Elverum – Hamar blir denne ryggraden kraftig svekket, og for pasienter i østre deler av Innlandet er dette svært dramatisk.
 • Sykehusdivisjonen Elverum – Hamar har helt siden 1995 hatt felles ledelse og en klar funksjonsdeling. Dette har gitt god økonomistyring og flere rapporter viser at det faglige nivået er solid.  Vårt primære forslag til ny sykehusstruktur bygger derfor videre på dagens sykehusstruktur.
 • Cowi-rapporten som ble lagt fram i desember 20 satte fyr på sykehusdebatten i Innlandet, blant annet fordi den manglet utredninger av flere modeller, ikke var i tråd med målbildet, samt at den hadde feil og mangler som ikke synes å ha sammenheng med kravspesifikasjonen.  Samtidig tok vi utfordringen fra helseminister Bent Høie om å komme med et sekundært forslag til sykehusstruktur. I dette høringsbrevet har vi valgt å fokusere på sekundærforslaget, da vi dessverre innser at vårt primære forslag har liten støtte.
 • Det er et enormt engasjement for ny sykehusstruktur i østre deler av Innlandet. Derfor er det viktig at styret i Helse Sør-Øst RHF nå bidrar til å rette opp skjevheten i forslaget som kom i desember for å sikre en bedre geografisk øst-vest balanse.
 • Vi vil understreke at vi har landets største vinterdestinasjon i Trysil med over 800 000 betalende gjestedøgn i året, og vi har forsvarets tyngdepunkt i Sør- Norge i Elverum og på Rena. Både forsvaret og Trysil trenger tilgang til akuttsykehus innen en time, og det får de med akuttsykehus i Elverum. 
 • I saksgrunnlaget til styremøte i Sykehuset Innlandet 31.01.2019 foreslås utvidet opptaksområde for Tynset Sykehus. Vi mener at Tynset sykehus ikke kan regnes som et fullverdig desentralisert sykehus, noe Sykehuset Innlandet langt på vei bekrefter ved at sykehuset ikke nevnes i saksutredningen til det nevnte styremøtet (saksutredningen, kapittel 2.4, virksomhetsvurdering av dagens situasjon). I samme dokument er reiseavstander i Oppland beskrevet, mens reiseavstander i Hedmark er utelatt. I retroperspektiv kan det se ut som argumentene for Lillehammer som akuttsykehus 2, og nedleggelse av divisjon Elverum-Hamar er forutbestemt i dette dokumentet. Dersom dette medfører riktighet har Cowi-rapporten ikke fått annen betydning enn et forstyrrende element som tar fokus fra styrets viktige arbeid med saken.
 • Innlandet er ikke fylket med flest trafikkulykker, men Innlandet er det fylket som har flest trafikkulykker pr innbygger. Trafikkforholdene på Rv3, spesielt i Stor-Elvdal, Alvdal og Tynset, utgjør en betydelig risiko for trafikkskadde pasienter som trenger akuttbehandling innen den gylne time.  Denne risikoen synes ikke å være omtalt i saksgrunnlaget.
 • Innlandet er landets nest største fylke, dobbelt så stort som Viken, større enn Nordland og litt mindre enn Troms og Finnmark.  Begge akuttsykehusene og det elektive sykehuset som er foreslått plassert som en klynge i nordenden av Mjøsa mener vi avviker fra målet om en desentralisert og likeverdig sykehusstruktur i hele landet.  Dette fordi Tynset sykehus ikke er et fullverdig desentralisert sykehus, men et avansert elektivt sykehus med akuttfunksjon. Kartet over sykehusstrukturen mener vi viser en illusjon og er lite troverdig.

Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF

Samling av spesialisert somatikk i et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua, i Moelv

Elverum Høyre mener at et nytt hovedsykehus må lokaliseres til Moelv.

Sentrale argumenter for dette er:

 • Utviklingen av høyteknologisk dyrt utstyr vil kreve mer sentraliserende pasientbehandling for noen pasientforløp. Behandlingstiden blir både kortere og lengre, og enkelte pasientforløp må sentraliseres.
 • Det tar hensyn til den politiske enigheten om Moelv som lokasjon for hovedsykehuset.
 • Faren for betydelig pasientflukt reduseres (spesielt fra søndre og nordre deler av gamle Hedmark samt sørvestre deler av gamle Oppland).
 • Hovedsykehuset vil kunne være en ekstra ressurs for sykehus i hele Sør-Norge – ved større kriser som f.eks. pandemi.
 • Det sikres en balansert plassering av et hovedsykehus lokalisert midt i Innlandet.
 • Plasseringen vil kunne rekruttere arbeidskraft fra Gjøvik, Hamar og Lillehammer, da alle disse stedene er under 30 minutters kjøreavstand.

Vi er usikre på om det er riktig å samle spesialisert rusbehandling og psykiatri/psykisk helsevern i et hovedsykehus da det vil være meget krevende å erstatte de velfungerende fagmiljøene på Sanderud og Reinsvoll. Vi vil derfor foreslå at saken utredes grundigere og blant annet belyser konsekvenser for både pasienter og fagmiljøer. Dette mener vi vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst RHF.

Akutt 2 sykehuset plasseres på Elverum og Elektivt sykehus på Gjøvik

Elverum Høyre mener at akuttsykehus 2 må legges til Elverum og det elektive sykehuset må legges til Gjøvik.

Sentrale argumenter for dette er:

 • Det tar hensyn til den geografiske øst-vest balansen som ble satt som et krav i målbildet vedtatt i foretaksmøtet 2019.
 • Samhandlingen med NTNU på Gjøvik, Høgskolen i Innlandet og da spesielt sykepleierutdanningene på Gjøvik og i Elverum sikres på en god måte.  
 • Elektivt sykehus på Gjøvik vil gjennom fritt sykehusvalg effektivt rekruttere pasienter fra Oslo og omegn og gi økte inntekter til Sykehuset Innlandet.
 • Forsvarets behov for akuttsykehustjenester innen en time fra sentrale øvingsområder ivaretas (Regionfelt Østlandets nærhet til akuttsykehus i Elverum).
 • Norges største vinterdestinasjon i Trysil sikres akuttsykehustjenester innen en times reiseveg. 
 • Desentralisert fødetilbud fører til mindre helserisiko for fødende som har lang reiseveg.  Uten fødeavdeling i Elverum vil enda flere fødende utsettes for økt helserisiko ved fødsel utenfor institusjon. Landets høyeste andel ufrivillige fødsler utenfor institusjon pr 1000 fødsler skjedde i Innlandet i 2019 (FHI).
 • Akuttsykehus i Elverum er den reelle løsningen for å sikre en desentralisert og fremtidsrettet sykehusstruktur i Innlandet.
 • Rekruttering av arbeidskraft til sykehusene vil i liten grad konkurrere med hverandre.
 • Eldre får stadig bedre helse, levealderen øker og det blir flere gamle som lever med sammensatte og kroniske sykdommer. Desentralisert sykehusstruktur vil være til fordel for sykdomsgruppene som i hovedsak rammer de eldre.

Øvrige plasseringer og kommentarer

Ny base for luftambulanse plasseres i Elverum, i nærheten av Elverum sykehus som akuttsykehus 2.  Dette vil ivareta beredskapen i hele Innlandet – sammen med luftambulansen på Dombås. Med luftambulansen i Elverum vil den dekke de delene av fylket som ofte har stengte veier (og fjelloverganger) på grunn av vanskelige værforhold, flom eller ved alvorlige trafikkulykker. Det er viktig å merke seg at Stortingsmelding 43 (Om akuttmedisinsk beredskap) sier at baser for luftambulanse bør være lokalisert ved sykehus med akuttmedisinsk beredskap. Dette taler for en samlokalisering av akuttsykehus og luftambulanse i Innlandet, og Elverum peker seg klart ut som den best egnede plassering for dette. 

Øvrige plasseringer og strukturelle tiltak:

 • Sykehuset på Tynset utvikles videre med akuttfunksjon, elektiv behandling og fødestue i samarbeid med øvrige sykehus i Innlandet, St. Olavs Hospital og Fjellregionens kommuner.
 • Lillehammer sykehus legges ned, og erstattes av et avansert lokalmedisinsk senter.
 • Sykehuset Hamar legges ned og erstattes av et avansert lokalmedisinsk senter.
 • Det etableres lokalmedisinsk senter på Gran.
 • De lokalemedisinske sentrene i Valdres og Nord-Gudbrandsdalen videreutvikles.
 • De prehospitale tjenester utvikles og styrkes.

Elverum 25.03.2021

Ingrid Lium, leder i Elverum Høyre fra 2020

Yngve Sætre, gruppeleder og 2.kandidat til Stortingsvalget for Hedmark valgkrets 2021

Erik Hanstad, ordfører i Elverum 2011 – 2019

Gine Skurdal, leder i Elverum Høyre 2019 – 2020