Vil du at kommunen skal bestemme hvilken barnehage barnet ditt skal gå i?

Ny barnehagelov er på trappene, og regjeringen har sendt den ut på høring med høringsfrist 1.februar. Utkastet til ny barnehagelov legger opp til at kommunen du bor i kan bestemme hvilken barnehage du får tilbud om til barnet ditt.

I hele Norge har vi et mangfold av barnehager, både private og offentlige som fungerer veldig godt. Det synes Elverum høyres skal ivaretas i en ny barnehagelov.

Elverum Høyre mener utkastet til ny lov vil føre til betydelig større administrative utgifter for Elverum kommune og vil endre på prinsippet om å likestille offentlige og private barnehager.

Høringsbrev fra Elverum kommune blir behandlet i kommunestyremøtet 31.01.2024.

Poppydesign 2023

Elverum Høyre har utarbeidet innspill til høringssvar:

  1. Elverum Høyre mener den norske barnehagemodellen har vært god for kommuner og innbyggere. Gjennom en god balanse mellom styring av, og frihet for, de private og ideelle barnehagene har samfunnet oppnådd full barnehagedekning og et barnehagetilbud foreldrene er fornøyd med. Elverum kommune ser at det har skjedd strukturelle endringer i sektoren som gjør at det er behov for å oppdatere deler av regelverket. Elverum kommune vil samtidig påpeke at barnehagesektoren har vært gjennom et kvalitetsløft med langt flere ansatte og et styringsløft med økt transparens de siste årene, og vil generelt advare mot å overbelaste en sektor med mange små og ideelle aktører med store regelverksendringer over kort tid.
  2. Elverum Høyre støtter at kommunene får mulighet til å fastsette forskrifter for makspris for foreldrebetaling, minimums åpningstid, bemanning og kompetanse. Det er positivt at loven tydeliggjør at kostpenger kun skal gå til kost og tilbereding, men det bør forbli et rom for at private og ideelle kan ta nok kostpenger til å fortsette et profiltilbud basert på mat. Det er derfor ikke nødvendig med kommunal regulering av nivået på kostpengene.
  3. Elverum Høyre er positiv til at kommunen får mulighet til å stille vilkår ved etableringsgodkjenning av private barnehager.
  4. Elverum Høyre viser til de gode erfaringene med samordnet opptak, og mener det ikke er behov for ytterligere regulering av opptaket i barnehagene i dag.
  5. Elverum Høyre støtter ikke at hver kommune skal utforme egne regler for finansiering av private barnehager. Elverum kommune ser med bekymring på at kommunene påføres en administrativ byrde som ikke kompenseres fra staten, samtidig som det gir grunnlag for økt konfliktnivå om innretningen på      støttenivået. Ettersom kommunens innbyggertilskudd for barnehagebarn ikke endres, vil det lokale handlingsrommet for tilpasninger være så lite at administrasjonsbyrden overstiger verdien av å kunne ha større lokale tilpasninger. Nasjonale regler bør bestå, med økt rom for lokale tilpasninger som for eksempel ta ut barnehager som avviker stort fra gjennomsnittet fra beregningsgrunnlaget for tilskuddet til private barnehager.
  6. Elverum Høyre støtter at likebehandling av kommunale og private barnehager innebærer at like tilfeller skal behandles likt, og at kommunen bare kan      forskjellsbehandle kommunale og private barnehager dersom det er saklig grunnlag for det.
  7. Elverum Høyre viser til de gode erfaringene med samarbeid mellom private, ideelle og kommunale barnehager når det oppstår overkapasitet, og at man har klart å løse dette innenfor dagens regelverk. Viser videre til at private plasser som ikke tas i bruk ikke koster kommunen noe, og at det derfor ikke er behov for en adgang til å redusere antall plasser hos private.
  8. Det er positivt at det innføres adgang til å benytte økonomiske reaksjoner ved brudd på barnehageloven med forskrifter.