Medlemsmøte om rekruttskole på Terningsmoen

Med gode og historiske rammer i Generalgården fikk vi en oversiktlig og faktabasert informasjon i arbeidet med å etablere en felles rekruttskole på Terningmoen. Elverum har en lang historie som forsvarsby – og Elverum Høyre er klar til å arbeide politisk for å utvikle Elverum som forsvarsby – inn i en ny tid.

Forsvarskoordinator Ola Gundersen og eier av Generalgården Carola Bjørklund.

Leder i Elverum Høyre Vigdis Osbak ønsket velkommen, informerte om programmet og takket strategigruppa i tilretteleggingen og forberedelsene til møteprogrammet.

Hva betyr rekruttutdanningen på Terningmoen for Elverum som by? Yngve Sætre skisserte 5 områder som kommunenes politiske ledelse må være forberedt på for at Elverumssamfunnet skal kunne bli en god vertskommune for økt aktivitet på Terningmoen.

Deretter orienterte Jan Eirik Krey om rekruttutdanningen sett i en nasjonal militærstrategisk kontekst med gode skisser og sammenhenger som ga mening.

Jan Eirik introduserte deretter forsvarskoordinator Ola Gundersen som innledningsvis beskrev sin rolle og oppgave som forsvarskoordinator. Kort oppsummert er oppgaven å være:

*Politisk og administrativ ledelses koordinator og rådgiver i forsvarsrelaterte saker

*Bindeledd/koordinator mellom lokal/regional politisk ledelse og Forsvaret både lokalt og sentralt

*Bidra til at forsvarsrelatert virksomhet forblir i, – og ny kommer til regionen

*Være pådriver for forsvarsrelatert næringsutvikling i regionen.

Etter presentasjonen av rollen som Forsvarskoordinator innledet Ola Gundersen med å beskrive den nye sikkerhetspolitiske situasjonen og det nye strategisk og operative landskapet i Norden, nå som både Finland og Sverige er blitt NATO medlemmer. Han refererte også til stortingsmeldinger, proposisjoner, statsbudsjett og rapporter (Forsvarskommisjon, Totalberedskapskommisjon, Fagmilitært råd, FFI Forsvarsanalysen 2022, 2023, 2024, Inneværende langtidsplan 2021 – 2024, Ny langtidsplan 2025 – 2028. Deretter beskrev han på lik linje hvordan Hæren ser ut til å bli fremover. Det ga bakteppe for informasjon om felles rekruttskole på Terningmoen.

Han gjorde oppmerksom på at Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning (HSRF) ble etablert i 2019 som del av Hærens Våpenskole.

Budskapet til Forsvarskoordinatoren var meget tydelig på at man må starte en trinnvis utbygging av felles rekruttskole for Hæren på Terningmoen. Hensikten med den trinnvise utbyggingen er å spre kostnadene over tid, tid til å utdanne offiserer og befal, og å bygge infrastruktur. Han skisserte følgende faser:

*Fase 0 = erstatte midlertidig bygningsmasse (2024-2025)

*Trinn 1: Samle dagens rekruttutdanning i SØR på Terningmoen

*Frigjøre kapasitet på Rena til økt befalsutdanning

*Trinn 2: Samle dagens rekruttutdanning i HELE Hæren på Terningmoen

*Avlaste de operative avdelingene i NORD – øke operativ evne

*Trinn 3: Øke volumet på rekruttutdanningen på TM

*Vekst i operative avdelinger (1-3-3-1 modellen)

*Utdanning av erstatningsmannskaper FRED – KRISE – KONFLIKT – KRIG

I pausen fikk vi servert kaffe og kaker ved langbordet i 2. etasje mens praten gikk livlig og engasjert. Mange gode spørsmål om aktuelle hindringer og muligheter.

Avslutningsvis informerte Anna Molberg om arbeidet med LTP som skal behandles i Storingen denne våren.

Vigdis Osbak takket alle de fremmøtte og spesielt de inviterte Ola Gundersen og Anna Molberg, samt Carola og Ola som stilte Generalråden til rådighet for oss denne flotte kvelden.