Spørsmål til kommunestyrets spørretime 24.02.21

Ordfører!

Innlegget er skrevet av Joakim Ekseth, kommunestyrerepresentant for Elverum Høyre.

Lov om kommuner og Fylkeskommuner (Kommuneloven) regulerer rammene for Kommunestyrets virksomhet, herunder organisering av folkevalgte organer som blant annet komiteer og utvalg.

Både komiteer og utvalg består av en andel av kommunestyrets medlemmer og har langt på vei de samme oppgavene, men det skilles prinsipielt mellom utvalg og komiteer særlig på ett punkt – vedtaksmyndighet.

I Kommuneloven § 5.7 «Utvalg» står det at: «Utvalget kan få tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet følger av lov.» I § 5.9 «Kommunestyre- og fylkestingskomiteer» står det at: «Komiteene kan ikke gis vedtaksmyndighet» (min understrekning).

I Elverum har kommunestyret valgt å organisere seg med komiteer.

Kommunestyrekomite for vekst og utvikling hadde møte den 9. februar 2021. En av sakene de da behandlet var «KOVU090221 – Investeringer 2021 gate/veg/park».

Vekst og utviklingskomiteen fattet i denne saken følgende vedtak:

«Komiteen slutter seg til det fremlagte forslaget for disponering av rammen på prosjekt nr 95204021 Gate, veg, park i alt 11,64 mill. kr., (…)»

Mitt spørsmål til Ordføreren er derfor:

Er dette vedtaket i tråd den myndighet en komite skal ha, jfr. Kommuneloven?

Hvis ikke, hva vil Ordfører gjøre med dette vedtaket og hva vil hun gjøre for å sikre at de folkevalgte organers praksis er i tråd med loven i fremtiden?

Joakim Ekseth
Kommunestyrerepresentant
Elverum Høyre

Svar fra ordfører Lillian Skjærvik ( AP);

Ordfører Lillian Skjærvik (AP)

 «Det er riktig som du påpeker at kommunestyrekomiteene ikke har myndighet til å treffe realitetsvedtak i en sak. Komiteen har kun myndighet til å treffe prosessuelle avgjørelser eller beslutninger i en sak. Dette følger direkte av kommuneloven § 5-9 første avsnitt.

Kommunestyret har heller ikke myndighet til å fravike denne regelen gjennom delegeringsvedtak. I den saken du viser til har kommunestyret i handlings- og økonomiplan for 2021 – 2024 vedtatt rammene for innvesteringer til gate, veg og park. Kommunestyrekomiteen for vekst og utvikling har i sitt vedtak foretatt prioriteringer av tiltak innenfor den vedtatte budsjettrammen og bestemt hvilke tiltak som skal gjennomføres i 2021. Denne praksisen ble vedtatt av kommunestyret i «Handlings- og økonomiplanstrategien 2017 – 2020» i møte 22.06.2016, utvalgssak KS-072/16.

Kommunestyrekomiteens vedtak har realitetsbetydning, og komiteen har derfor ikke myndighet til å treffe vedtaket. Konsekvensen av dette er at vedtaket er ugyldig. For å reparere feilen, må det treffes nytt vedtak av et folkevalgt organ som har myndighet til det. Prioriteringer innenfor budsjettrammen for investeringer til gate, veg og park kan være saker av stor økonomisk og politisk interesse og må derfor karakteriseres som saker av prinsipiell betydning.

 Disse sakene må derfor behandles politisk. Ettersom formannskapet har myndighet til å vedta prioriteringer innenfor vedtatte budsjettrammer, vil jeg som ordfører be om at saken som gjelder prioritering av investeringer for 2021 legges fram for formannskapet til behandling i neste møte. Jeg forventer at kommunedirektøren følger opp at fremtidig praksis i kommunestyrekomiteene er i samsvar med kommuneloven.»