Andre viktige saker for Elverum Høyre

Frivillighet

Et rikt frivillighetstilbud bidrar positivt til utviklingen i kommunen. I Elverum kommune vil vi at alle skal oppleve å kunne ta del i frivillig arbeid. Gjennom det skapes det merverdi og etableres verdifulle relasjoner for alle innbyggere. Gjennom et rikt kulturtilbud er vårt ønske at du som innbygger i kommunen vil finne noe som du kan ta del i og som gjør at du vil trives og føle samhold.

Tiltak:
• Vi vil jobbe for langsiktige og forutsigbare rammer for frivilligheten og bidra til at kommunen følger opp frivillighetsmeldingen.

• Vi vil arbeide for å etablere frivillighetsråd med den hensikt å nå felles mål, blant annet styrke folkehelsen, skape gode oppvekstsvilkår og motvirke utenforskap.

• Vi vil etablere en frivillighetskoordinator som sammen med frivilligsentralen koordinerer all frivillig aktivitet mot kommunens aktiviteter innenfor kommunens ulike sektorer.

• Vi vil at lag og foreninger får tilgang til egnede og universelt utformede lokaler og anlegg.

• Vi vil bidra til at det føres en anskaffelsespolitikk som legger til rette for at ideelle aktører kan levere offentlig finansierte velferdstjenester.

• Elverum Høyre vil inkludere relevante frivillige aktører i kommunens beredskapsøvelser.

• Elverum Høyre vil inkludere frivillige organisasjoners behov i utformingen av arealplaner og andre kommunale planer.

• Vi vil at det utarbeides samarbeidsavtaler mellom kommune og frivillige organisasjoner som beskriver samarbeidsform, møteplasser og vinn-vinn løsninger.