Etablering av eldreombud i Elverum

KS- 166/19 – 27.11.2019: Møtebehandling: Rådmann Kristian Trengereid redegjorde for hvorfor saken står på sakskartet Yngve Sætre (H) orienterte om bagrunnen for ønske om realitetsbehandling av saken. Forslag fra Yngve Sætre (H): Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for å etablere et eldreombud i tilknytning til Møteplassen. Det forutsettes at saken kommer tilbake til behandling i kommunestyret når saken er ferdig utredet. Avstemming: Sætres (H) forslag falt med 15 mot 18 stemmer (33) Yngves kommentar etter møtet i kommunestyret.Elverum Høyre sitt forslag om å utrede et kommunalt eldreombud ble behandlet i kommunestyret 27.11.2019. AP,SV og FRP stemte imot og forslaget falt. Det er skuffende. Hvorfor er posisjonen så negative til å få ny kunnskap på et så viktig området? Fra Elverum Høyres kommunestyreprogram pkt 5.5 side 11; «Utrede muligheten for å etablere et eldreombud i tilknyting til møteplassen»

Innlegg i behandling av saken.

Etablering av eldreombud i Elverum

Norge og Elverum står foran store demografiske endringer. I Norge regner man med at andelen innbyggere over 67 år vil dobles frem mot 2060. I samme periode vil andelen innbyggere over 80 år tredobles. Den samme trenden vil vi se i Elverum. SSB har beregnet at antall innbyggere over 80 år i Elverum vil øke fra i overkant av 1000 i 2020 til i overkant av 2000 i 2040.

Det økende antall eldre gir større press på kommunale omsorgstjenester, både institusjonsplasser og hjemmetjenester. Dagens eldre forventer noe annet enn tidligere generasjoner eldre har gjort. Fremtidens eldre vil trolig sette høyere krav til de kommunale omsorgstjenestene. Samtidig vil ny velferdsteknologi gi mulighet for nye typer omsorgstjenester. Vi ser også at stadig flere friske eldre utgjør en stor ressurs for samfunnet. De besitter kunnskap, tid og ressurser som på ulike måter kan bidra inn i frivillighet, organisasjonsliv, omsorg og idrett både i organisert og uorganisert form.

Det økende antall eldre gjør at det blir stadig viktigere å se de eldres behov og rettigheter, samt de områder hvor de kan bidra i samfunnet. Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 bevilget 7 millioner kroner for å etablere et nasjonalt eldreombud. Dette ombudet skal bidra til å fremme eldres interesser, rettigheter og behov på alle samfunnsområder. Ombudet skal følge med på de eldres situasjon og være en uavhengig stemme for de eldre i hele landet.

Et nasjonalt eldreombud er viktig for å tale de eldres sak på nasjonalt nivå. Likevel kan et nasjonalt ombud aldri sette seg inn i alle lokale forhold i ulike deler av landet. Mye taler derfor for at det også er behov for lokale talerør som kan ivareta de eldres interesser og muligheter. Mange steder skjer dette gjennom lokale eldreråd, men et eldreombud vil likevel være mer uavhengig og kunne arbeide mer utadrettet og tettere på de eldre.

I Elverum er Møteplassen en stor ressurs både for de eldre og samfunnet rundt. Møteplassen skaper aktivitet og gir en god og trygg ramme i det daglige liv for mange eldre. Møteplassen har stor kontaktflate ut mot de eldre og er i så måte i en unik posisjon. Et eldreombud i tilknytning til Møteplassen vil ha store muligheter til å fange opp de eldres behov og fremme deres rettigheter. Det vil også ressursmessig være en god løsning å knytte et eldreombud opp til Møteplassens eksisterende aktiviteter. Det understrekes at et eldreombud ikke bør ta over oppgavene til Møteplassen eller eldrerådet, men finne sin egen uavhengige rolle i skjæringspunktet mellom Møteplassen, eldrerådet og resten av samfunnet.

Elverum Høyres kommunestyregruppe ønsker en utredning av muligheten for å etablere et eldreombud i tilknytning til Møteplassen. Med hjemmel i §17, 6. ledd i Elverum kommunes felles reglement for saksbehandling i folkevalgte organer, vedtatt 27.01.16, ber vi derfor om at «Etablering av eldreombud i Elverum» settes på sakslisten til kommunestyremøtet 27.11.19. Høyre fremmer samtidig følgende forslag til vedtak i saken:

Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for åetablere et eldreombud i tilknytning til Møteplassen. Det forutsettes at sakenkommer tilbake til behandling i kommunestyret når saken er ferdig utredet.

Elverum, 12. november 2019

Elverum Høyres kommunestyregruppe

v/ Yngve Sætre, Gruppeleder