Gratis parkering i sentrum – hilsen Elverum Høyre

På denne sida kan du kunne følge med på saker fra Elverum Høyres kommune-styreprogram som har relevans med saker i kommunestyret fra oktober 2019 —2023.Slik tar vi vare på stemmen din…..Først ut er parkering i sentrum, et tema som opptar både elverumsinger og tilreisende.

PARKERINGI SENTRUM


Saken ble behandlet i kommunestyret 02.10.2019 der saken ble enstemmig vedtatt.

Tekstboks: Sak nr. 126/19 Vurdering av 3 timers gratis parkering med skive KS- 126/19 
 02.10.2019: Vedtak: Elverum kommune opprettholder dagens ordning

FraElverum Høyres kommunestyreprogram, side 6;

3.2 Parkering i sentrum

Bådemiljøet og trafikkløsningene i sentrum er viktige for å videreutvikle Elverumsom handelsby. Viktige forutsetninger for dette er tilfredsstillendeparkeringsmuligheter og et fungerende kollektivtilbud. Elverum Høyre ønskerderfor ikke kommunal avgiftsparkering i sentrum.

Høyre mener at ordningen merparkeringsskiver og gratis parkering er et fortrinn for Elverum, og at viderfor bør beholde dette.Likeledes er det viktig for næringsutviklingen at Elverum oppleves som en bymed nær og effektiv kommunikasjon både for arbeidstakere og bedrifter.

ElverumHøyre vil arbeide for å etablere et parkeringshus i tilknytning tilskysstasjonen.

Og her erYngve Sætres sitt innlegg i kommunestyret om saken

Ordfører!

Parkeringsskive med to timersgratis parkering ble innført på torget og i sentrumsgatene 18. august 2014. Denble innført etter initiativ fra ordfører Erik Hanstad og de borgerligesamarbeidspartiene.

Hvis vi husker tilbake tilsituasjonen før vi hadde denne ordningen, så vet vi også godt hvorfor viinnførte den.

I Elverum sentrum var detgenerelt vanskelig å få parkeringsplass, det var for dårlig rullering og detvar også usikkerhet om hvilke parkeringsregler som gjaldt.

Dette er det nå ryddet opp i ogdet er gledelig at samtlige fra næringslivet og handsstanden som girtilbakemelding i saksutredningen er positive til ordningen med gratis parkeringog parkeringsskive.

Rådmannen skriver også i sakenat det er hans oppfatning at publikum i stor grad er fornøyd med dagensordning. Dette er verdt å merke seg.

Ønsket om å utvide ordningentil tre timer gratis parkering har kommet opp ved ulike anledninger, senest iet møte i regi av NHO Innlandet under valgkampen og en etterfølgende artikkel iØstlendingen.

Dette ønsket er bakgrunnen forat Høyre og undertegnede ba om denne utredningen fra rådmannen. I den anledningvil jeg også takke rådmannen for rask saksutredning.

Signalene fra næringslivet oghandelsstanden på forslaget om tre timers gratis parkering er sprikende, oglite entydig.

Verdt å merke seg ersentrumsforeningens bekymring over om tre timers gratis parkering kan føre tilat arbeidstakere i større grad vil utnytte ordningen til å la bilen stå igatene hele arbeidsdagen. Dette er noe som er vanskeligere med dagenstotimersordning.

Kjernen i saken blir enavveining mellom fordelene ved å utvide til tre timers gratis parkering på denene siden opp mot risikoen ved at hele ordningen blir svekket gjennom mindrerullering.

Mye tyder på at to timersgratis parkering pr. i dag er det riktige skjæringspunktet som får dette til åfungere.

Det vil si at to timer erattraktivt nok for de som skal handle, samtidig som det ikke inviterer til åbenytte ordningen for de som trenger parkeringsplass en hel arbeidsdag.

Uansett er det slik athovedgrunnen til å ta opp denne saken var signalene som kom fra næringslivet.Det er viktig å ta slike signaler på alvor.

Nå ser vi at ønskene franæringsliv og handelsstand spriker, samtidig som det er bred enighet om atdagens ordning med to timers gratis parkering er god.

Kommunestyrets konklusjon børderfor bli at vi opprettholder dagens ordning.

Vi vet hva vi har, men vi erusikre på hva vi får.

Da er det riktig å videreføredet vi vet fungerer.

Takk!