Hvordan er det mulig å få til et budsjett med attraktivitet og vekst ? Svaret er Elverum Høyre

Budsjettpresentasjon i formannskapet 20.11.19

Fremført av Yngve Sætre (H)

(Gul markert tekst er i samsvar med kommunestyreprogrammet til Elverum Høyre)

Ordfører!

Først vil jeg si at rådmannen har gjort en god jobb med budsjett- og økonomiplan. Rådmannens forslag utnytter ressursene godt og det gir et godt grunnlag for politisk jobbing. Det er ingen tvil om at økonomien er krevende, men likevel er det et visst handlingsrom i budsjettet og det har vi i Høyre vært bevisste på å utnytte.

Høyres budsjettforslag tar utgangspunkt i rådmannens budsjett, men vi har en rekke endringer som vi mener både styrker og endrer budsjettet på viktige områder. Jeg vil nå gå igjennom endringene og tiltakene vi har gjort:

Inntekter:

I 1: Vi justerer brukerbetalingene i henhold til SSB sin forventede økning i konsumprisindeks. Dette gir en økning i inntekter i 2021, 2022 og 2023. Brukerbetalingene var opprinnelig lagt inn «flatt» uten økning i økonomiplanen. Det er ikke urimelig å øke dette i henhold til KPI da både lønninger og øvrige priser i samfunnet også vil øke i samme takt.

I 2: Dette er en teknisk justering da vi får et ganske bra overskudd i 2021, samtidig som vi går i minus i 2023. Vi tar derfor tre millioner av overskuddet i 2021 og «sparer» dette til 2023.

Utgifter:

U 1: Vivil avvikle Kirkeby oppvekstsenter fra og med skoleåret 2020/2021, noe som gjør at det blir halvårsvirkning på dette i 2020. Vi har brukt tallene vi fikk fra rådmannen før tjenestegjennomgangen i juni år. Elevtallet på Kirkeby er nå 31, og prognosen for skoleåret 2020/2021 er 33. Forrige skoleår var tallet 39. Dette betyr at elevnedgangen på Kirkeby fortsetter. Det Høyre sa i valgkampen var at vi skulle vurdereKirkeby sin fremtid hvis elevtallet gikk ytterligere ned. Nå er det gått nedganske betydelig, og utsiktene for neste skoleår er også et lavt elevtall.

Vi har diskutert dette grundig i Høyres gruppe og har kommet frem til at avvikling nå er riktig. Dette handler vel så mye om det pedagogiske opplegget som om økonomi. Vi er bekymret for at læringsmiljøet blir lite med så få elever og lærere. I tillegg til at vi nå legger inn en avvikling i budsjettet må det selvsagt også settes i gang en prosess slik at alle lover, regler og prosedyrer blir fulgt for avviklingen.

U 2: Viopprettholder tilskuddet til Møteplassen. Møteplassen er viktig for de eldre i Elverum, og med stadig flere eldre fremover blir Møteplassen trolig enda viktigere. Høyre ønsker også å utrede muligheten for å opprette et eldreombud i tilknytning til Møteplassen. Da blir det et veldig feil signal å kutte i tilskuddet med 1/3, slik rådmannen har foreslått.

U 3: Vivil bevilge kr. 200.000 årlig til å opprette og drifte et Gründerhus. Elverum Vekst bør få ansvaret for å drifte dette, og det bør organiseres i nær tilknytning til Elverum Vekst sine aktiviteter. Vi mener et Gründerhus er viktig for å stimulere til mer entreprenørskap og mer samarbeid mellom gründere som vil satse og skape arbeidsplasser i Elverum.

U 4: Vivil styrke næringsfondet med kr. 100.000 årlig. Dette er midler som skal gå direkte til prosjekter i næringslivet, og det vil være en stor fordel å ha litt ekstra penger på dette fondet når Elverum Vekst kommer i gang med sitt viktige arbeid for større attraktivitet og mer aktivitet på næringsområdet.

U 5: Dette er motposten til I 2 som jeg har forklart tidligere.

Investeringer

Inv 1: Vihar lagt inn rehabilitering av Hanstad skole fase 2 etter opprinnelig tidsplan, altså med oppstart i 2021. Det er åpenbart at det er behov for rehabilitering på Hanstad, og vi mener at denne skolen har ventet lenge nok. Dette tiltaket er egentlig på overtid allerede. Det er ingen tvil om at Hanstad skole er neste skole som skal rehabiliteres. I juni vedtok vi å be rådmannen utrede hvor mye man kunne få for henholdvis 100, 150 og 200 millioner. Rådmannen har så langt ikke kommet med noe svar på denne bestillingen, men vi forventer at dette kommer raskt. Vi har lagt inn en investering på 200 millioner i budsjettet vårt. Vi mener det bør være mulig å få en god rehabilitering av Hanstad for denne summen.

Inv 2: Vihar lagt inn 1 million til investering i ipad til småtrinnet i skolen hvert åri planen, altså totalt 4 mill. Det er nå flere kommuner rundt oss som satser på 1 til 1 dekning med ipad i grunnskolen. Det er viktig at vi er på høyde med andre kommuner på dette området. Skolesjefen understreker også viktigheten av dette i en artikkel i Østlendingen 15.11.19. Dette tiltaket erviktig for det pedagogiske opplegget, og for at vi skal kunne hevegrunnskolepoengene i Elverum ytterligere.

Inv 3: Kommunestyret har tidligere vedtatt salg av Melåsberget skole. I Østlendingens artikkel nylig ble det antydet en salgssum på 1,65 millioner kroner. Vi har lagt inn en salgsverdi på 2 mill, noe som ikke bør være urimelig.

Inv 4: Kommunestyret har også vedtatt salg av Bakkebygrenda barnehage. Vi har lagt inn en salgssum på 2 millioner også her.

Inv 5: I budsjettet er det lagt inn at det skal kjøpes kommunale boliger til familiegjenforening for 12 millioner i 2020, og ingenting i resten av økonomiplanperioden. Vi har skjøvet på halvparten av disse investeringene til 2021. Dette mener vi er forsvarlig. Det gir oss lavere finanskostnader i 2021.

Inv 6: Det er lagt inn kjøp av anleggsmaskiner for 5,2 millioner i 2020. Vi har skjøvet dette frem til 2021. Å skyve på dette gir oss lavere finanskostnader i 2021.

Sum avsetning til disposisjonsfond:

Samlet sett har vi i Høyres forslag kr. 4.173.000 på bunnlinja over fire år. Dette er altså mindreforbruket, eller det som avsettes til disposisjonsfond. Dette er nesten på samme nivå som det rådmannen har i sitt budsjettforslag. For å være eksakt så gir rådmannens forslag kr. 5.771.000 på fond i fireårsperioden. Men det er verdt å merke seg at for 2020 så gir Høyres forslag 990.000 kroner mer til avsetning på fond enn rådmannens budsjett. Med Høyres budsjettforslag får vi altså en noe større buffer mot uforutsette utgifter i 2020, noe som er positivt.

Oppsummert

Høyresbudsjettforslag tar realitetene i Elverum inn over seg. Elevtallet på Kirkebyer nå så lavt at det er riktig med en avvikling av skolen. Dette er riktigførst og fremst av hensyn til elevene og deres læringsmiljø. Hanstad skole haret stort behov for rehabilitering. Det er avgjørende at vi kommer i gang meddenne rehabiliteringen som opprinnelig planlagt. Vi kan ikke vente lenger.

Ellerser det sentralt for oss i Høyre å gjøre Elverum til et mer attraktivt,næringsvennlig og godt sted å bo. Derfor vil vi etablere Gründerhus, styrkenæringsfondet, investere i ipad i grunnskolen og opprettholde støtten tilMøteplassen. Dette er tiltak som kommer innbyggere og næringslivet til gode, ogsom vil gjøre Elverum mer attraktivt for nye innbyggere. Vi må skape verdier somkan utvikle velferden i Elverum videre. Vi må også skape gode tjenester for åbli attraktiv for nye innbyggere.

Høyretar budsjettansvar og vi er spesielt godt fornøyd med at vi har penger til rehabiliteringav Hanstad skole og at vi har flere tiltak for å styrke Elverums attraktivitetog vekstkraft. Det gjør oss bedre rustet for fremtiden. Høyres budsjettforslager et godt og fremtidsrettet alternativ for Elverum.

Takk!