Høyre vil fjerne A-4 skolen

Tiltak for å løfte skolen.

Nils Richard Melby, Kommunestyrekandidat Elverum Høyre, Elverum.

Guttas problemer i skolen er samfunnets problemer hevder vi i Høyre. Det er desverre slik at det er betydelige kjønnsforskjeller mellom gutter og jenter på alle nivå i utdanningssystemet. Det starter allerede i barnehagen, og vi ser forskjeller i språkutvikling, karakterer, behov for spesialundervisning, gjennomføring av videregående skole og antallet som tar høyere utdanning.

Dette er selvsagt svært bekymringsfullt og en situasjon vi ikke kan leve med særlig mye lenger. I erkjennelsen av at det er mange veier til målet, så ønsker Høyre å fjerne Arbeiderpartiets A-4 skole, og heller skreddersy utdanningsløpet for den enkelte. Valgfrihet og tilrettelegging er stikkord i denne sammenheng.

Høyre foreslår følgende tiltak for å løfte gutta i skolen:

1. Mer bruk av fleksibel skolestart. Flere kan ha nytte av å starte skolegangen noe senere enn normalen.

2. Ungdomsskolereform. Vi må gi elevene en mer praktisk og variert ungdomsskole.

3. Flere alternative opplæringstilbud. For elever som ikke klarer å tilpasse seg den ordinære skolen, bør det være et alternativt opplæringstilbud. Eks mer praktisk undervisning.
4. Mer tidlig innsats. Tiltak må utarbeides og iverksettes tidligere.

5. Styrke speisalundervisningen.

6. Styrke oppfølgingstjenesten (Eks. PPT og BUP)

7. Gi mer tid før videre utdanning. (prøveprosjekt i Drammen). Gi mulighet for mer personlig og faglig utvikling før man starter videregående.

8. Styrke fraværsoppfølgingen. Fravær må følges tettere opp spesielt med hensyn til årsak.

9. Redusere antallet norskkarakterer. En norskkarakter, ikke 2 som i dag (norsk/nynorsk).

10. Øke antall minoritetsrådgivere ved ungdomsskoler og videregående skoler med høy innvandrer andel.

11. Mer forskning og kunnskap om tiltak som fungerer. Bruke kunnskapsmiljøer i større grad for å utvikle tiltak som kan løfte gutta i skolen.

Høyre tror på valgfrihet og fleksibiltet, og vi tror på individet. Derfor mener vi at ovennevnte tiltak vil kunne bidra godt for å løfte gutta i skolen.

Nå er det straks valg. Bruk stemmeretten, og stem gjerne Høyre.