Elverum Høyre vil styrke forsvarsbyen

Hedmark og Oppland har gjennom historien hatt stor betydning for Norges forsvar. Kamphandlingene i 1940 viste dette med all tydelighet. Min påstand er at Innlandet, og spesielt Østerdalen Garnison, har vært og fremdeles er svært viktig for Norges forsvar.

I dag er Østerdalen Garnison, med Terningmoen i Elverum, Rena leir og Regionfelt Østlandet et kjerneområde for utdanning og utvikling av Hæren, Heimevernet og spesialstyrkene. Her er spisskompetansen og de beste skyte og øvingsfeltene for disse virksomhetene.

Østerdalen Garnison er strategisk viktig for kvaliteten på forsvaret av Norge. I framtiden bør Østerdalen Garnison utvikles sterkere for å ta en enda viktigere rolle i Norges forsvar. Både økonomiske og forsvarsmessige grunner taler for det.

Norges forsvar er basert på allierte forsterkninger. Havnekapasiteten rundt Oslofjorden er avgjørende for mottak av allierte styrker. Rv3, E6, Dovrebanen, Rørosbanen og andre parallelle syd- nord akser er strategisk avgjørende. Østerdalen Garnison blir et viktig knutepunkt og treningsområde for allierte styrker på vei nordover. Dette gjelder både i en krisesituasjon og i regelmessig trening og øving.

I framtiden bør Østerdalen Garnison utvikles sterkere for å ta en enda viktigere rolle i Norges forsvar

Høsten 2018 var Norge vertskap for Trident Juncture – en av Natos største øvelser siden murens fall. Trident Juncture ble en svært vellykket øvelse, spesielt for landstyrkene. Østerdalen Garnison var avgjørende for gjennomføringen av øvelsen. De gode erfaringene med Trident Juncture er av stor betydning. Det er svært viktig at Norges evne til å gjennomføre slike oppgaver blir oppfattet som gode og troverdige av våre allierte. Dette er en forutsetning for Nato-landenes vilje til å komme oss til unnsetning i en reell situasjon.

Som en del av Trident Juncture ble det på Rødsmoen ved Rena etablert en midlertidig leir for over 5000 allierte soldater til en kostnad på om lag 100 millioner kroner. Strøm, fiber, vann og avløp og grunnforsterkningene blir liggende. Det vil gjøre at området på tre ukers varsel kan ta imot 10 000 soldater, og Norge blir enda bedre egnet for nye allierte øvelser. For å øke den framtidige øvingskapasiteten i Østerdalen Garnison er en prosess med å bygge standplass for 40 km artilleri skyting i Østre Elverum allerede igangsatt.

Kompetanse er avgjørende for vår forsvarsevne. Det operative forsvaret blir ikke bedre enn den utdanningen og treningen det får. I Østerdalen Garnison finnes de beste trenings- og øvingsfasiliteter for landstyrker i Norge. I den nye langtidsplanen må Østerdalen Garnison styrkes videre. Norge må bygge videre på den strategisk viktige betydningen og spisskompetansen i Rena Leir, Terningmoen og Regionfelt Østlandet.

I Østerdalen Garnison finnes de beste trenings- og øvingsfasiliteter for landstyrker i Norge

Elverum Høyre vil befeste Elverums posisjon som forsvarsby gjennom en langsiktig satsing fra kommunens side. Elverum Høyre vil, sammen med våre nabokommuner, arbeide for økt forsvarsvirksomhet i vår region og mer aktivitet på Terningmoen. Vi vil opprettholde ordningen med forsvarskoordinator. Vi vil også arbeide for at Norge skal komme opp på 2 prosentmålet i 2024, og vi støtter opp om ambisjonen om en framtidig Brigade – Sør i Østerdalen Garnison.

Statens viktigste oppgave er å ivareta innbyggernes trygghet og sikkerhet. Et sterkt forsvar og forpliktende alliansesamarbeid er en forutsetning for et fritt, trygt og selvstendig Norge.

Yngve Sætre, ordførerkandidat Elverum Høyre