I møte med helseministeren

Tirsdag 8.februar uka deltok alle ordførerne i Innlandet i et digitalt møte med helseminister Bent Høie. Han ville lytte til deres synspunkter og få svar på to spørsmål. Fra Elverum møtte ordfører Lillian Skjærvik og gruppeleder fra Høyre Yngve Sætre. Høringsbrevet med svarfrist 22.mars finner du her.

Teksten under er hentet fra hjemmesiden til Elverum kommune 11.02.2021

Bildet er fra et tidligere besøk i Elverum

Elverum fikk samlet lagt fram sitt hovedstandpunkt om at vi mener at det er best å bygge på nåværende struktur i framtiden, sier ordfører Lillian Skjærvik etter møtet med helseminister Bent Høie. Han hadde invitert alle kommunene som er i Sykehuset Innlandets opptaksområde for å høre hva de mener om plassering av Mjøssykehus, akuttsykehus og det elektive sykehus.

Fra Elverum kommune deltok ordfører Lillian Skjærvik (Ap) og gruppeleder for Elverum Høyre, Yngve Sætre.

Møtet gikk ryddig for seg, alle kom til orde og la fram sine meninger til helseministeren Bent Høie.

Bygge videre på dagens struktur

Elverum fikk lagt fram sitt hovedstandpunkt om at den beste løsningen er å bygge på nåværende struktur i framtiden.

– Dette til beste for pasienten og økonomien. Vi ble lyttet til og jobber godt sammen med hele Sør-Østerdal og Åsnes. Jeg er stolt av mine kollegaer som kom med gode argumenter for hva som er viktig for oss. Sykehuset i Elverum representerer en viktig trygghet for befolkningen i hele Sør-Østerdalen og Åsnes, sier Skjærvik.

Mange av kommunene som var med under møtet pekte på at det fortsatt bør være et sykehustilbud i Elverum.

– At det fortsatt skal være sykehus i Elverum ble løftet fram av mange som svært viktig i en framtidig sykehusstruktur og det er viktig i den videre prosessen vi er inne i nå. For å beholde øst vest balansen må Elverum være med, sier Skjærvik.

Et sykehus som er viktig for mange

Dette sa Skjærvik til helseministeren:

Vår egen sykehusregion Elverum-Hamar har ett opptaksområde. Det har over 141.000 mennesker. Både sykehuset i Elverum og i Hamar driftes økonomisk effektivt og leverer regnskap i pluss.

Sykehuset i Elverum er moderne, pasientvennlig og effektivt. Det har god tilgjengelighet og det er mulig med betydelige utvidelser. Sykehuset representerer en viktig trygghet for befolkningen øst i fylket – i hele Sør-Østerdalen, Våler og Åsnes.

Elverum er også en garnisonsby og derfor er sykehuset viktig for deres aktivitet. Sykehuset gir viktige praksisplasser for Høgskolen i Innlandet som har en stor sykepleierutdanning i byen.

I dag har vi en sykehus-modell der alle regionsbyene har sitt sykehus. Det sikrer at befolkningen nettopp har den viktige nærheten til sykehustjenester. Enten de bor i byene eller mer i utkanten. Det sikrer også kvalitet i tjenestene. Det gjør det fordi sykehusene har lang tradisjon for å fordele oppgaver seg imellom. Gjøre det de er dyktigst på.

  • I vår sykehusregion er det oppslutning om å beholde og videreutvikle sykehusene i dagens sykehusstruktur.
  • Vi mener at det er dette alternativet som best balanserer hensynet til «nærhet til tjenestene» med hensynet til «kvalitet i tjenestene».
  • Det sikrer også en balanse mellom de østlige og vestlige delene av fylket. Det er et viktig premiss. Og et viktig hensyn.
  • Og sist, men ikke minst: det er også det økonomisk mest bærekraftige alternativet. Dersom vi bruker noe av det beløpet det vil koste å bygge et nytt Mjøssykehus på å videreutvikle sykehusene i dagens sykehusstruktur, vil det gi store muligheter for Innlandet.
  • Men dette er ikke utredet i grunnlagsdokumentene. Det kan vi ikke akseptere og vi mener det er en vesentlig mangel.

Svarte på ministerens spørsmål

Helseministeren hadde i forkant varslet at han ønsket svar på to spørsmål om plassering av sykehusene i Innlandet. Gruppeleder for Elverum Høyre, Yngve Sætre, sa at Elverum ville svare, men understreket at svarene er Elverums subsidiære standpunkt.

– I foretaksmøtet i 2019 vedtok helseministeren at vi kan endre framtidig sykehusstruktur i tråd med målbildet, men vi må ikke gjøre det. Dette mener vi også er et vesentlig poeng, sa Sætre før han svarte ministeren.

1. Hvor ønsker kommunen at det nye Mjøssykehuset, akuttsykehuset og det elektive sykehuset skal plasseres?

Svar fra Elverum: Vi mener at Mjøssykehuset skal plasseres i Moelv. For å balansere mellom øst og vest vil vi at akuttsykehuset plasseres i Elverum, og det elektive sykehuset i Gjøvik.

2. Hvor ønsker kommunen at det nye Mjøssykehuset skal plasseres, gitt at øvrige sykehus plasseres slik det foreslås i prosjektutredningen?

Svar fra Elverum: Gitt at akuttsykehuset skal plasseres i Lillehammer og det elektive sykehuset skal plasseres i Gjøvik, vil vi at Mjøssykehuset plasseres på aksen Elverum-Hamar.

Må ha oppslutning i folket

Sætre avsluttet med å si at en endring av sykehusstrukturen bør ha oppslutning i folket:

Vi vil derfor minne om at en fersk meningsmåling viser at seks av ti sier nei til et nytt hovedsykehus og ja til å bevare dagens struktur.

Vi mener også at hele denne saken må bygge på et solid faglig grunnlag. En ny rapport fra samfunnsøkonomisk analyse konkluderer med at forslaget fra prosjektgruppen hviler på tynt faglig grunnlag. Det mener vi ikke er holdbart i en så stor og viktig sak.

Fra Elverum vil vi fremheve den store tverrpolitiske enigheten lokalt. Vårt klare standpunkt er at den beste løsningen for Innlandet og pasientens helsetjeneste er å bygge videre på og utvikle sykehusene i dagens struktur