Innspill til langtidsplan for Forsvaret – hilsen Elverum Høyre

Her kan du følge med på saker fra Elverum Høyres kommunestyreprogram, som har relevans med saker i kommunestyret fra oktober 2019 – 2023.


Innspill til langtidsplan for Forsvaret – hilsen ElverumHøyre

Saken varoppe til behandling i kommunestyret 30.10.2019.

138/19 Innspill til langtidsplan for Forsvaret KS- 138/19 – 30.10.2019:

Vedtak: Elverum kommune støtter innspill til langtidsplan for Forsvaret som er vedlagt saken


Dette erhovedpunktene i vedlegget i saken.

Følgende forhold som ikke er nevnt i Forsvarsjefens Fagmilitære råd, mener vi bør vurderes i den kommende prosessen:

– Haslemoen som rekruttskole for Hæren. Det er allerede en utfordring for Hæren å gjennomføre rekruttskolen utenfor de operative avdelingene i inneværende Langtidsplan. En rekruttskole på Haslemoen kan startes opp meget raskt, da all infrastruktur er på plass og tilgjengelig.

– Utvidelse av flystripa på Landsørkje flyplass i tilknytning til Rena leir. En forholdsvis kort utvidelse av rullebanen vil kunne gjøre flyplassen tilgjengelig for å ta av med full last med C-130 og C-17 (NATOs transportfly). Noe som gir økt operativ tilgjengelighet på de forskjellige beredskapsstyrkene på Rena, samtidig som troppetransporter blir mindre transparente. Rotasjon av norske og allierte styrker for trening i det instrumenterte treningsfeltet vil forenkles.

– Et sidespor for avlasting av tunge stridskjøretøy på Hovdmoen nord for Rena. Dette vil redusere/fjerne behovet for tunge beltekjøretøy i Rena sentrum.

– Forsvarets spesialkommando tilføres egne helikoptre på Rena.

FraElverum Høyres kommunestyreprogram, side 7;

3.6 Forsvaret

Elverums posisjon som forsvarsby børbefestes og styrkes gjennom en langsiktig satsing fra kommunes side. ElverumHøyre vil arbeide for mer aktivitet på Terningsmoen og ønsker å opprettholdeordningen med forsvarskoordinator. Elverum Høyre vil arbeide for at Norge skalkomme opp på 2% målet i 2024 og støtter opp om ambisjonen om en fremtidigBrigade Sør i Østerdal Garnisjon.

Og her erYngve Sætres sitt innlegg i kommunestyret om saken;

Ordfører!

Forsvarssjefens fagmilitære rådog langtidsplanen for forsvaret er viktig for NATO, Norge og Sør – Østerdalen.

Det er verdt å merke segfølgende setninger i Forsvarssjefens råd:

«Den militærstrategiske situasjoneni våre nærområder er betydelig forverret siden 2014. Nordområdene er igjenarena for stormaktsrivalisering. Virkemiddelbruken øker i styrke og omfang, ogvi utfordres på flere områder allerede i fredstid.»

Dette er sterke ord fraForsvarssjefen som vi må ta på alvor. Den endrede sikkerhetssituasjonen er ogsåbakgrunnen for at regjeringen har økt forsvarsbudsjettene hvert år siden 2013.

Siden 2017 har forsvaret blittstyrket med over 8 milliarder kroner.

I sitt fagmilitære råd kommerforsvarssjefen med fire ulike scenarier A,B,C og D, hvorav han anbefalerscenario A.

Dette alternativet innebærer enbetydelig økning i forsvarsbudsjettet tilsvarende 25 milliarder kroner innen2028.

Om dette er realistisk ellerikke skal ikke jeg spekulere i, men vi bør ta innover oss at det endredetrusselbildet må innebære en betydelig økning i forsvarsbudsjettene i årenefremover.

Et annet moment som taler fordette er målsetningen om at vi skal ivareta våre NATO – forpliktelser og kommeopp på et nivå hvor forsvarsbudsjettet utgjør 2% av BNP.

Dette er et mål Høyre stillerseg fullt og helt bak.

For øvrig er det viktig å merkeseg hva Forsvarssjefen i sitt råd sier om Terningmoens fremtid. Jeg siterer:

«Enkelte baser videreutviklesog tilpasses, avhengig av strukturalternativ. Særlig gjelder dette Terningmoensom videreutvikles til å bli hovedsete for rekruttutdanningen til Hæren ogHeimevernet.»

Dette rådet er veldig gledeligog det gir åpenbart positive signaler om Terningmoens fremtid.

Når de gjelder våre innspilltil langtidsplanen som her foreslås er disse i hovedsak gode og riktige.

Det politisk mestbetydningsfulle er det kraftige signalet vi sender om at vi støtter etableringav en ny brigade i Sør-Norge, og at denne bør lokaliseres til ØsterdalenGarnison.

Det er ingen tvil om at detteer et stort tiltak som vil innebære en betydelig økning i aktivitet og antallsoldater i vårt område.

Jeg mener det fagmilitære rådetfra forsvarssjefen slår fast en gang for alle at det er realistisk og nødvendigå etablere en ny brigade i Sør – Norge.

Faktisk ligger en ny brigadeinne både i hans alternativ A og B, hvorav det altså er alternativ A som eranbefalt.

Et så klart råd om å oppretteen ny brigade kan ikke overses og bør hensyntas i det videre politiske arbeidetpå sentralt nivå.

I denne prosessen bør vi allepåvirke våre ulike politiske partier sentralt til å støtte opp under en nybrigade i Sør.

Som sagt er høringsinnspilletgodt, og det eneste jeg savner er en utdyping og konkretisering av hvordan detre leirene Rena, Terningmoen og Haslemoen i fremtiden kan utfylle og støtteopp om hverandre i en ny brigade.

Dette er viktig da vi bør søkeå fremheve våre samlede regionale og militære fortrinn i diskusjonen om en nyBrigade Sør.

Selv om dette med fordel kunnevært utdypet i høringsuttalelsen kommer jeg likevel ikke med noenendringsforslag rundt dette.

Den viktigste konklusjonen erat trusselbildet er forverret og forsvaret må styrkes.

Et sentralt virkemiddel i denforbindelse er å etablere en brigade i Sør Norge, lokalisert til ØsterdalenGarnison.

Jeg håper alle i denne sal kanstøtte denne høringsuttalelsen slik at vi gir et unisont signal om at vi ønskeren styrking av forsvaret og en brigade i Sør.

Det er viktig for landetsforsvar.

Takk!

Link til facebook