Omsorg i Elverum

Utfordringen for Elverum kommune er at antallet eldre over 80 år de neste 25 årene fordobler seg.

Omsorg i Elverum

Utfordringen for Elverum kommune er at antallet eldre over 80 år de neste 25 årene fordobler seg. For å møte denne utviklingen har kommunestyret vedtatt å bygge ut følgende fra 2015 til 2018:

24 omsorgsboliger med heldøgns bemanning tilpasset personer med demens og 16 ordinære omsorgsboliger på Jotunhaugen

24 omsorgsboliger bygges på Moen sykehjem når avdeling 3 og 4 flytter til Helsehuset i 2017

Elverum helsehus etablerer 72 korttidsplasser (her inkludert plasser for øyeblikkelig hjelp, plasser til utskrivningsklare pasienter fra sykehus, avdeling 3 og 4 fra Moen sykehjem og 8 rehabiliteringsplasser som i dag er på Jotunhaugen). På denne måten samler vi fagmiljø, oppnår stordriftsfordeler og bygger omsorgsboliger som vi i dag har underdekning på. Høyre mener at vi med dette legger til rette for å håndtere den store økningen i antallet eldre som kommer etter 2025.

Budsjettet i PRO har økt drastisk de siste årene, og for å holde budsjettene har sektorsjef i PRO måtte komme opp med innsparingstiltak. Forslaget om å legge ned Sætre alders og sykehjem var et tiltak for blant annet å skaffe personell nok for å bemanne opp de nye tilbudene. Fordi Elverum har en nedgang i antall eldre over 80 år de kommende årene og først når dagens antall i 2022 er dette en løsning som gir merverdi for brukere av helsetjenestene i Elverum og holder budsjettet innen akseptable rammer. Kommunens stramme økonomi gir ikke rom for en videreføring av Sætre med dagens gjøremål samtidig som vi skal etablere og bemanne omsorgsboliger og styrke hjemmebasert omsorg. Da trenger vi personell og ressurser for å få på plass ny og fremtidsrettet struktur.