Rådhusplassen, en del av Elvarheimsparken.

Vi må se helheten i utviklingen av Leiret!

Folkefest i Elverum

I et leserinnlegg 19. juli hevder Ap`s gruppeleder Ingvar Midthun at Elverum Høyre bommer når vi vil bevilge fem millioner kroner til barn, unge og frivillighet fremfor steinlegging av Rådhusplassen.
Elverum Høyres prioritering er overhodet ikke noen bom, men et bevisst og langsiktig valg om å satse på barn, unge og frivillighet. Dette på bakgrunn av de behovene vi ser i Elverum, og som understrekes av tallmateriale.
Det er likevel ikke slik at Elverum Høyre er prinsipielt imot en oppgradering av Rådhusplassen. Men det er nødvendig å se mer helhetlig på utviklingen av Leiret og Rådhusplassen, enn det som ligger i Ap`s forslag.
Byplanen vedtatt 28.08.19 understreker behovet for helhet. En av de sentrale føringene i planen er følgende: «Elvarheimsparken videreutvikles som byens storstue både som bytorg og park med forbindelse helt ned til Glomma. Sikten mot Rådhuset må sikres».
Når AP i det siste kommunestyremøtet før sommerferien legger et forslag «på bordet» om å bruke fem millioner kroner på steinlegging av Rådhusplassen, er dette et veldig avgrenset tiltak som ikke ser på helheten med hva bytorget/parken skal bli. Ap sitt forslag er heller ikke faglig utredet med tanke på trafikkavvikling og hensyn til universell utforming. Resultatet er ikke overraskende at det allerede er kommet kritiske merknader til bruk av brostein på Rådhusplassen.
Elverum Høyre mener i likhet med Ap at vi må ha ambisjoner for byutvikling. Men forslag fra politiske partier må utredes fra kommunedirektøren slik at vi ikke risikerer å investere i noe vi ikke trenger eller ønsker. Elverum Ap sitt forslag er prematurt, og bruken av fem millioner kroner kan fort bli en feilinvestering i forhold til føringene i byplanen om et bytorg og en park som skal være byens storstue.
Kommunen er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon, og Elverum Høyre mener det er viktigere å bruke penger på barn, unge og frivillighet, enn på et avgrenset tiltak uten forankring i kommunens planer. På et senere tidspunkt vil vi kunne støtte utvikling av Rådhusplassen, men det må skje etter en faglig utredning som også ivaretar helheten i byplanen.