Regjeringen sier ja til nytt Mjøssykehus

Pressemelding | Dato: 05.06.2023

Regjeringen har besluttet å si ja til nytt Mjøssykehus lokalisert i Moelv i Innlandet. Når sykehuset står klart, vil det gi et betydelig styrket tilbud for innbyggerne i Innlandet. Samtidig vil sykehuset i Elverum få mer aktivitet enn det som lå i forslaget fra Helse Sør-Øst.

Beslutningen innebærer blant annet:

 • På sykehuset i Elverum blir det mer døgn- og dagkirurgi innen ortopedi, planlagt kirurgi, et bevegelsessenter med et styrket rehabiliteringstilbud og indremedisinske akuttfunksjoner.
 • Regjeringen ønsker også at det legges til rette for et fødetilbud med barselavdeling ved Elverum sykehus, og ber Helse Sør-Øst utrede dette.
 • Kunnskapsdepartementet vil bli bedt om å sette i gang et arbeid med mål om å etablere egen fysioterapiutdanning i Elverum.

BAKGRUNN: REGJERINGENS VEDTAK OM SYKEHUSET INNLANDET

 1. Det kommuniseres at regjeringen vil at Sykehuset Innlandet skal videreutvikles gjennom;
  • Etablering av et Mjøssykehus i Moelv.
  • Et forsterket Elverum sykehus sammenlignet med gjeldende vedtak i Helse Sør-Øst RHF. Det er et klart mål å utnytte mer av bygningsmassen på Elverum.
  • Et Tynset sykehus hvor dagens virksomhet videreføres med aktivitet og arbeidsplasser minimum på dagens nivå 
  • Et allsidig lokalsykehus på Lillehammer, inkludert at Lillehammer sykehus har ortopedi og generell kirurgi for eget lokalsykehusområde. 
 2. Basert på dette målbildet ber regjeringen om at Helse Sør-Øst legger til rette for:
  • Videreutvikling av det elektive ortopediske tilbudet ved Elverum sykehus, hvor mer døgn- og dagkirurgi innen ortopedi legges til Elverum sykehus.
  • Et sterkt rehabiliteringstilbud ved Elverum sykehus, herunder en videreføring av døgntilbudet som i dag finnes i Ottestad (avdeling for medisinsk rehabilitering) som flyttes til Elverum, istedenfor Moelv. Det skal gjøres nødvendige bygningsmessige tilpasninger.
  • En styrking av tilbudet ved Tynset sykehus.
  • Etablering av et bevegelsessenter ved Elverum sykehus, med elektiv ortopedi og fysikalsk medisin og rehabilitering som en stamme for et slikt fagmiljø, sammen med NAVs senter for tekniske hjelpemidler, høyskolens opplæring i kroppsøving og relevante ideelle aktører.
  • Regjeringen ber også Helse Sør-Øst om at det gjøres en egen vurdering av mulighetene for samspill mellom forsvarets aktivitet og et styrket medisinsk miljø ved Elverum sykehus innen rehabilitering og et bevegelsessenter. Videre skal det vurderes hvordan det akuttmedisinske tilbudet kan ivareta forsvarets behov, og om det er muligheter for samarbeid om for eksempel opplæring og trening.
 3. Regjeringen ønsker også at det legges til rette for et fødetilbud med barselavdeling ved Elverum sykehus, og ber Helse Sør-Øst utrede dette.
 4. Det kommuniseres fra regjeringen, i tråd med tidligere vedtak fra Helse Sør-Øst at de indremedisinske akuttfunksjonene skal legges til Elverum sykehus for det opptaksområdet som i dag har sykehuset i Elverum som sitt lokalsykehus (jf. vedtak av styret i Helse Sør-Øst 22. september 2022).
 5. Regjeringen orienterer om at den har bedt Kunnskapsdepartementet om å sette i gang et arbeid med mål om å etablere egen fysioterapiutdanning i Elverum for å bygge et enda sterkere fagmiljø i Elverum knyttet til bevegelsessenteret.