Reduksjon i antall institusjonsplasser

På denne sida kan du følge med på saker fra Elverum Høyres kommune-styreprogram som har relevans med saker i kommunestyret fra oktober 2019—2023.Slik tar vi vare på stemmen din…..Denne gangen er det saken om reduksjon i antall institusjonsplasser .

020/20 Reduksjon i antall institusjonsplasser KS- 020/20 – 26.02.2020:

Vedtak:

  1. Institusjonstjenesten reduseres med 8 plasser på kort sikt, for å redusere utgifter til tjenesten. Aldershjemsplassene i 2. etasje ved Sætre alders- og sykehjem stenges, da aldershjemsplassene ikke fullt ut dekker det behovet til dagens sykehjemspasienter.
  2. Utredningspunktene 10 og 21 må sees i sammenheng. Vurderinger rundt ledige lokaler på Moen sykehjem og Sætre aldershjem vil inngå i en samlet vurdering for hvordan helse- og omsorgstjenesten i Elverum skal planlegges frem mot 2030.
  3. Saken ses i sammenheng med verbalforslag fra kommunestyrets budsjettmøte 18.12.19, og stengning av aldershjemsplassene utsettes til etter at utredningene i verbalpunktene 10 og 21 fra budsjettmøtet er politisk behandlet. Det forutsettes at Sætre skal utvikles og omstilles med tanke på institusjonens framtidige rolle i kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Protokollen ser du her

Innlegg i kommunestyret 26.02.20 om reduksjon i antallinstitusjonsplasser

Av Yngve Sætre, gruppeleder i Høyre

Ordfører!

Denne saken er et utslag av større endringer i Norge og lokale utfordringer i Elverum. På landsbasis er trenden at kommunene går bort fra aldershjem. Disse pasientgruppene bor nå hjemme eller i omsorgsbolig. Sætre aldershjem ble bygget i 1984 og plassene der er nå de minst egnede vi har. Samtidig har vi ledige institusjonsplasser på våre øvrige sykehjem.

Elverum kommune kan ikke sitte stille og se på at vi totalt sett har ledig kapasitet samtidig som noen av våre institusjonsplasser ikke er egnet da de er bygget for andre behov enn i dag. Det rådmannen foreslår er derfor riktig og nødvendig for å bruke våre ressurser på en god måte og gi et best mulig tilbud til våre eldre.

Når det gjelder tillegget fra Arbeiderpartiet om å utsette reduksjonen samtidig som vi sier at Sætre skal utvikles og omstilles er vi i Høyre mer skeptiske. Dette fordi kommunens helse- og omsorgstjeneste kommer til å gå igjennom store endringer de neste 10-20 år. Selv om vi har overkapasitet nå vil antall eldre i Elverum over 80 år doble seg de neste 20 årene. I 2030 trenger vi sannsynligvis om lag 100 flere institusjonsplasser enn det vi har i dag. Samtidig vet vi at på sikt vil kommunene i Norge høyst sannsynlig gå inn i mer krevende økonomiske tider.

I denne situasjonen mener vi det er uklokt å proklamere hvordan strukturen på våre omsorgstjenester vil bli i fremtiden. Å låse strukturen allerede i dag kan vise seg å bli krevende når vi skal bygge fremtidens eldreomsorg i Elverum.

Arbeiderpartiets tilleggsforslag innebærer også en utsettelse av reduksjonen, noe som gir usikkerhet om det faktisk vil bli gjennomført. Det siste kommunen trenger nå er mer økonomisk usikkerhet. Det er grunn til å minne om at forslaget om å stenge de åtte plassene kommer som følge av et allerede vedtatt kutt i budsjettet på 2,58 millioner kroner. Ved å utsette reduksjonen vil dette kuttet ikke kunne innfris fullt ut, og det resterende kuttet må tas på andre områder i kommunens budsjett. Det er uheldig og Høyre setter spørsmålstegn ved om dette i det hele tatt er gjennomførbart.

Jeg vil også stille et spørsmålstegn ved substansen i lovnaden fra Arbeiderpartiet om at Sætre skal utvikles og omstilles som en del av kommunens omsorgstjeneste. Hvordan skal innbyggere, ansatte og brukere tolke det når Arbeiderpartier på den ene siden sier at de om noen måneder vil stenge over halvparten av aldershjemsplassene på Sætre, mens de i neste setning sier at Sætre skal utvikles? Jeg tror mange vil ha problemer med å forstå og ha tillit til denne logikken fra Elverum Arbeiderparti.

Oppsummert så vil Høyre redusere antallet institusjonsplasser i tråd med rådmannens forslag for å få best mulig tjenester til de eldre ut av kommunens ressurser. På lang sikt må vi være innstilt på at utfordringene og endringene kan bli store. Derfor er det for tidlig å konkludere hvordan strukturen på vår omsorgtjeneste vil bli i fremtiden.

Takk!
Link til protokoll