Skal Elverum Ap på nytt sende regningen over på innbyggerne?

Eiendomsskatten treffer særdeles usosialt

Nils Richard Melby

Av Yngve Sætre, ordførerkandidat og Nils Richard Melby, kommunestyrekandidat, Elverum Høyre.

I Østlendingen den 22. august hadde Elverum APs Bjørn Jarle Rødberg Larsen et innlegg hvor han kommer med flere påstander knyttet til Elverum Høyre og kommuneøkonomien, herunder også eiendomsskatten. Flere av disse påstandene trenger åpenbart å kommenteres. Elverum Høyre har gjort det til en av våre mange valgkampsaker å jobbe for en reduksjon av eiendomsskatten.

Argumentene tør være kjent, men handler i grovt om at eiendomsskatten treffer særdeles usosialt, og da spesielt for de som har minst fra før. Dette ønsker Høyre å gjøre noe med, men vi kommer ikke til å avvikle eller redusere eiendomsskatten dersom det ikke er et tilfredsstillende økonomisk handlingsrom for dette. Dette er noe vi har vært tydelige på.

Hvordan vi skaper økonomisk handlingsrom må ses i en større sammenheng, hvor effekter av eksempelvis rasjonell drift, økt tilflytting og etablering av arbeidsplasser står sentralt. Elverum Høyre mener at vårt program bereder nettopp for økt tilflytting og bedre grunnlag for etablering av virksomheter, og dermed også flere arbeidsplasser.

Og uansett hva Arbeiderpartiet måtte mene om saken, så er det slik at skatt og skattenivå betyr noe for innbyggerne og det betyr noe for de som skal drive virksomhet. Videre er Elverum Høyre av den klare oppfatning at i et budsjett på over 1,8 mrd. kroner, så bør det være muligheter for å finne det handlingsrommet vi trenger for å evt. redusere eiendomsskatten uten å måtte kutte i velferdsordninger.

Finner vi imidlertid ikke et tilfredsstillende handlingsrom, så reduserer vi heller ikke eiendomsskatten. Politikk handler om prioriteringer, og det er nettopp det arbeidet vi i Elverum Høyre ønsker å fokusere på når vi skal utarbeide våre budsjettforslag i fremtiden. Det hører for øvrig også med til historien at Elverum Høyre alltid har levert budsjettforslag i balanse. Så Elverum AP kan ta det helt med ro, Høyre kommer til å fortsette å være et ansvarlig parti med en forsvarlig økonomistyring.

Men Bjørn Jarle R Larsen og Elverum AP serverer oss flere påstander som kan være interessante å se nærmere på. Det påstås bl.a at det de 2 første årene i denne kommunestyreperioden er skapt flere hundre nye arbeidsplasser i Elverum. Det stemmer for så vidt at det er etablert flere arbeidsplasser, men disse er i nevnte periode primært skapt i Statlig sektor.

Dette er altså Statlige arbeidsplasser, og etablering av statlige arbeidsplasser har så absolutt ingen ting å gjøre med Elverum Arbeiderparti sin politikk. Om noe så er det Høyre nasjonalt sin gevinst at disse arbeidsplassene er etablert, all den tid det var Høyre som satt i regjering i denne perioden. Videre kan vi også lese av tallene til SSB, at det i privat sektor for samme periode var en nedgang i antall stillinger. Det har altså under Elverum AP vært en nedgang i sysselsettingen for denne viktige sektoren i Elverum.

Videre blir det, i kjent stil, servert flere skrekkhistorier fra tiden Høyre var i posisjon. Det er påstander om at det var mindre satsning på skole, mindre satsning på psykiatri, mindre satsning på kultur, masseoppsigelser i kommunen, det henvises til innkjøpsstopp, ansettelsesstopp, tømming av fond osv osv.

Elendighetsbeskrivelsen er av eventyrlige proporsjoner, og alt tas sedvanlig nok ut av sine sammenhenger, og helles opp i ei gryte hvor det deretter kokes opp til et narrativ om at Elverum AP egenhendig har snudd kommuneøkonomien til det bedre. Og for å toppe det hele så konkluderes det altså med at denne forestillingen om at Elverum AP har reddet kommuneøkonomien, er ensbetydende med økt tilflytting.

Alt dette påstås uten en eneste dokumentert sammenheng. Sett i forhold til Elverum APs elendighetsbeskrivelse, kan det være på sin plass å minne Elverum AP om at Elverum kommune aldri har vært på Robek-listen under Høyre. Og for de som husker noen år tilbake, så var Elverum kommune på nettopp Robek-listen, men da under Arbeiderpartistyre.

Det er heller ikke slik at det var mindre satsning på psykiatri, kultur og skole under Høyre. Ei heller var det masseoppsigelser eller trusler om det. Snarere tvert om så styrket Høyre psykiatrien med flere kommunepsykologer, det var satsning på IKT i skolen, satsning på tidlig innsats i skolen, styrking av skolekontoret, og ikke minst en styrking av næringsarbeidet i kommunen, for å nevnte noe.

I vår periode økte også grunnskolepoengene fra 38,3 til 42,5, og det sier noe om satsning i skolen. I forhold til årsaken til en dårligere kommuneøkonomi i vår siste periode, så handlet det i hovedsak om fallende befolkningsvekst grunnet regionale trender og svingninger. Denne trenden var godt synlig i flere av landets kommuner, også i Innlandet.

I tillegg hadde vi økte kapitalkostnader grunnet helt nødvendige låneopptak for å bl.a ta igjen vedlikeholdsetterslep, og nye investeringer i bl.a skole og nytt Helsehus. Dette var for øvrig låneopptak det var politisk enighet om å gjøre. I dag har de regionale trendene igjen snudd slik at befolkningsveksten tar seg opp igjen, og det er selvsagt bra.

Men dette har så absolutt ingen ting å gjøre med Elverum Arbeiderpartis politikk. Det er relativt opportunistisk å ta nasjonale og regionale trender til inntekt for egen politikk uten å vise til en eneste dokumentert sammenheng.

Vider kan det jo være fristende å stille APs spørsmål om finansiering av Høyres valgkampløfter tilbake til nettopp Elverum AP. Et raskt oppslag i Elverum APs valgprogram viser en mengde tiltak som de ønsker å gjennomføre i kommende periode. Det er bra med ambisjoner, men vi kan jo spørre oss om hvordan Elverum AP har tenkt å finansiere dette?

Eiendomsskatten har de jo allerede makset, og effektivisering og rasjonalisering av driften i kommunen er åpenbart utelukket, så hvor skal det kuttes? Eller for å spørre på en annen måte, skal kostandene igjen veltes over på kommunens innbyggere, også de med minst fra før?

Dersom Elverum Høyre kommer i posisjon, vil vi som tidligere gjennomføre en ansvarlig økonomisk politikk, og vi mener selvsagt at vår politikk vil gi oss det økonomiske handlingsrommet vi trenger for å lykkes. Vi har som tidligere nevnt alltid utarbeidet ansvarlige budsjetter i balanse, og det skal vi fortsette med.

Så svaret på Elverum APs innledende spørsmål blir som følger: Politiske ambisjoner er viktig uavhengig av politisk parti. En av Elverum Høyres mange ambisjoner er å redusere eiendomsskatten fordi den er usosial. Men Elverum Høyre vil bare vurdere å kutte i eiendomsskatten under forutsetning av at det finnes et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom.

Vi ønsker våre venner i Elverum AP en videre god valgkamp!