Skolestrukturendring

På denne sida kan du følge med på saker fra Elverum Høyres kommune-styreprogram som har relevans med saker i kommunestyret fra oktober 2019—2023.Slik tar vi vare på stemmen din…..Denne gangen er det saken om skolestrukturendring. Saken har fått mye omtale i både aviser og sosiale medier. Høyre har, nok en gang, tatt en tydelig beslutning, noe du kan lese om i innlegget til Yngve Sætre.

021/20 Skolestrukturutredning – Svar til kommunestyret fra Utdanningskomiteen

KS- 021/20 – 26.02.2020: Vedtak:

1. Kirkeby oppvekstsenter avvikles fra og med august 2020. Det gjennomføres en fleksibel overføring av elevene ved skolen for skoleåret 2020-21, dette for å gi elevene mulighet til å velge mellom Hernes, Sørskogbygda eller Ydalir skoler. For etterfølgende år innlemmes Kirkeby skolekrets i Hernes skolekrets. Barn i Kirkeby barnehage blir overført til Ydalir barnehage eller Terningen barnehage fra og med barnehageåret 2020-21, gjeldende fra 1. august. Overføringen skjer i tråd med det som er skissert i skolestrukturutredningen under punkt 8.1.4. (Kirkeby oppvekstsenter avdeling barnehage)


2. Spørsmålet om sammenslåing av ungdomsskolene og nedbygging av barneskolekapasiteten i sentrum må utredes videre med tanke på prognoser for elevtallsutvikling, skolens faglige innhold, driftskostnader og investeringer knyttet til de ulike alternativene som er mulig. Saken må komme til ny politisk behandling innen utgangen av 1. halvår 2021.

3. Nedleggelse av skolene følger Utdanningsdirektoratets rundskriv, Udir-2-2012,behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser. Her legges punkt 4 til grunn for videre saksbehandling.


Endelig vedtak om nedleggelse av Kirkeby oppvekstsenter og flytting av ungdomstrinnet fra Hanstad skole til Elverum ungdomsskole, gjøres i kommunestyremøtet den 27.05.20.


Protokollen ser du her

Innlegg i kommunestyret 26.02.20 omskolestrukturutredningen

Av Yngve Sætre, gruppeleder Høyre

Ordfører!

Bakteppet i denne saken er at Norge som nasjon må prioritere kunnskap og skole enda høyere skal vi møte omstillingene vi står foran. Dette er drivkraften bak de nasjonale kravene om økt kompetanse for lærere, lærernorm og en femårig masterutdanning for lærere.

Jeg mener dette er helt riktig veg å gå. Spesialisering gir økt dybdekunnskap og vi vet at lærernes kompetanse har mye å si for elevenes prestasjoner. Hvordan vi organiserer skolen vår har betydning for lærernes mulighet til spesialisering og til å jobbe i et fagmiljø med andre lærere. Og det leder oss frem til det som egentlig er kjernen i denne saken: Hvordan skal vi ruste elevene best for fremtiden med de økonomiske ressursene vi som kommune rår over?

Svaret på det er ikke store eller små skoler, men bedre ressursbruk som gjør at vi får mer kunnskap og læring ut av hver kommunale krone. Dette vil i neste omgang gi elevene bedre forutsetninger for å tilegne seg kunnskap og møte fremtiden.

Det er grundig dokumentert i utredningen hvordan elevtallet kommer til å synke i årene som kommer, selv med en befolkningsvekst på 1%. I dag har vi 530 ledige plasser i Elverumsskolen. De neste fem årene sier prognosene at vi vil få en nedgang på 243 elever, noe som gir en ledig kapasitet på 773 elever. På vår minste skole Kirkeby er det nå 31 elever, mens barnetrinnet på Hanstad har 328 elever.

Høyre mener i liket med komiteen at dette bildet gjør det nødvendig med strukturelle endringer. Lærernorm og krav om økt spesialisering av lærerne presser på i samme retning. Forskningen er nøytral – i den forstand at det ikke er noen vesentlig forskjell på små og store skoler. Men samtidig er det grunn til å anta at det er lettere å etablere profesjonelle læringsfellesskap på skoler som er over en viss størrelse.

Høyre konkluderte allerede før jul med at Kirkeby skole burde avvikles gitt elevtallsutviklingen. Det er bra at komiteen nå har vurdert alle sider ved saken og konkludert med at prosessen mot avvikling bør starte.

Når det gjelder ungdomsskoledelen på Hanstad og flytting av denne er det andre vurderinger som ligger til grunn. Et element vi bør legge vekt på er de positive effektene ved å skifte skole en gang i løpet av de første ti skoleår. Det tror jeg er sunt. Det å måtte forholde seg til nye mennesker og miljøer er nyttig, og noe som til en viss grad også må læres.

Alt i alt er dette et godt stykke arbeid som er utført av komiteen. Høyre støtter innstillingen som den foreligger fra komiteen fordi dette vil gi de beste læringsvilkår for elevene i Elverum.

Takk!