Spørretimen – Parkering ved skysstasjonen

På denne sida kan du følge med på saker fra Elverum Høyres kommune-styreprogram som har relevans med saker i kommunestyret fra oktober 2019—2023. Slik tar vi vare på stemmen din…..Denne gangen er det spørsmål fra Yngve Sætre i kommunestyrets spørretime.

005/20Kommunestyrets spørretime KS- 005/20 – 29.01.2020: Møtebehandling:

Spørsmålfra Yngve Sætre (H) om parkering ved skysstasjonen;

«Ordfører!

Mitt spørsmål er som følger: Vil ordfører ta initiativ til en prosess for å etablere flere langtids parkeringsplasser ved Elverum skysstasjon? Bakgrunnen for spørsmålet er parkeringssituasjonen ved skysstasjonen. Det er mange reisende som kommer dit med bil og skal videre med buss eller tog. De trenger parkering. De reisende er ikke bare fra Elverum, men fra hele regionen. Elverum skysstasjon er på den måten en viktig brikke i kollektivtilbudet i hele Sør- Østerdalen. Det er nå cirka 90 langtids parkeringsplasser ved skysstasjonen, og mange dager er det fullt eller nesten fullt på parkeringsplassen. Dette skaper potensielt problemer for de reisende, og det kan også bidra til at noen reisende velger privatbilen fremfor buss eller tog. Det er et klart politisk mål at flere skal reise kollektivt, og vi ser allerede en vekst. I 2018 hadde Rørosbanen en vekst i antall reisende på 1,2 prosent, og busselskapet Hedmark trafikk hadde en vekst på 0,75 prosent. Med en fremtidig dobbeltsporet jernbane til Moelv og valg av østre linje og stasjon ved Vikingskipet vil det bli mulig med en direktelinje toglinje fra Elverum til Oslo med reisetid på litt over en time. Da vil det bli aktuelt for mange å dagpendle til Oslo og parkeringsbehovet vil kunne øke betydelig. Dette er argumenter som tilsier at skysstasjonen må rustes for å ta imot flere reisende i årene som kommer. Mange reisende vil komme til skysstasjonen med privatbil. Elverum Høyre mener at parkeringsbehovet ved Elverum skysstasjon på sikt bør løses med et parkeringshus bygget i tre. Dette vil være den beste og mest fremtidsrettede løsningen for skysstasjonen, og det vil bidra positivt til byutvikling på Vestad. Dette er en løsning som krever tid og ressurser å få på plass. På kort sikt bør det derfor etableres flere parkeringsplasser på bakkenivå for å møte behovet her og nå. Det må også vurderes om det bør etableres flere ladeplasser for elbiler. På bakgrunn av disse argumentene mener jeg og Elverum Høyre at Elverum kommune og ordfører snarest bør ta initiativ til en prosess for å etablere flere parkeringsplasser ved skysstasjonen. Et initiativ og en dialog med Bane Nor bør være første skritt i etslik prosess.

Takk!»

OrdførerLillian Skjærvik (Ap) besvarte spørsmålet;

Området som er aktuelt for utvidet parkering og parkeringshus er det BaneNOR SF som eier og disponerer. Elverum kommune har ingen signaler fra BaneNOR SF om hvilke tanker de gjør seg for fremtiden og hvilke planer de har, heller ikke hvilke behov Innlandstrafikk FKF ser for seg. Gjeldende reguleringsplan for området er gammel og gir ingen svar på spørsmålene. Når vi starter utarbeidelse av kommunedelplan Vestad Nord vil dette arealet inngå, da er det rimelig å forvente at vi får noen signaler. Men pr nå har vi ikke økonomiske midler til å starte opp planarbeidet. Ellers må jeg få tillegge at deler av spørsmålet legger såkalt fleksibel stasjonsløsning (Øst) i Hamar til grunn. Denne løsningen vil medføre en betydelig ombygging av Elverum stasjon, bl.a. fordi Elverum da blir endestasjon for Rørosbanen. Jeg tror man trygt kan anta at BaneNOR i den forbindelse vil være påpasselige med å få sikret tilstrekkelig antall parkeringsplasser på stasjonen. Elverum kommune vil i formannskapets møte den 12.2.2020 gi en høringsuttalelse ifb med dobbeltspor på Hamar. Fremtidig løsning for jernbanen i Hamar vil påvirke tilbudet i Elverum. Jeg noterer meg spørsmålet og med henvisning til den gledelige trafikkveksten som det referes til i spørsmålet vil jeg ta opp med BaneNOR SF og Innlandstrafikk FKF om de har noen tanker om kapasitetsøkning på skysstasjonen.

—-—