Spørretimen – Er ordfører villig til ny vurdering av tilskuddet til møteplassen?

På denne sida kan du følge med på saker fra Elverum Høyres kommune-styreprogram som har relevans med saker i kommunestyret fra oktober 2019—2023.Slik tar vi vare på stemmen din…..Denne gangen er det spørsmål fra Yngve Sætre i kommunestyrets spørretime.

Saken ble behandlet i kommunestyret 26.02.2020

013/20Kommunestyrets spørretime KS- 013/20 – 26.02.2020: Vedtak:

Møtebehandling:Spørsmål fra Yngve Sætre (H): Ordfører! Mitt spørsmål er som følger: 1. Erordføreren villig til å gjøre en ny vurdering av tilskuddet til Møteplassenfor 2020, og øke tilskuddet tilbake til nivået slik det var i 2019?

Bakgrunnen for spørsmålet er kuttet til Møteplassen på kr. 275.000, tilsvarende 24% av tilskuddet, som ble vedtatt i budsjettet til posisjonen bestående av Arbeiderpartiet, SV og Fremskrittspartiet i desember. Jeg viser også til en artikkel i Østlendingen 2. februar hvor styreleder i Møteplassen sier at det som følge av kuttet i tilskudd ligger an til færre ansatte og kutt i tilbudet. Styrelederen beskriver dette som en krise og en prekær situasjon. Jeg viser dessuten til en artikkel i Østlendingen 4. februar hvor ordføreren omtaler Møteplassen som «krydderet i hverdagen». Ordføreren gir på dette tidspunktet få eller ingen signaler om når tilskuddet eventuelt vil bli økt igjen. Høyre mener at Møteplassen er noe vi kan være veldig stolte av i Elverum. Møteplassen gir eldre, funksjonshemmede og deres pårørende mulighet til aktivitet og fellesskap og er en viktig del av den såkalte omsorgstrappa. Møteplassen bidrar til at de eldre kan bo lenger hjemme, noe som er viktig for å kunne møte økningen i antall eldre fremover. Framskrivninger viser at antall innbyggere over 80 år i Elverum vil doble seg de neste 20 år. Gitt dette bør vi heller satse sterkere på Møteplassen enn å kutte i tilskuddet. Møteplassen motvirker også ensomhet, noe som er et voksende problem i Norge. Den største nasjonale undersøkelsen på dette området er gjort av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, og den viser at forekomsten av depresjon hos eldre over 75 år har økt siden 90-tallet og frem til i dag. Undersøkelsen viser også at fire av ti eldre over 80 sier de har vært ensomme de siste 14 dagene. Møteplassen er etter min mening langt mer enn krydder i hverdagen. Møteplassen gir konkret økning i livskvalitet for de eldre, og den er en viktig del av samfunnets velferdstilbud. Jeg vil i den anledning vise til uttalelse fra Ole Petter Øverby, som sier følgende til Østlendingen 2. februar: «Møteplassen betyr alt for meg. Her har vi det godt med god mat og alltid hyggelig betjening. Her får vi møte og snakke med folk – her koser vi oss», sier Øverby. Det er åpenbart en alvorlig situasjon Møteplassen nå er kommet i, og det er grunn til å lytte til advarslene fra styrelederen. Jeg og Høyre mener dette budsjettkuttet er uklokt. Vi er bekymret for at kuttet vil føre til redusert tilbud, og at dette på sikt vil kunne true hele virksomheten til Møteplassen. Det er behov for 275.000 kroner for å kunne videreføre tilskuddet på 2019 nivå. Høyre hadde disse midlene inne i vårt alternative budsjett. Vi hadde realistiske og gjennomførbare inndekninger for alle våre budsjettforslag, inkludert støtten til Møteplassen. Dette viser at det er mulig å finne disse pengene hvis kommunestyret vil. Vi vet også at skatteinngangen har vært god for 2019 og at befolkningsveksten viser tegn til bedring. Kommunen har fortsatt økonomiske utfordringer, men det er et visst handlingsrom, noe vi viste i vårt alternative budsjett. Jeg og Høyre håper at ordføreren ser på Møteplassen som et viktig velferdstilbud til de eldre i Elverum, og vi ber ordføreren om å vurdere tilskuddet til Møteplassen på nytt med mål om at de kan opprettholde sitt tilbud fullt og helt også i 2020. Møteplassen gir økning i livskvalitet for brukerne, og det er noe vi må prioritere selv om kommunens økonomi er krevende.

Takk!


Svarfra ordfører Lillian Skjærvik (AP):

Takk for spørsmål og innspill fra Høyre og Yngve Sætre – dette er en sak som engasjerer alle partier og representanter i kommunestyret. Det er kommunens krevende økonomi som er bakgrunnen for spørsmålet, og Møteplassen er dessverre ett av mange tilbud og tjenester som er rammet av budsjettkutt. Dette er en helt nødvendig prosess, for å få kommuneøkonomien inn på et mer bærekraftig spor. Det nye flertallet i Elverum overtok fra Høyres borgerlige samarbeidsprosjekt for fem måneder siden, og har også overtatt ansvaret for å bringe en bedre balanse mellom inntektene og utgiftene. I ei tid med økende driftskostnader på flere områder, store investeringskostnader og redusert innbyggervekst, må det være åpenbart for alle at det er nødvendig med et økonomisk omstillingsarbeid i Elverum. Dette omstillingsarbeidet innebærer effektiviseringer og innsparinger i mesteparten av virksomheten vår, og vi må innstille oss på nye måter og løse oppgavene våre på i framtida. Behovet for rene innsparinger rammer dessverre også våre frivillige lag og foreninger, som gjør en formidabel innsats i lokalsamfunnet. I budsjettvedtaket fra 18.desember fant Arbeiderpartiet, SV og FrP likevel plass til å øke tilskuddet til organisasjoner, lag og foreninger med 300.000 kroner, i forhold til rådmannens forslag. I det opprinnelige forslaget var hele tilskuddet til Grundsetmart’n fjernet, men vi fikk lagt inn 100.000 kroner til martn nå i mars. Det innebærer likevel mer enn en halvering av tidligere års bevilgning til Grundsetmart’n, og illustrerer utfordringene som mange arrangører og frivillige opplever. I det vedtatte budsjettet er det også lagt inn en mindre sum til helsefremmende aktiviteter som flere lag og foreninger kan søke på, og vi reduserte kuttet til Møteplassen med 100.000 kroner. Møteplassen får altså 850.000 kroner i støtte i 2020, mens det opprinnelige budsjettforslaget var 750.000 kroner. Noe av det vanskeligste i arbeidet med årets tilskudd, var den reduserte støtten til Idrettsrådet. Dette er tilskudd som blant annet påvirker tilbudet til svært mange barn og unge i Elverums-idretten. Rådet måtte tåle et kutt på 200.000 utover rådmannens forslag, slik at bevilgningen for 2020 er på 205.000 kroner. Det er langt unna 2019-nivået, da rådet fikk 805.000 kroner i kommunalt tilskudd. I et møte med Idrettsrådet har politisk ledelse i kommunen beklaget kuttene til både idretten og mange andre, og lagt vekt på at vi så raskt som mulig skal se på muligheter for en opptrapping av tilskuddene. Dette ble også vektlagt i kommunestyrets budsjettmøte 18.desember i fjor, da det ble understreket fra vår side at kuttene ikke måtte ses som noen «ny normal». Tvert imot – jeg tror alle i kommunestyret er innstilt på å støtte en plan for hvordan vi kan øke tilskuddene til våre organisasjoner, lag og foreninger så snart det er mulig. Årets kommunebudsjett i Elverum er på om lag 1,6 milliarder kroner, og det budsjetterte overskuddet er på knappe 300.000 kroner. Det sier seg selv at dette overhodet ikke er et tilfredsstillende resultat, spesielt i en kommune der tilnærmet alle tilgjengelige sparepenger i fond er brukt opp de siste åtte åra. Nå må vi skape en bedre kontroll og balanse i budsjettet, før vi setter i gang arbeid med vedtak som igjen kan påføre oss nye vanskeligheter. Vi har kort og godt ingen marginer å gå på! Når formannskapet og kommunestyret får det endelige 2019-regnskapet til behandling i vår, vil det vise handlingsrommet vi kan bruke, utover det vi allerede må prioritere for å få bedre kontroll med kommuneøkonomien i åra framover. Utfra hva som allerede ble sagt i budsjettmøtet i desember, er det nettopp tilskuddene til våre frivillige organisasjoner, lag og foreninger som skal vurderes som noe av det første. Som ordfører vil jeg ikke love noen økte tilskudd eller bevilgninger, basert på antatte regnskapsresultater eller forhåpninger om bedre innbyggervekst. Som ordfører vil jeg se helt klare tall på bordet, før pengene brukes som en del av den langsomme prosessen mot en bedre kommuneøkonomi i Elverum. Det er vanskelig og ofte upopulært med slike tøffe budsjettkrav, men skal Elverum komme tilbake til ei tid med bedre økonomisk kontroll, så må vi stå fast på dette! Svaret til Elverum Høyre og alle andre er det samme: vi er i gang med en krevende økonomisk omstilling i Elverum, og med felles innsats skal vi komme igjennom dette på en måte som rigger oss for framtida, slik at Elverum fortsatt kan være det gode bostedet og arbeidsstedet som det alltid har vært. Det lykkes vi best med når vi spiller på lag med idretten, kulturen og frivilligheten!